Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


CALIBOS LYRICS

Jak Jsme Pasli Ovce

"Jak Jsme Pasli Ovce" (1992 Demo)

1. Maširunk
2. Transplantace
3. Památka zesnulých
4. Hrbáè
5. Dost bylo lží
6. Cela
7. Hajzl
8. Jed
9. Za záclonou
10. Tøesky plesky
11. Ráj1. Maširunk

MAŠIRUNK

Jako kluk sis èasto hrál, na válku s kamarády,
spadni nebo nehraju, vìtšinou však zùstals stát.

Fandit všem hrdinùm, z ruskejch váleènejch filmù
udìlal sis samopal, každej jen vyhrával.

Dìtství máš za sebou, na vojnu mašíruješ,
u odvodu øíkali, že z tebe bude chlap,
naposledy milovat, z hospody pøímo na vlak,
že jsi se nachytal toho budeš litovat.

Není vojna jako vojna tahle z nás dìlá mrzáky,
s puškou v ruce chytit revma,
kde že naše ideály z dìtství jsou,
kluci pozor èelem vzad hubu držet a pevnej krok,
snášet šikan, dostat pìstí,
závidìt vojákùm, co už domù jdou.

Seberou ti dùstojnost, civil a taky vlasy,
nauèej tì uhýbat s nenávistí v sobì spát,
vìøte mi, že pravdu mám já tam byl já to prožil,
ať jdou všichni do hajzlu nerad na to vzpomínám
2. Transplantace

TRANSPLANTACE

Zase chcíp jeden nevinnej,
abys moh ještì chvíli žít na svìtì,
ty na to máš, ty prase.

Pro prachy se lidi zabíjej,
za prachy je možný i nemožný no tak plať,
levnì život nekoupíš.

Orgány tvý jsou prohnilý,
chceš dýchat dál.

Za srdce si zlatem zaplatíš,
do kapsy musíš šáhnout níž, olraid,
pøipravte sál na zákrok.

Vyøežou nemocný srdce tvý,
zdravej kus jej brzy nahradí zítra zas,
zas budeš žít jako døív.

Milionáø už je na sále,
má prachy a taky na mále,
má ještì pøání vidìt slunce,
doktor si umývá ruce.

Pacient teï rychle usíná,
nevinná obìt umírá.
Srdce bije v cizí hrudi
u konce svinstvo je.
3. Památka zesnulých

PAMÁTKA ZESNULÝCH

Vracím se rok co rok, s Památkou zesnulých,
dívám se na ženu, co kleèí u nohou,
u nohou nehybných, tak metr pod zemí,
co už jít za tebou, má drahá, nemohou.

Pokládáš kvìtinu, bohužel nechápeš,
nikdo se nedovtípí sám,
že jsem zas v poøadí, v èekárnì na život,
potom se vrátím zase k vám.

Možná budu pes u tvých nohou spát,
možná budu kos za oknem zpívat,
možná na obìd si mì udìláš,
pak budu zas tam, kde mì právì máš.

Jak rád bych ti zprávu dal ty mì však neslyšíš,
jenom slzy utíráš, pro smutek nevidíš,
smrtí život nekonèí, nebožtík žije dál,
kdybych tohle vìdìl døív, tak bych se poøád smál.
4. Hrbáè

HRBÁÈ

Kdo chceš, aby tì mìl rád, bestie hrbatá,
páchal jsi lidem zlo, nikdo tì nepostrádá,
snad ani holka tvá, možná tì nemá ráda,
máš hezkej oblièej, ale hrbatá záda.

V hlavì máš lež a podvod a prospìch svùj
a bùh tì potrestal za èiny tvé,
klidnì pøipravuj zradu a pikle kuj,
teï musíš poslouchat prokletí mé.

Každý tì odbude, nikdo ti nenaletí,
vìøit ti nebudou už ani malé dìti,
špína jde do hrbu, s podrazem bude vìtší,
dopadneš na hubu, jak tobì osud vìští.

V hlavì máš lež a podvod a prospìch svùj
a bùh tì potrestal za èiny tvé,
klidnì pøipravuj zradu a pikle kuj,
teï musíš poslouchat prokletí mé.

Propadni se do pekel, kdo neznáš bráchu,
stále by jsi v cizím šatì chodit chtìl,
šaty lidi nedìlaj, to by jsi mìl znát,
a tak už si každý pøeje abys šel.

No tak už jdi, ty svinì, nelez sem mezi nás,
v životì nejsi v kinì nikoho tu již nemáš.
5. Dost bylo lží

DOST BYLO LŽÍ

Okolo nás èasto se stává, že k sobì lidé bývají zlí,
kradou a lžou rvou se a hádaj, nemilují jen nenávidí.

Podivnej svìt tìchhle podivnejch bláznù,
hnusí se mi u mì neobstojí,
já nejsem zlej já chci zùstat dál svùj,
upøimnej a pravdivej.

Možná se mi budete smát,
jsem pøítel lidí co neumìj lhát,
za pravdou si tvrdì stát,
pokrytci ke mì nemùžou.

V televizi v tisku a každé vládì,
lidi jen lžou a pomlouvají,
ať dáš svùj hlas tý jejich stranì,
pøemlouvají tì jen za cenu žít.

Možná se mi budete ...

Budu vás mít rád nesmíte mi lhát,
nesmíte mi lhát dost bylo lží.
6. Cela

CELA

Sedíme spolu jenom já a ty,
pøekrásnou píseò zpíváš o tý svý,
vìzeòská cela blues tvé poslouchá
a pak už nikdo,
jenom já, jenom já, jenom já.

Tvoje láska prosakuje zdí,
tvoje dívka nìkde s nìkým spí
a ty zpíváš pro ni smutnou píseò svou,
tvoje píseò letí stále výš,
oèi otevøený avšak stále spíš,
moje pøání s tebou pranic nezmohou.

Nebesa ta spravedlivá jsou,
otevíraj tobì náruè svou,
tvoje duše stoupá k výškám bez hranic,
na kolena klekám modlím se,
je to zvláštní trochu bojím se,
ne já nejsem blázen køièím z plnejch plic.

Teï jsem tu sám
a nìkdy pískám blues,
co mi tu pøítel nechal pøed smrtí,
pravdu ví jenom cela má,
a pak už nikdo,
jenom já, jenom já, jenom já.
7. Hajzl

HAJZL

Jak hroty krápníkù jak ledy pod vodou,
obojí pøed zraky lidí se skrývá,
narazíš na holku zdánlivì nevinou
a andìl nad tebou žalostnì zpívá.

Klidnì se courej, za tìlo peníze chtìj,
za pouhejch pár stovek je hej,
mùžeš mít všechno, nejdøív však peníze dej,
vždyť život není zas tak zlej.

Pøirážej, žena tvá ti zatím uvaøí,
pøirážej, dìti máš a to ti nevadí,
pøirážej, na kožním ti možná poradí,
pøirážej, rodina tì s lásky pohladí.

Za pár let bednu s tebou na krchov vyvezou,
našťastnej andìl strážný ztrácí práci,
tvùj vlastní chtíè tebe i jiné zahubí,
tvá krásná dlouhá svíce se rázem krátí.
8. Jed

JED

Nad zemí se snáší noc,
kdo má prachy ten má moc,
krátí život, krátí dech nám.

Beztrestnì se odehrává,
každodenní zabíjení,
je jedno koho zabíjí mìsta výparù.

Každý z nás má svíci svou,
hoøí rychle hoøí tmou,
svítání se nedoèkáš, co dál.

Ozónová díra tvoøí lidem mrtvý stín,
jak dlouho to vydržíme, lidé tak co s tím.

Dýcháme a pijeme jed, alkohol a kouøe z cigaret,
Ïábel tanèí nad propastí na jejímž dnì leží svìt,
máma s tátou dítì hledají, výrobce se nièím netají,
svìt je pomník padlejch vojákù pøed smrtí.

Já nevím sám, co mám vlastnì podniknout,
jsem zvyklý poslouchat a hlídat èas,
jsi pøece lid, tak nenech se oblafnout,
ať není potopa po nás.

Skoè do vany, jedy už tì žerou,
proè zrovna ty, proè nám život berou,
jak prase jde každý na porážku sám,
já mám strach, že je konec to vám povídám.

Svìt prokletý, pro prachy sám se znièí,
co pomùže, když pár lidí køièí,
pøíští vìk bude zas doba kamenná,
dlouho zemì bude lidí zbavená.
9. Za záclonou

ZA ZÁCLONOU

Smutnì se dívám do oken,
otec tvùj je neschopen,
pochopit lásku zoufalou jejijejijé…

Co dìlat s nóbl rodinou,
chtìl bych jen dívku nevinnou,
i ty mì chceš a nejde to jejijejijé...

Tebe mít bude bohatý,
no a já mùžu jenom chtít,
co bude dál to nechci znát,
nemohu jíst ani spát.

Tak se dívám alespoò za záclonou,
chci tì zahlédnout je to k zbláznìní
zírám prosím ukaž se mi,
ty mì neslyšíš je to trápení.

Nic dobrého to nevìstí,
když není štìstí je neštìstí,
máš ho ty a mám ho já jejijejijé...

Rodièe vùbec netíží,
jak moc nám oboum ublíží,
ještì chvíli tu budu stát jejijejijé...

Tebe mít bude bohatý,
no a já mùžu jenom chtít,
co bude dál to nechci znát,
nemohu jíst ani spát.
10. Tøesky plesky

TØESKY PLESKY

Táhne mì to stále nìkam jinam
a co ty a co ty nás taky,
koupíme si fáro pojedeme spolu,
jakýpak s tím saky paky,
škodovka nám staèí hlavnì že je hezky, ha, ha,
tøesky plesky
a radìji pùjèíme si jen malý embéèko,
jen abychom nenosili pruhovaný véèko.

Óóó…

Já budu hrát na kytaru a já budu zpívat,
já si vezmu basu no a ty se budeš dívat,
napíšeme z Ameriky tátovi a mámì jindy,
zase nabídneme hezký dámì rámì,
všichni budou rádi, že se známe,
my jim za to na vánoce hezký auto dáme,
ha, ha, tak jedem, ha, ha, tak jedem.

Óóó…

Tohle se nám zdálo hlavnì že je hezky, ha, ha...
11. Ráj

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links