Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


CALIBOS LYRICS

Extrack

"Extrack" (2002 Best of/Compilation)

1. Za Krále
2. Mac Leod
3. Terasy
4. Ještì
5. Transplantace
6. Láska a køíž
7. Sedm ran
8. Jehla
9. Nasedej
10. Táhni pryè
11. Klauni
12. Krádež
13. Jed1. Za Krále

ZA KRÁLE
(Andrejší / Andrejší)

Bouøe už se blíží, zaèíná bleskù rej,
na zteè vojska míøí, nádech to zlovìstnej.

Nenechaj klid zbraním, už duní salvy z dìl,
na bojištích svádí boj na tisíce tìl.

Všichni maj svý pány, za který i zemøít chtìj,
jenom slova chvály na krále z úst vojákù znìj.

Zástavy a královský erb - znaky svýho krále -
každý bojovník dobøe zná, nutí ho jít dále.

Dusot kopyt koní strach lidem nahání,
spoustu jejich polí v plameny promìní.

Kruté boje sílí, krev teèe potokem,
chvíle vyèkávání støídá se s útokem.

Všichni maj svý pány, za který i zemøít chtìj,
jenom slova chvály na krále z úst vojákù znìj.
2. Mac Leod

MAC LEOD
(Andrejší / Spilka)

Hromy a blesky nad vrcholky skal,
snad ze všech stran jde Mac Leonùv klan,
ležící postavy, bojový øev,
sváry a hnìv, na zbroji krev.

Jeden z Mac Leodùv je tu sám,
boj se mu stále vyhýbá.

Smrtka se zjevila, Cagen tu je,
vyráží vpøed, meè vytahuje,
obrovská síla smrtící zbraò,
strašlivou ránu mu zasazuje.

Zabitý Conors žije dál,
jakoby Satan pøi nìm stál.

Conors Mac Leod pøátele má, on žije dál,
oni umírají.
Kde je Breda, kde je Ramiréz,
nesmrtelní pøežívají.

Tak pøišly války a zmìnil se svìt,
je tu Mac Leod i Cagen tu je,
a tak se blíží poslední zteè,
kdo život svùj vybojuje.

K zemi jde tìlo bezhlavé,
Conors odvádí dìvèe své.
3. Terasy

TERASY
(Andrejší / Spilka)

Co je nám do zákazù.
Co je nám do lidí.
Chcem se smát a chceme žít.
Tak to každý cítí.
Ze všech teras èinžákù,
na svìt èlovìk vidí.
A tak spolu hledíme dolù.
Jsou tam pušky vojákù
a lidé, co maj pøání.
Zapomenout na válku a žít.
Zbraní proti životu
a láskou proti zbraním.
Žádají jen jistotu nám,
vzdej jim za to dík.

Jedna z cest je jistá.
A taky dost pohodlná.
Z terasy se dívat na jiné jak bojují.
Za tebe i za kytaru,
za náš smích za štìstí.
Bojují a nìkdy i mrtví jsou.

Tak už bìž a neèekej.
Spoj s nimi svá pøání.
Spravedlnost nevolej,
musíš za ní.
Tak ty schody sebìhni
a nebudeš tam sám.
Svìt je obraz konkrétní,
my jsme jeho rám.
4. Ještì

JEŠTÌ
(Andrejší / Andrejší,Gaïourek)

Ještì máš nebe nad hlavou,
ještì znáš vodu prùzraènou,
stín stromù, co pøed sluncem tì skrývá.

Z moøe znáš jenom èistou pláž,
z pralesù - øekni co znich máš ?
Ať je kácí, ještì dost jich zbývá.

Svìt bláznù a nic víc,
oèi pøimhouøený, tohle jde mimo mì.

Dobøe vím, co chceš øíct,
ještì velký je svìt, ještì dá se tu žít.

Zkus najít nebe bez mrakù,
bez kouøe, sirných oblakù,
zemì svou tváø èím dál tím víc skrývá.

Z pahýlù lesy nevidíš,
za UV filtrem najdeš skrýš,
plynový masky - jo, to nám ještì zbývá.

Žárem svým slunce nás pálí,
z ropných skvrn moøe umírá,
dým a plyn, plíce se dáví,
klenby stín ozón užírá.

Málo dnù, staèilo sto let,
modrá zem v køeèích se svírá,
prázdno snù, není cesty zpìt,
poslední rekviem zpívá.
5. Transplantace

TRANSPLANTACE
(Andrejší / Andrejší, Spilka)

Zase chcíp jeden nevinnej,
abys moh ještì chvíli žít na svìtì,
ty na to máš, ty prase.

Pro prachy se lidi zabíjej,
za prachy je možný i nemožný no tak plať,
levnì život nekoupíš.

Orgány tvý jsou prohnilý,
chceš dýchat dál.

Za srdce si zlatem zaplatíš,
do kapsy musíš šáhnout níž, olraid,
pøipravte sál na zákrok.

Vyøežou nemocný srdce tvý,
zdravej kus jej brzy nahradí zítra zas,
zas budeš žít jako døív.

Milionáø už je na sále,
má prachy a taky na mále,
má ještì pøání vidìt slunce,
doktor si umývá ruce.

Pacient teï rychle usíná,
nevinná obìt umírá.
Srdce bije v cizí hrudi
u konce svinstvo je.
6. Láska a køíž

LÁSKA A KØÍŽ
(Andrejší / Gaïourek, Spilka)

Máš v oèích stíny katedrál,
svíce cítím, tvùj dotek chci znát.
Tvé dlanì svírají upocený køíž,
nevinná hoøíš tmou,
kdy se to zlomí v nás dvou.

Máš svùj svìt, tak proè ti ho brát,
èítáš zákon, já chci milovat.
Je brzy, chceš mi øíct, dál šílím touhou,
dál ve mì vidíš høích,
kdy se to zlomí v nás dvou.

V modlitbách si èasto sníš,
jak uznávám svatej køíž,
k èemu je mi otèenáš,
ty se modli, ty ho znáš.

Ne, nejsem svatej, jen nechej si ten køíž,
ne, nejsem svatej, mì už holka nezmìníš,
ne, nejsem svatej, dál pøesto chci tì mít,
ne, nejsem svatej, mì už holka nezmìníš.

Høích, høích, strach všude kolem,
noc,noc, zas rùženec pálí,
møíž, møíž a klíè je zlomen,
dost, dost, køièím ze spaní.

Já nejsem svatej, ...
7. Sedm ran

SEDM RAN
(Andrejší / Spilka)

Pøináším zprávu vám, co pravil svatý Jan,
že sedm ran, sedm posledních pohrom,
se prý chystá na hlavy nehodných.

Slyšel tam mocný hlas, jak praví andìlùm,
co èeká nás, co mají vykonat a proè,
tak poslouchej, toť trest za èiny a skutky Tvé.

Je možná ještì èas proroctví tohle odvrátit,
pøemýšlet, zpytovat svìdomí.

Rány se nezhojí, krví se naplní oceán,
øekami protékat bude krev nevinných.

Ví, že pøíští království vznikne na troskách,
žít budou vyvolení, zhyne zvìø dravá.

Slunce nás spálit má, trùn šelmy se zahalí temnotou,
vyschne tok Eufratu, mìsta se propadnou.
8. Jehla

JEHLA
(Löffler / Spilka)

Máš za sebou jehly velkomìsta,
taky dlouhou cestu do lesù,
jsi vyroben z omamnýho tìsta,
chceš to zmìnit sám a bez kecù.

Nechceš publikum na svý cestì zpátky,
bude to tìžký a nebude to krátký.

Máš nìkolik starých dobrých pøátel,
co ti drogy pod nos nestrkaj,
tvá minulost velký èerný kráter,
ruce se klepou, neposlouchaj.

Celta nad hlavou, k ránu tìžký absťák
když se ti uleví, je to malý zázrak.

Znáš jenom stín svùj a stromù,
až bude po všem, pak pùjdeš domù.

Ještì poøád v tom lítáš,
nìkde tam v dálce svítá.
9. Nasedej

NASEDEJ
(Andrejší / Andrejší)

Když už doma nemáš stání,
pøemýšlíš, jak zmizet ven,
øíkáš si, "Tak co mi brání",
utíkej z tìch ètyøech stìn,
dej svý káøe další šanci,
nenechej ji dlouho stát,
na plakátech zvou tì k tanci,
dneska necháš nudu spát.

Nasedej, nasedej, dneska veèer bude hej,
nasedej, nasedej, nikdo ti nebrání,
nasedej, nasedej, žádný trable nevnímej,
nasedej, nasedej, dnes veèer nepùjdeš spát.

Vyrážíš a nemáš zdání,
co se veèer bude dít,
najednou však znenadání,
na cestì chce dívka vzít,
v tu ránu máš brzdu rád,
noha padá na pedál,
staèí jenom jeden pohled
a už víš, co bude dál.
10. Táhni pryè

TÁHNI PRYÈ
(Andrejší / Andrejší)

Tak už je to tady,
stará má mì zradila,
v mý posteli cizí mužskej,
øekni, kdes ho sbalila.

Po nocích se døu jak vùl,
abys mìla z èeho žít,
ty se s jiným klidnì couráš,
máš chuť, proè si neužít.

Táhni pryè, já už ti nevìøím,
táhni pryè, pakuj se ke dveøím,
táhni pryè, ty couro špinavá,
táhni pryè, zlá jseš a prolhaná.

Vycítilas asi prachy,
zkoušelas to na mì hrát,
pod pódiem krásný oèi,
prý jen mì chceš milovat.

Proè já blbec naletìl jsem,
na tvý oèi nevinný,
kdybych vìdìl, co jsi zaè,
tak jsem dávno u jiný.
11. Klauni

KLAUNI
(Spilka/Spilka)

Klauni všech manéží, bavièi, komici,
pøichází na scénu svou,
s úmyslem nezištnì naladit, napravit,
ztracenou náladu tvou, tak už jdou.

Lidé se dívají, smutnì si zpívají,
písnièku starostlivou,
o daních, o dìtech, o platech, o bytech,
že život není už hru, není hrou.

Jé, klauni pláèou,
já je vidìl stát,
v øadách na sociálkách.

Když dìti spinkaly, klíèema cinkali,
hromadnì na námìstí,
ruce si podali, všechno si srovnali,
koneènì budou zas svý.

V sobotu zpívali, potom se vyspali,
v pondìlí šli zase døít,
nìco se zmìnilo, nìco se zazdilo,
za nìco musíme žít, jako døív.

Slzy se tlaèí do oèí,
zlodìji nìco votoèí,
lidé když na noèní jsou,
jeden má jazyk na vestì,
druhá je stále na cestì,
honí se za prachama,
za prachama.

GP………………Láska a pravda zvítìzí, že?
12. Krádež

KRÁDEŽ
(Andrejší / Spilka)

Jedem na plnej plyn,
rychlejší než svùj stín,
zrcadla na oèích má,
plechovku od coly odhodil do polí
a tak mu další podávám.

Míøíme k stopaøkám, no tak zastav a bude fajn,
jsou nádherné, no tak zastav povídám.

Vstupují do vozu, zahlédl jsem kozu,
jsou jen tak lehce odìné,
sukýnky skoro ne, kalhotky rùžové,
doufám že budou pøítulné.

Mám ruku tam, kde èasto nebývá,
má Andrea, své vnady neskrývá.

Zastávka v hotelu, èekám na posteli,
holky se prý pøipraví,
náhle mi dochází, proè holky odchází,
právì nám s autem odjíždí.
13. Jed

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links