Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


CALIBOS LYRICS

Bez komentáře

"Bez komentáøe" (1996 Demo)

1. Èekárna na smrt
2. Slepec
3. Strom
4. Alžír
5. Sláveèek
6. Mám se rád
7. Tak zas nic1. Èekárna na smrt

ÈEKÁRNA NA SMRT

Povím vám pøíbìh, který se stal,
Bùh je mi svìdkem i Ïábel,
možná ten èlovìk co jsem jej znal,
možná by nechtìl abych to psal,
a možná mi sám pero do ruky dal,
možná mou paži vede,
zpùsobem tímto chtíc vykonat,
záchranu tebe, tebe.

Dostal se na svìt mìl mozek a oèi,
aby moh vidìt jak motýl ulítá,
aby moh vidìt zem ve dne v noci,
aby tu zjistil co život mu skýtá,
bicí ve sklepì na hlavní tøídì,
ani ne patnáct mámin byt,
za statky vdìèil kmotøièce bídì
a do života rovnou vlít.

Palièky v rukou mìl a umìl to dobøe,
byl dobrej skoro nikdy se nesplet,
a tak i pøes to že byl skoro dítì,
mìl v partì místo a taky respekt,
co vlastnì ještì chtìl,
co jsi chtìl pøi své kráse,
mládí jsi šusem sjel,
ty jsi chtìl víc, víc a zase.

Sólo …

Dlouhá noc lidé v domì spí,
úplnìk zvony odzvoní,
konec dnùm živým snùm.

Hledání v prosbách o radu,
zavalen hromadou faktù,
city sví a konec.

Vzpomínám na èas kdy jsme zpívali,
hledìli holkám do oèí,
ani nad ránem jsme nazývali,
každý z nás moh být ponocný,
tehdy jsi poprvé sám vyzkoušel ten dým,
Ïábel byl zas blíž nikdo z nás neslyšel,
ten hlas co køièel ne…

Chtìl jsi tomu utéct noèní ulicí,
vidìl ho na kole ujíždìl,
za chvíli tì stejnì chytli èetníci,
do ústavu jsi díky tomu šel.

Ztratil jsi myšlenky zùstali fráze,
praskla ti pojistka chybí fáze,
možná že chybìl ti v tu dobu pøítel,
špatnì ti radil tvùj vlastní stín.

Straky maj v hnízdech celé jmìní,
chrobáci lezou po kamení,
ťukal tu datel a už tu není,
je to moc fajn než se to zmìní.

Když se tak nìkdo jako ty souží,
když nìkdo strašnì po nìèem touží,
tøeba po zemi za velkou louží,
je škoda hledat útìchu v kouøi.

Óóó …

Pak pøišel ten den on opustil nás,
odjel do mìsta za prací,
když mu vyšel èas vzpomnìl si
a tak mi zvonil telefon.

Mìl veselý hlas plný optimismu
byl to zkrátka on,
dostal se sám mezi žraloky
pak už si nevzpomnìl na nás.

Zapomnìl na kluky na holky co jsme se vídaly.

Našel vzrušení nemìl tušení,
každý z nás má své každý nìkam jde,
sehnal pervitin prach jsi byl
a v prach se zase obrátíš,
znáš spletitost min zázrak se nekonal teï na vìky spí,
utekl do údolí slz nebyl a nebude tam sám,
teï už je pozdì na rady nemìl si vpichovat.

Dávku si dá a jemu fajn.

Byl statný je pozdì ostatním je hroznì,
vidìl tam svoje tìlo co déle žít nesmìlo,
je konec nezbývá než vìøit na zázrak,
vìøme na inkarnaci èlovìk se stále vrací,
zpìt, zaèíná, hledá.

Povím vám pøíbìh, ten co se fakt stal,
byl to mùj pøítel já jej znal,
mít na pažích hladkou kùži,
být i èistej bez teèek,
máte hlavy svý a jestli nechcete,
no tak mi nevìøte.

Byl tady je pozdì ostatním je hroznì,
vidìl tam svoje tìlo co déle žít nesmìlo,
je konec nezbývá než vìøit na zázrak,
vìøme na inkarnaci èlovìk se stále vrací,
zpìt, zaèíná, hledá.

Ztratil jsi myšlenky zùstali fráze,
praskla ti pojistka chybí fáze,
možná že chybìl ti v tu dobu pøítel,
špatnì ti radil tvùj vlastní stín.

Zpùsobem tímto chtíc vykonat,
záchranu tebe nejen tebe.
2. Slepec

SLEPEC

Plácám se tmou, je to mùj život,
zdálky jsem slyšel hlasy, že prej mám dlouhý vlasy,
nìkde je hodnì krásy, hodnì však pro jiné.

Mám èerný byt, bez svìtla od oken,
sem tam poslouchám zprávy, jeden to tìžko stráví,
za oknem houká sýèek je mi to protivné.

Staò se co stát se má èekám tu na zázrak,
já touhu mám procitnout, vidìt svou bílou hùl.
3. Strom

STROM

Hej ty tam co to dìláš,
co to sem ke mnì leješ,
mám už víc než ètyøi sta let,
proè se tak blbì smìješ,

Pár set let tu vyrábím stín,
kyslík a krášlím svìt,
nikdo z vás tu ještì nebyl
a já už dávno kvet.

Sám, sám žiju na svìtì,
kluci už dávno jsou na pile,
mám, mám vzpomínek na chvíle,
kdy ještì ve mnì stavìl hnízdo èáp.

Sólo…
4. Alžír

ALŽÍR

Kdo vymyslel louèení, nic pìknýho to není,
každý má slzy v oèích, èlovìk se pøi tom mìní.

Óóó…

Teï louèím se i já, pøichází chvíle má,
pøichází mnoho lidí, ať každý mùj smutek vidí.

Óóó…

A odjíždím do Alžíru, za Francii bojovat,
radìj bych žil doma v míru, ale musím rukovat.

Óóó…

Kolem mì je jenom poušť, když na cvièení bìžím,
cizí prst maèká spoušť, už nebìžím, už ležím.

Óóó…

Sólo

Óóó…
5. Sláveèek

SLÁVEÈEK

Slávek si jednou chtìl na zábavì užívat,
šel tedy s jednou holkou ven byla to hezká noc,
chtìl se jí jenom tak pod tepláky podívat,
jí se však nechtìlo nijak moc.

Olraid, olraid sundej ty tepláky,
olraid, olraid hned zas pùjdem zpátky.

Neblázni Sláveèku nemáš sebou èepièku,
naši mi øíkali že bez toho já nesmím jít,
nech toho hej hola na kámoše zavolám,
uvidíš co se pak bude dít.

Ona né, ona né, ona né, ona né a né,
ona né, ona né, ona né, ona vùbec né.

Ona né, ona né, ona né, ona né a né,
ona né, ona né, ona né, ona øíká a né.

Ách jó…

Ona né, ona né, ona né, ona né a né,
ona né, ona né, ona né, ona øíká a né.
6. Mám se rád

MÁM SE RÁD

Zase ty teploty, utíkám v starým svetru,
bìžím do temnoty, tak pìt metrù,
zalézám do budky, do budky bez sluchátka,
šmejdí tu kmotøièka, chce se mi spát.

Z tìla mi kape pot, na zádech zimnice,
nekašlu na život, nechci se bát,
nìkdo si blízko mì, zapálil cigaretu,
proè tady stepuje, moc divná noc.

Mám se rád, víèka mi nadzvedávaj,
mám se rád, nìco na bolest dávaj,
mám se rád, dostal jsem pláštìnku,
mám se rád …

Vonìj tu kvìtiny, mou oblíbenou hrají,
fronta jak na maso, tu prochází,
radìj bych domù šel, jsem tady jako v kleci,
pøestaòte pøikládat, jsem jak v peci.

Mám se rád, víèka mi nadzvedávaj,
mám se rád, nìco na palec dávaj,
mám se rád, dostal jsem pláštìnku,
mám se rád …

Sólo …
7. Tak zas nic

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links