Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


BORN DEAD LYRICS

Veto

"Veto" (2003)

1. V.I.P.
2. Miesiac I Dzien
3. Glupcy
4. Kontrola
5. Transmisja
6. Zabijac Aby Przezyc
7. Ojciec Dyrektor1. V.I.P.

Corrupted man driving expensive car,
His place should be in jail
Rules this country and lies to us
This fuckin' bastard steals my cash

Vandals in parliament!

Another day, another crime,
Why so many people have to die?
He doesn't care about it at all
This fuckin' bastard steals my cash

Vandals in parliament!
2. Miesiac I Dzien

Szary dym, szary ¶wiat
Gesta mg³a, martwy kwiat
Od wieków nas otacza

Twarze krzycz±ce: "Precz!"
Ludzie id±cy wstecz
Czy to co¶ oznacza?

Barwne sny, jasny cieñ
Czerwieñ gwiazd, czarny dzieñ
To w oczach czy umy¶le?

Czy zamkn±c mo¿na co¶
By stworzyæ nic? Niech kto¶
Nareszcie sygna³ wy¶le!

I co z tego, ¿e widzisz moj± twarz?
Czy wiesz, co czuje, kiedy masz?
Ogieñ mój schowa³em w cieñ
Nie pytaj mnie o miesi±c i dzieñ!

Ka¿dej nocy gdy ¶niê
Moje najszczersze chcê
Ode mnie siê odwraca...

I znowu kpiny i ¶miech
Upadek w ciemno¶æ i niech
Odejdzie i nie wraca

By co¶ mieæ, trzeba chcieæ
Lecz by chcieæ, trzeba daæ
Kurtyna juz zapada

Wrzuci³em pieni±dz pod stó³
Kto chce i tak bêdzie plu³
I nikt nie odpowiada

I co z tego, ¿e widzisz moj± twarz?
Czy wiesz, co czuje, kiedy masz?
Ogieñ mój schowa³em w cieñ
Nie pytaj mnie o miesi±c i dzieñ!
3. Glupcy

Zadane pytania ³akn±ce prawdy
Poszukiwania w ciemno¶ciach
Odpowiedzi rozdeptane dawno
Które przysz³y niechciane

Szukam sensu nape³nienia
Mojej g³owy m±dro¶ciami
Odpowiadam na pytania
Które nie przysz³y same

Nie bêdê s³ucha³
Nie bêdê my¶la³
Niech milcz± g³upcy!

Widzê jak zewsz±d otacza
Mnie legion g³upców nie¶wiadomych
Ból, ¿al, smutek i cierpienie
Cia³o me opanowa³y

Wymy¶laj± mi zasady
Sami ich nie przestrzegaj±c
Twoje ¿ycie - nasza w³asno¶æ
Wolno¶æ mi ograniczaj±

Nie bêdê s³ucha³
Nie bêdê my¶la³
Niech milcz± g³upcy!
4. Kontrola

Mówi³e¶, ¿e jeste¶ niezale¿ny
To wszystko to by³o k³amstwo
Da³e¶ siê zruchaæ,
Powa¿nie oszukaæ
Oni cie kontroluj±

Praca kontroluje ca³e twoje ¿ycie
Media kontroluj± ca³e twoje ¿ycie
Kasa kontroluje ca³e twoje ¿ycie
Pañstwo kontroluje ca³e twoje ¿ycie

Ca³y ¶wiat jest podzielony
Na sztuczne pañstwowe twory
Olej granice
Przestañ byæ nikim
Przestañ byæ niewolnikiem

Granice s± wszêdzie
Ja ju¿ sam nie wiem kim jestem
Nie chcê ju¿ uciekaæ
Ale ja wci±¿ nie rozumiem dlaczego nie jestem wolny
Nie rozumiem dlaczego nie jestem wolny
Ja chcê byæ wolny
Chcê byæ wolny!!!
5. Transmisja

Ka¿dego dnia wype³niasz ten rytua³
Widzisz to co oni chc± by¶ widzieæ mia³
Nawet ju¿ nie my¶lisz czy to prawda czy to fa³sz
W³±czasz telewizjê, czas na porcjê k³amstw

Telewizja k³amie!

Karierowicze maj± byæ autorytetem
Banda durniów steruj±ca parlamentem
Na szklanym ekranie ka¿dy co¶ obiecuje
Oliwa sprawiedliwa, prawda ich skompromituje.
6. Zabijac Aby Przezyc

Patrzysz na nie z góry
Widzisz poprzez kraty zwierzê
My¶lisz to piêkno natury
K³amstwo, w które nie wierzê
Przepa¶æ tylko z³udzeniem
Rozum miar± ró¿nicy
Przemys³, unicestwienie
Zgoda, gdy byli¶my dzicy

Byæ, albo nie byæ
Zabijaæ aby prze¿yæ

Cz³owiek, szczyt piramidy
Walka bez ¿adnych regu³
Zwierzê, polityka krzywdy
Ziemia u kresu si³y
S³owa, deficyt czynów
Forsa tylko siê liczy
Pomoc pilnie potrzebna
Pomy¶l co mo¿esz zrobiæ

Byæ albo nie byæ
Zabijaæ aby prze¿yæ
7. Ojciec Dyrektor

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links