Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


BEAUTIFUL CAFILLERY LYRICS

Optimismus

"Optimismus" (2005)

1. Optimismus
2. Maso
3. Paraziti na úrovni
4. Matka
5. T-Error
6. Que Hasa Trofeos Del Os Ombres
7. Sojové hovno
8. Dno
9. Grind Cherry
10. Integrita
11. Galerie1. Optimismus

OPTIMISMUS
Dlanì se mìní, jednoduše v pìsti.
Slova v zákony, pohoda v srab.
Tìžce smùla v štìstí ,obžerství ve hlad
Dlouhé vyrovnané stojící zástupy,
A v nich odhodlaní hrdí zbabìlci
Schopni mìnit fráze na støelný prach.
Má davová samota samotná v zástupu
Proè vzestupu nabývá, urèuje smìr.
Jak smyslová spojenost, citových vztahù,
Málo stahuje rozmìry , od støelných dìr.
Mizí bolest a strach
od støelných dìr
Otevøená náruè plné hrsti.
Podaná ruka zatnuté pìsti.
Slabé vìty ze silných knih
I pøesto chci být živ
Ve fantazii realismu
Ve stresu optimismu
2. Maso

MASO
Vybral sis cestu Zase maso
Vybral sis smìr Zase maso
Záleží na tobì Zase maso
Co chceš to žer
Doprava do leva nebo rovnì
Rùzná potrava o stejným hovnì.
Jistota bezpeèí pro svoje nejbližší
Tøídìné maso kvality nejvyšší
Polykám dál,polykám dál
Znásilnìná hudba do našich hlav
Vydojená ze stáda sterilních krav.
Pro velkou porci zatracen soucit
Za svobodu v kotci,naporcovat to chci
Zamlžené zábìry pro moje oèi
V ohraném filmu dokola se toèí
Výsledný zisk ruce mnou si
Zasloužená odmìna a pro ní jdou si
Pro své maso.Pro své sirové maso
3. Paraziti na úrovni

PARAZITI NA ÚROVNI
V hluboký vodì kalný když budeme
Sami se dlouho topit
Aniž si toho vùbec všimneme
Zaènou se na nás lepit
Dorozumívají se nenápadnì
Domluví vždy se snadno
Jsou schopný spoleènì nás vysát
Vysát úplnì na dno.
Nepotøebují ruce k pøežití
Staèí jim ostrý tlamy
Nedají se odøíznout
Odpadnou sami.
Prùhlední a slizký
Jejich èím dál více
Paraziti na úrovní
Bezpáteøní pijavice.
V bahnì jsou si rovni
Snadnì žijou sajou z nás krev
Jen když teèe pro úsmìv všech
Parazitù na úrovni
4. Matka

MATKA
Poznávám zas jen váš
složitì hmyzí (ten)svìt
Prolezlý námi tam zpìt
V líhnoucím se èase koneènì klubu brzo
V øadového vojáka se
Naše,štìstí, že nás
vidíte ,jak stále ,jen døééééééém
Usilovnì všichni rádi døem
Pro naši drahou matku peèlivou
Pro naši drahou matku peèlivou
Pro naši drahou matku peèlivou
Pro naši matku .
Staèí pouze jen nám
Pachový stopy zmìna
Mùže nám velet kdo chce
Naše snaha skonèí
Promarnìná tlakem
V hluboký lidský stopì
Naše, štìstí, že nás
vidíte ,jak stále ,jen døééééééém
Usilovnì rádi všichni døem
Pro naši drahou matku peèlivou
Pro naši drahou matku peèlivou
Pro naši drahou matku peèlivou
Pro naši drahou matku peèlivou Jedinou
Usilovnì rádi všichni døem.
5. T-Error

T ERROR
Bojujeme Bojujeme za správnou vìc
Svobodu za svobodu za naše území
Ve jménu pravého boha
Jediného života smysl
Bojujeme za klid duše - mlèením nevinných a
V tom pøestaneme až když - v pokoøe pokleknete.
tekoucí slzy hasí - bolesti plameny
Lemující pusté cesty - stád ozbrojených hlav
Zaèíná být vidìt dno - kalichu trpkosti
Zlovìstné mrtvé ticho - stínící východ slunce
Násilí v nenávisti - nenávist v násilí tak
Smír nikdy nebude mít- pomíjiví køehký tvar
…….SLOV
Budete žít ve strachu
Z dalšího dne
Kdy popel ze zemì smeje vaše krev
Dobro bude odèinìno zlem
Život smrtí
Ropa krví
vaše chyba.
6. Que Hasa Trofeos Del Os Ombres
7. Sojové hovno

SOJOVÉ HOVNO
Nemùžu pochopit ,
Proè se nechce potopit.
Mluvím zcela skromnì,
O plovoucím hovnì.
Komu by se chtìlo,
rozmoèit si tìlo,
a ve vodním víru,
projet záchodovou díru.
Od zasetí klasu,takhle dlouhou trasu
Od zasetí klasu
To potom v plný kráse
vrátí se pomalu zase.
Rozloží snadno se v zemi
A semeno v klas zmìní
Ten sežere líný prase
A z jeho masa se zase
objeví potichu tiše
ne však v mim v mim bøiše
8. Dno

DNO
Vždy když si myslím že sem úplnì na dnì,
vstanu a udìlám další krok.
Z minuty je hodina,z hodiny den,
ze dne mìsíc z mìsíce rok.
Když na dosah ruky blíží se cíl
v posledním nádechu nastane ticho.
Od zaèátku znova z posledních sil
nechám si opìt rozkopat bøicho.
S odporem rád ,snažím se smát
opakovanì nesèetnìkrát
Stažený úsmìv z výrazu tváøe
Vždy když si myslím,že sem úplnì na dnì.
Zvednu ruce a zaènu køièet
z hlásky jsou slova ze slov vìty
z vìt fráze,co nechcete slyšet.
Sáh jsem si na dno znova už nevstanu
vše co se stalo musí mi staèit
neudìlám krok,nehybnì zùstanu
v podøepu budu vší silou tlaèit.
9. Grind Cherry

GRIND CHERRY
Prolezlá èervi na skrz
Pøezrálá stále visí
Sladce chutná ale
jsme jich už snìdly dost.
Pod krásnou rudou slupkou
Nejedlé staré shnilé
jádro
Kterých jsme snìdli dost Spolykali dost
Pod krásnou rudou slupkou
Nejedlé shnilé jádro
Zaèíná se mìnit
Na žluté hvìzdy
Grind cheery
10. Integrita

INTEGRITA
Paradentóza Eroze Rakovina Koroze
Rozmoèená slabá ptaèí køídla v ropì
Intenzivním optimizmem nasycený vzduch
Nenápadný odznak zapíchnutý v klopì
Hrany poèítaèem znásilnìné v kruh.
jíst je líp,i pak to zblít,split to v shit,a v nás zahnít.
Antikoncepèní dìti,recyklaèní smetí,
nehrozí adaptace produktivní populace
Mutaèní ovulace promìny evoluce
Citová emigrace ,integrita integrace.
Rozkládá se vìta v hlase,drobí se hnusy v kráse
Implantované vjemy zabíjí jedno dvìmi.
Integrita Deflorace Pasivita Práce
Duchovno nacpané úhlednì v regály
Hladomor na úkor masité potravy
Instantní kultura plnící fekály
Plodíme prozatím legální potraty.
Rozkládá se vìta v hlase,drobí se hnusy v kráse
Implantované vjemy zabíjí jedno dvìmi
Oèekávaná ztráta,na ruce èerný pruh
Do louže rovnou z bláta pospíchá lidský druh.
11. Galerie

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links