Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


BATALION D'AMOUR LYRICS

W Teatrze Snów

"W Teatrze Snów" (2001)

1. Kalejdoskop Wspomieñ
2. Coraz Bli¿ej
3. Niewiara
4. Niepamiêæ
5. Erotyk
6. O Tobie
7. Zabij Mi³o�æ
8. Kwiaty �mieci
9. Pie�ñ �mierci
10. In Your Room1. Kalejdoskop Wspomieñ

Kolory smutku
I odcienie ³ez
W pó³mroku ton±
W oceanie martwych serc

W krainie cieni, gdzie wieczna noc i ch³ód, znalaz³e¶ mnie
O¿y³a ciemno¶æ, jej wyra¼ny kszta³t z mgie³ wy³ania siê
Zapomnia³ Bóg obietnicê sw±
I mroczny mira¿ znowu wzywa ciê
A za zas³on± powiek rodzi siê nowy ¶wiat…
Nie, to nie sen!

Wolny od strachu ¿egluj±c w ciemno¶æ
Ju¿ nie cofasz siê
Chaos twych my¶li
Do snu ko³ysze Ciê
Powolna ¶mieræ…

A kalejdoskop wspomnieñ
Rozmazany przez czas oddala siê
Gorzki smak Twych pragnieñ, które
Nigdy nie spe³ni± siê
2. Coraz Bli¿ej

Znów czytam w twoich my¶lach
Niepewno¶ci bia³e karty
Wiem, ¿e to boli
Gdy nie mo¿esz otworzyæ oczu
W ma³ym zamkniêtym ¶wiecie
Gdy mi³o¶æ traci swe znaczenie
Czasem coraz bardziej
Oddalamy siê od siebie

Wo³asz mnie
Jestem tak blisko
Coraz bli¿ej

Ty znasz mnie najlepiej, tak dobrze pamiêtasz
Ka¿dy Emocji kaprys wypisany na mej twarzy
Obraz Twój wyryty w g³êbi moich oczu
Wszystkie moje zmys³y na zawsze obna¿y³

Znów czytam w twych my¶lach
Proszê, nie martw siê, Kochanie
Zabiorê Ciê st±d, a potem
Ju¿ na zawsze bêdê w Tobie
Wo³asz mnie
Tam gdzie dzieñ z noc± splata siê
Jestem coraz bli¿ej
Tam gdzie bia³e kwiaty…
3. Niewiara

Znów widzê jak bardzo siê boisz
Przykro mi - nie mogê Ci pomóc
Szklany mur otacza ciê, s³oñce pali
nie mo¿esz otworzyæ oczu

Modl±c siê do wszystkich znanych bogów
Przebaczenia szukasz w bezlitosnych oczach
Ten Ostatni S±d odbiera resztkê z³udzeñ
Twoja spowied¼ i tak zbyt d³ugo trwa...
Zamglone ulice ton± w bladym ¶wietle
Ostatnie g³osy, miasto k³adzie siê do snu
W szalonym tañcu anio³ów i cieni
Czujê znajomy oddech, znowu jeste¶ tu....


Wyblak³e s³owa modlitw i
pie¶ni zabarwione krwi±
Nie pozwol± odkryæ prawdy
A Ksiêgi ju¿ dawno straci³y sens

¦wi±tynie strachu
Wci±¿ od nowa wnosz± siê
Odkupieniem Twoich win
ich z³ote mury....

To, w co od dawna wierzy³e¶
powoli zabija Ciê
Grzechem ka¿da my¶l, ka¿de s³owo
Ka¿dy oddech
w ¶wi±tyniach strachu
z³udzeniami karmi± ciê
4. Niepamiêæ

Otwierasz wieko wczorajszego dnia
I czytasz listy niewys³ane
Wyblak³e cienie liter - twych my¶li kszta³t
Te wszystkie s³owa od dawna znasz na pamiêæ

Iluzj± ka¿dy dzieñ gdy starasz siê zapomnieæ
Choæ kolor wspomnieñ coraz bledszy staje siê
¯ycie tworzy obraz za obrazem
Do zapomnianych miejsc nie wraca siê

Znajome oczy w¶ród anonimowych twarzy
Znajomy zapach ukryty w niepamiêci
Zakazane imiê pozostawia w ustach gorzki posmak
I pewnych s³ów nie wypowiesz nigdy wiêcej
5. Erotyk

Noc±
Gdy znowu bêdê sob±
Noc±
Gdy uwolniê siê
Mi³o¶æ ma
Szmaragdowy kolor
Znajoma ¿±dza
Znowu kusi mnie

Odurzaj±cy zapach
Rozgo¶ci³ siê w pokoju
Ogieñ w twoich oczach
Nieustanny…
Ma nago¶æ krzyczy
B³agaj±c o dotyk
W szalonym tañcu
Zatracam siê

I p³onie niebo
Zanurzam siê w tw± nago¶æ
Wci±¿ nienasycona
Tob±
Wiruj± ¶ciany
Odkrywam nowe zmys³y
Znów gubiê sw± niewinno¶æ
W Tobie
6. O Tobie

U¶piona dotykiem twym
Spokojnie oddycham
W aksamit ramion Twych
Co noc tak pewnie wtulam siê
A ksiê¿yc ¶wiadkiem jest
Gdy czasem przez sen wzywam Ciê…

Marzeñ spe³nieniem
Zapomnieniem
Nowym pragnieniem
Jeste¶
Reinkarnacj±
Mojej mi³o¶ci


Codzienno¶æ z³otym snem sta³a siê
Tobie podarujê ka¿dy oddech
Ka¿d± my¶l moj± trzymasz w d³oniach swych
A zapach twój rozp³ywa siê
W tym z³otym ¶nie!
7. Zabij Mi³o�æ

S± takie dni, kiedy mówisz do¶æ
S± takie dni, kiedy czujesz co¶
S± takie dni kiedy wierzysz mi
S± dni kiedy ufam ci

S± miejsca, w których trzeba byæ
S± miejsca, w których trzeba ¿yæ
Jak ma³e dziecko, bawisz siê
Marzeniami, które bêd± trwaæ

Skulony w k±cie wzywam Ciê
Skulony w k±cie modlê siê
Mo¿e dzisiaj to ty ukryjesz twarz
Mo¿e dzisiaj zaczniesz siê baæ

W ostatnim tañcu zabij mnie
W ostatnim tañcu kochaj mnie
Ten jeden raz zaczaruj ¶wit
Niech nigdy noc nie koñczy siê

Wyblak³y sen w ¶wietle dnia
Znów marzê o nocy która bêdzie wiecznie trwaæ
Szalony mira¿ w ¶wietle dnia
Znów marzê o nocy która bêdzie wiecznie trwaæ


Ten jeden raz pomó¿ mi
Zrozumieæ czas, zrozumieæ sny
Ten jeden raz zrozum mnie
Ten jeden raz ocal mnie

W teatrze snów siedzê sam
Puste ulice i tylko wiatr
Zamykam oczy i modlê siê
By poszukaæ si³y i zakoñczyæ dzieñ

S± takie dni, kiedy mówisz do¶æ
S± miejsca, gdzie boisz siê i¶æ
S± takie sny, które dusz± siê
Lecz pomy¶l - kiedy¶ skoñcz± siê
8. Kwiaty �mieci

Pamiêtaj
Gdy umar³a w twych ramionach
Pamiêtaj
Zimny pokój wilgoæ ¶cian
Pamiêtaj
Kwiaty ¶mierci w kruczych w³osach
Pamiêtaj
Rdzawy posmak jej ust

A mo¿e to by³ tylko sen
Tak naprawdê nie ma mnie
K³amstwa i prawdy, czerñ i biel
Tak naprawdê nie ma mnie
Sztuczna czerwieñ ust, twarzy biel
Tak naprawdê nie ma mnie
Mi³o¶æ i ¶mieræ - zostan± na zawsze
Tak naprawdê nie ma mnie

Pamiêtaj
Gdy wróci³a tamtej nocy
Pamiêtaj
Szkar³at warg, dziwny ¶miech
Pamiêtaj
Bezlitosne martwe oczy,
Pamiêtaj
Ostry ból, nag³a rozkosz i sen
9. Pie�ñ �mierci

Kolejny raz budzi Ciê ten znajomy glos
S³odycz jej ¶piewu obezw³adnia i koi
Opêtany, nie¶wiadomy pod±¿asz w jej stronê
Zatopiony w jej ¶piewie Umierasz powoli


Morze w kolorze martwego b³êkitu
Dobrze zna swój sekret - syreni ¶piew
Fale wyrzuc± na brzeg Tw± pust± ³ód¼
Pozorna rozkosz zgubi³a Ciê…


Pie¶ñ ¶mierci
Zatrute piêkno,
Pie¶ñ ¶mierci
¯±dza i strach
Pie¶ñ ¶mierci
S³odycz tych kilku nut
Pie¶ñ ¶mierci
Znów rozbrzmiewa w twoich snach

I na nic ³zy tych którzy czekaj±
Ta z³udna rozkosz tylko jedn± chwilê trwa
Mroczne legendy na zawsze przetrwaj±
Syreni ¶piew, piêkno pod mask± z³a
10. In Your Room

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links