Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


BATALION D'AMOUR LYRICS

Labirynt Zdarzeń

"Labirynt Zdarzeñ" (1998)

1. Synowie Buntu
2. Ostatni Raz
3. Love Me To Death
4. I Tylko
5. Try To Save Soul
6. Nowy Dzieñ
7. Znów Kolejny Dzieñ
8. Dlaczego Nie Mogê Ciebie Dotkn¹æ
9. Samotno�æ
10. Kolejny Raz
11. Forever1. Synowie Buntu

Synowie buntu, dzieci s³oñca, rozwiane na wietrze wasze marzenia
gdziekolwiek pójdziecie cokolwiek zrobicie, nowa era nie nadejdzie.
D³ugie czarne limuzyny, wpatrzeni w przestrzeñ pe³n± ¶wiat³a
Bogowie kolorowych t³umów, wnoszeni na rêkach wprost do nieba
Mówcie tak, na ka¿de ich s³owo na koñcu ¶wiata,i w moim kraju
Gromkie brawa za ka¿dy grymas, czas ju¿ zmieniæ swoje marzenia
Pytam dlaczego wci±¿ widzê cia³a, s³yszê syreny czujê ogieñ
Jedna godzina spokoju dla miasta, by³aby jego odkupieniem

Mi³o¶æ, mi³o¶æ nie wie co znaczy ból,
mi³o¶æ nie wie co to kolor skóry
mi³o¶æ nie wie co to lêk

Ciemne ulice, niebieskie ¶wiat³a ty mo¿esz staæ w samym ¶rodku
bulwary zawiedzionych nadziei, bulwary gdzie umar³o s³oñce.
Uciekasz w noc, jej ch³odne objêcia, pieprzone sny i tak ciê dopadn±
Do rana bêdzie tak bardzo daleko, histeria urz±dzi sobie zabawê
Zobaczysz gwiazdy na zimnym niebie, bêd± spada³y na twoj± g³owê
zobaczysz mi³o¶æ wstawion± w witrynê, mi³o¶æ której nikt nie kupi
Brudne kobiety, brudne ulice rêce ludzi obdartych z wszystkiego
choroba ubrana w szare p³aszcze, tak wreszcie wsta³o s³oñce.
2. Ostatni Raz

W strugach deszczu czekam na kolejny znak
Wiem ten dzieñ musi kiedy¶ nadej¶æ
Dlaczego znowu ukrywasz swoj± twarz
Dlaczego my¶lisz, ¿e to ostatni raz

Je¶li mo¿esz zostañ tu dotknij mnie ten jeden raz
Chocia¿ wiem ¿e dobry los nie daje wiêcej ¿adnych szans
Jedn± chwilê wygraæ chcê, ponad to co dane nam
Jedn± chwilê wygraæ chcê, choæ to ostatni raz

Wystarczy³ tylko jeden dzieñ,Wystarczy³a tylko jedna noc,
Wielu chwil, nie mogê zatrzymaæ na zawsze
Krew zaczyna kr±¿yæ, krew pokrywa moje d³onie
Ju¿ wiem dla mnie, to ostatni raz

Ja wiem, ¿e nie , znajdziemy nigdy siê�

Dlaczego nie mogê Ciê dotkn±æ

W pustych ¶cianach zasypia strach, skulone s± sny.
Dlaczego jeszcze raz obwiniasz mnie
o zbyt ch³odn± wolê
I znowu tyle straconych lat
i znowu tyle straconych dni
zajrzyj w siebie i odpowiedz dlaczego ukrywasz twarz

kiedy znowu widzê ciê - nie mogê ciê dotkn±æ
patrzê prosto w twoj± twarz - nie mogê nic mówiæ
i kiedy znowu czujê ciê - nie mogê ca³owaæ
ca³a mi³o¶æ k³amstwem jest

w p³omieniach s³oñca w kurzu i piachu
w krwi i metalu
budujesz swoj± ¶wi±tyniê strachu
bez konca
jak dziecko bawisz siê moimi snami
jak dziecko bawisz siê marzeniami
moje k³amstwa zostan± moimi
a modlitwa modlitw±
3. Love Me To Death

Believing in pain
believing in sorrow
I've lost myself

Believing in enemies
believing in tragedy
I've lost myself

I've lost myself

you're the only one
who can forgive me all my sins
and I don't care
if you'll kill me tomorrow
and I don't care
if you;ll love me to death

Love me to death
4. I Tylko

Ja p³aczê, p³aczê i krzyczê.
Mój g³os sprawia, ¿e pêkaj± marmurowe pomniki.
Lodowate cia³o, ukryte gdzie¶ w ciemno¶ci
Mój krzyk i tysi±ce krzy¿y p³on±cych w letni± noc

Umar³a¶ tak nie dawno
ale dlaczego dla mnie.
Co noc ten sam koszmar
co dzieñ te same obietnice.

I tylko nie mów mi ¿e wszystko wiesz
wszystko rozumiesz.

Wypowiadam twoje imiê w pustym pokoju,
w jak¿e zimnym blasku ¶wiat³a
Jak najdro¿sze zaklêcie, jak skarb
jest jak szk³o ze st³uczonego zwierciad³a

Ty nic nie wiesz, nie chcesz wiedzieæ
nie czujesz nie zauwa¿asz
Moje oczy mówi³y,
ty zamknê³a¶ je na zawsze.

I tylko nie mów mi ¿e wszystko wiesz wszystko rozumiesz.
5. Try To Save Soul

Behind the curtain of all empty lies
your aare praying for survive
nobody listens to that shaking voice
and your faith will also die

Try to save soul
before your body dies
All doos are closed
and there's no corner to hide

in the land of redemption
you should confess all your faults
I don't need this suplication
I've lost my faith long time ago
6. Nowy Dzieñ

¯yj±c niczym anio³ po¶ród chmur,
¿yj±c niczym anio³ w niebie
szuka³em Ciebie tyle lat
w dziesi±tkach wspomnieñ w setkach dat
W kroplach deszczu znalaz³em ³zy
W piachu Sahary znalaz³em strach
gdy dotyka³em palcami szk³a
moje rêce pokry³y siê krwi±

Pewnego dnia nie by³o ju¿ nic
oprócz sennych z³udzeñ
oprócz dziwnych bia³ych plam
oprócz niepamiêci
Jeszcze dzisiaj s³yszê swój p³acz
w ¶rodku pustej nocy
Zrozumia³em wreszcie ¿e ja
nie mogê ju¿ nic

Hej siostro obud¼ siê
jutro zaczyna siê nowy dzieñ
7. Znów Kolejny Dzieñ

Postacie w milczeniu i dotyk ciemno¶ci
Nasza konfrontacja twarz± w twarz,
Zimny dotyk i nic wiêcej
Co mog³o byæ czym¶ - niczym nie bêdzie

..i niczym nie bêdzie

Znów kolejny dzieñ
Znów kolejna noc
Znów kolejny dzieñ
Znów kolejna noc

Kolejne wcielenie i znów kolejna gra
Siódma celebracja tych samych gestów
Lekkie wra¿enie st±pania po wodzie
I lekkie wra¿enie i szybki powrót

.. i szybki powrót

Znów kolejny dzieñ
Znów kolejna noc
Znów kolejny miesi±c
Znów kolejna rok

Samotno¶æ

Gorycz �
Rozpacz �
Pustka �
Obojêtno¶æ �

Z oddali patrz± na mnie
U¶miechy pe³ne fa³szu
Wo³aj±c - chod¼ do nas chod¼ do nas!
Ja odchodzê bez nadziei w beznadziejê
Ja odchodzê .. zabijasz mnie!
8. Dlaczego Nie Mogê Ciebie Dotkn¹æ
9. Samotno�æ

Gorycz �
Rozpacz �
Pustka �
Obojêtno¶æ �

Z oddali patrz± na mnie
U¶miechy pe³ne fa³szu
Wo³aj±c - chod¼ do nas chod¼ do nas!
Ja odchodzê bez nadziei w beznadziejê
Ja odchodzê .. zabijasz mnie!
10. Kolejny Raz
11. Forever

all your hidden faces
all your hidden minds
i'm sitting i a empty room, again
i'm looking for a something
i'm looking for a love
i'm drowning man on the sea

don't ask me about revolution
don't ask me why
give me your hands tonight
give me your eyes
take me in your arms tonight
take me in your arms again
don't ask me about revolution
it will be ok

Forever!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links