Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


BATALION D'AMOUR LYRICS

Dotyk Iluzji

"Dotyk Iluzji" (1999)

1. Dotyk Iluzji
2. Zapomienie
3. Chromonikelnia
4. Epitafium
5. Personal Jesus (Depeche Mode cover)
6. Szukaj¹c
7. Gdy Mi³o�æ Umiera
8. Nie Widzieæ Krwi
9. Znowu W Noc
10. Prywatne Piek³o
11. W Po³owie Drogi Donik¹d
12. Blood's On Our Hands1. Dotyk Iluzji

I ka¿dej nocy gry powraca wci±¿ ten sen
Dotyk Iluzji - to Twój szept otula mnie
Zak³adam maskê, by byæ tak± jakiej chcesz
Znów szukam Ciebie w tajemnej snów otch³ani
W otch³ani

Nasz wspólny sen, gdy w zapomnieniu ci±gle trwam
To echo Twoich s³ów, to d³oni Twoich ¶lad
Gdy ¶wiat realny ze z³udzeniem splata siê
Znów szukam Ciebie w tajemnej snów otch³ani
W otch³ani

I znowu wzywam Ciê, znowu wzywam Ciê
Dotyk Iluzji - to Twój szept otula mnie
U¶piony zapach Twój w mym sercu ukry³ siê
Znów szukam Ciebie w tajemnej otch³ani
2. Zapomienie

I nadszed³ dzieñ - zapomnienie przyniós³ mi
Zapach Twych r±k
Nie¶wiadomo¶æ my¶li Twych

Mi³o¶æ zmartwychwstanie na chwilê na chwilê
Budzi mnie Twój dotyk - znowu jeste¶, jeste¶, jeste¶
W deszczu taniec naszych cia³, stopy zdarte a¿ do krwi
Mi³o¶æ zmartwychwstaje, by prawdziwie zacz±æ ¿yæ

I wiem - nie bêdê czekaæ ju¿ d³u¿ej, nie poddam siê
Odwracam twarz od wspomnieñ z³ych, nie poddam siê
Choæ wiara wci±¿ zabija mnie - nie poddam siê, nie poddam siê
Choæ nadzieja wci±¿ wskazuje z³± drogê

CHROMONIKIELINA
s³owa: Piotr Grzesik

Czasami ³atwo jest ukryæ ³zy
Czasami ³atwo jest ukryæ ¶miech
Trochê trudniej jest ukryæ uczucia
Lecz nie wiesz, jak trudno jest z tym ¿yæ

Mo¿na stale budziæ siê
W kolorowych przestrzeniach
Mo¿na stale bawiæ siê s³abo¶ci± i b³êdami
Mo¿na jednak uciec poza
Strefê mroku
Mo¿na prosiæ
O przebaczenie

Ty uciekasz, uciekasz, uciekasz ka¿dego dnia
3. Chromonikelnia

Lyrics by : Piotr Grze¶nik


Czasami ³atwo jest ukryæ ³zy
Czasami ³atwo jest ukryæ ¶miech
Trochê trudniej jest ukryæ uczucia
Lecz nie wiesz, jak trudno jest z tym ¿yæ

Mo¿na stale budzic siê
W kolorowych przestrzeniach
Mo¿na stale bawiæ siê s³abo¶ci± i b³êdami
Mo¿na jednak uciec poza
Sferê mroku
Mo¿na prosiæ
O przebaczenie

Ty uciekasz, uciekszasz, uciekasz ka¿dego dnia
4. Epitafium

Czas jest niewol±
Nadziej± obojêtno¶æ

Czas jest niewol±
Nadziej± obojêtno¶æ
A to, co wa¿ne traci barwy swe
Pamiêtaj
Na zawsze

A cienie my¶li Twych
Wysuwaj± siê z ciemnych szczelin
W tej chwili odkry³am Ciê
W tej chwili
Umar³e¶
5. Personal Jesus (Depeche Mode cover)

Reach out and touch faith
Your own Personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who cares
Your own Personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who's there

Feeling's unknown and
you're all alone
Flesh and bone by the telephone
Lift up the receiver
I'll make you believer

Take second best
Put me to the test
Things on your shest
You need to confess
I will deliver
[ Lyrics provided by www.mp3lyrics.org ]
You know I'm a forgiver
Reach out and touch faith

Your own Personal Jesus
Feeling's unknown and
you're all alone
Flesh and bone by the telephone
Lift up the receiver
I'll make you believer
I will deliver
You know I'm a forgiver
Reach out and touch faith
Your own Personal Jesus
Reach out and touch faith
6. Szukaj¹c

Szukam Ciebie
W¶ród wygaszonych ulic
Szukam Ciebie
W codzienny zgie³ku dnia
Ty wiesz, Ty wiesz
Jak wiele mog± zmieniæ s³owa
Ty wiesz, Ty wiesz
Jak wiele mo¿e zmieniæ czas

A jednak ja to Ty, a Ty to ja ....

I chocia¿ czasem stoimy obok siebie
Tañczysz w deszczu
Tañczysz w ¶wietle dnia
Ty wiesz, Ty wiesz
Nie mo¿na zmieniæ biegu zdarzeñ
Ty wiesz, Ty wiesz
Nie mamy przecie¿ ¿adnych szans
A jednak ja to Ty, a Ty to ja ....
7. Gdy Mi³o�æ Umiera

Zbyt pó¼no, by co¶ zmieniæ
Za ma³o odwagi by podj±æ walkê
Gdy ka¿dy krok jest krokiem w przepa¶æ
Gdy ka¿da godzina zw±tpienia godzin±

Bezsenne noce, zbyt d³ugie dni
Niepewno¶æ zabija nadziejê
Tak powoli, powoli umiera mi³o¶æ
W naszych d³oniach ju¿ nie znajdzie schronienia
Gdy ka¿da godzina zw±tpienia godzin±
Gdy ka¿de s³owo jak sztylet rani
Gdy mi³o¶æ umiera nie mo¿esz jej ocaliæ
Gdy mi³o¶æ umiera nie mo¿esz jej ocaliæ

W naszych d³oniach nie znajdzie schronienia...
8. Nie Widzieæ Krwi

Uczymy siê patrzeæ i nie widzieæ krwi
Uczymy siê s³uchaæ i nie s³yszeæ p³aczu
Uczymy siê kochaæ nienawidz±c jednocze¶nie
Uczymy siê dawaæ ¿ycie i mordowaæ

Nie wiedzieæ krwi

Wiêc czemu dzi¶ patrzysz na mnie
I w Twoim spojrzeniu jest tyle zimna
Twoje rêce pe³ne s± krwi
Krwi mojej lecz ³ez Twoich i Boga
9. Znowu W Noc

Sk±d jeste¶
Gdzie schowasz siê
Czy uciekniesz znowu w ciemno¶æ?
Czy uciekniesz znowu w noc?
By nie wiedzieæ
By nie wiedzieæ

Sk±d jeste¶
Co tu robisz
Dok±d idziesz
Dok±d idziesz

Czy bêdziesz zataczaæ siê
W¶ród kolorowych korytarzy
By kto¶ powiedzia³ "kocham..."
I zostawi³
Jedynie zapach w³osów w po¶cieli
Zapach w³osów w po¶cieli..
10. Prywatne Piek³o

Kolejna noc
Twój pusty wzrok
A mi³o¶æ staje siê
Bezw³adem r±k
Kolejna Noc
Bój Twoich k³amstw
Kolejny dzieñ dla nas nie nadejdzie
A broni± m±
jest intuicja i instynkt
A broni± m±
Jest Twoja s³abo¶æ
Prywatne piek³o
Stworzy³am dla Ciebie
Jest cisza s³ów
niewypowiedzianych

Czy wiesz - tak niewiele trzeba s³ów by uwolniæ siê
Czy wiesz- je¶li tracisz wiarê nie wyzwolisz nigdy, nigdy, nigdy siê
11. W Po³owie Drogi Donik¹d

W po³owie drogi donik±d spotkamy siê
Chocia¿ wiem, ze to trudne postaram siê nie raniæ
Kolejna pusta noc i szepty wokó³ mnie
Na Twoich zimnych d³oniach zastyg³a moja krew
Coraz wiêcej ch³odu wdziera siê w moje serce
Nie czujê, nie czujê ju¿ nic I nie powiem ju¿ nic wiêcej
Wtulony w ciep³o mroku chcê powoli zasn±æ
W po³owie drogi donik±d zgubi³em swoj± duszê

W moim ¶wiecie nie ma miejsca na ³zy
A jednak p³aczê i czujê, przebaczam, zapominam
Tak bardzo chcê uciec od tych chwil
Choæ jeden raz do koñca zapomnieæ...
A w moich my¶lach czujê dotyk twarzy Twej
I ci±gle wierzê w te s³owa, tak - nadal wierzê
W po³owie drogi donik±d I tak spotkamy siê
Lecz aby zwyciê¿yæ nie wystarczy walczyæ...

Kiedy¶ znowu spadnie deszcz
Zmyje krew, zmyje wstyd
12. Blood's On Our Hands

We've learnt how to live without seeing blood
We've learnt how to hear without hearing the cries
We've learnt haw to love and we've learnt to hate
We are to give new life and we are to kill

Blood's on our hands

So don't talk to me about love
With ice in your heart
Don't talk to me about love
With blood on your hands
Your hands are full of blood and your hearts don't know any sorrows
Your hands are full of blood and your hearts know no pain!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links