Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


AZGAR LYRICS

"Azgar demo" (2006 Demo)

1. Ocean Zapomnienia
2. Ostatni Wojownik
3. Piaski Pustyni1. Ocean Zapomnienia

Wszysto ma swój pocz¹tek
ka¿dy w koñcu po co� ¿yje
jeden kocha, drugi krzywdzi
inny nawet ciê zabije

Bo tak ju¿ jest z tym �wiatem
Nic nie zmieni siê
tak juz pozostanie
Nic nie zmieni siê

Nikt ju¿ z nikim siê nie liczy
Ka¿dy tylko prosto gna
Ku pieni±dzom ku bogactwu
Wy�cig szczurów ci±gle trwa

Bo tak juz jest z tym �wiatem
nic nie zmienia siê
tylko ludzie ci±gle
niszcz± w ko³o siê

W oceanie zapomnienia toniemy
W w³asych my�lach, czynach giniemy
To nas niszczy to zamyka w sobie
I nik ju¿ nie pomo¿e tobie NIE!!
2. Ostatni Wojownik

Stoisz sam na arenie wszech�wiata
Wokó³ tylko ogieñ, �mieræ zniszczenie
W oczach ma nienawi�æ do wszystkich
Za to co zrobili on p³aci

Ostatni wojownik zosta³
Na piekielnych polanach
Zosta³ sam w swej zbroi
Zatopiony w ognia falach

Teraz on powstanie i wróci
Po to by zabraæ to co jego
Bez lito�ci wyrwaæ ludziom z ich duszy
To co dobre no i czyste wyrzuci

Ostatni wojownik zosta³
Na piekielnych polanach
Zosta³ sam w swej zbroi
Zatopiony w ognia falach

Wtedy my poznamy co znaczy
Gniew i gorycz po stracie
Tego co by³o drogie ka¿demu
A co zabrano bez celu
3. Piaski Pustyni

Piaski pustyni wci¹gaj¹ Ciê, wo³asz o pomoc - nie otrzymasz jej!
Wokó³ ta pustka a¿ bierze strach, tylko doko³a - gor¹cy piach!
W ciszy okrutnej s³ychaæ twój krzyk, lecz nie pomo¿e nikt.
W sercu narasta ogromny strach, a krew siê ¿arzy jak s³oñca blask

�miertelny g³os s³ychaæ,
Kto� wo³a o pomoc.
Z rozpaczy rozdarty,
Przeklina �wiat ca³y!

Ka¿dy z nas jest ziarenkiem ogromnej pustyni
Wszyscy j¹ tworzymy z biegiem czasu
Wokó³ nas tylko cisza tylko szum powietrza
Niesie ze sob¹ krzyk tych przemijaj¹cych

�miertelny g³os s³ychaæ,
Kto� wo³a o pomoc.
Z rozpaczy rozdarty,
Przeklina �wiat ca³y!

S³ychaæ w tym szumie, jak kto� prosi wyra�nie
By zacz¹æ my�leæ o innych, a nie tylko o sobie
To odbija siê od wszystkich, a ci patrz¹ po sobie
Jakie ma to znaczenie jak ju¿ jest po tobie

�miertelny g³os s³ychaæ,
Kto� wo³a o pomoc.
Z rozpaczy rozdarty,
Przeklina �wiat ca³y!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links