Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


AUTUMN RAIN MELANCHOLY LYRICS

Seven Steps To Infinity

"Seven Steps To Infinity" (2003)

1. The Beginning
2. The Tears Of Autumn
3. Snow
4. ...
5. Before The Steps Of Infinity
6. When Angels Die
7. The Ending: Part One - My World
8. The Ending: Part Two - It's Over
9. ...and I Want To Believe
10. After...1. The Beginning

Dirige,Domine,in conspectu tuo viam meam
Introibo in domum tuam: adorabo ad templum
sanctum tuum in timore tuo.
Dirige,Domine,in conspectu tuo viam meam
Introibo in domum tuam: adorabo ad templum
sanctum tuum in timore tuo.
Domine,deduc me in iustitia tua:
propter: inimicos meos
dirige in conspectu tuo viam meam.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto:
sicut erat in
principio et nunc et semper et in saecula
saeculorum.
Dirige,Domine,in conspectu tuo viam meam.
Amin.
2. The Tears Of Autumn

óÅÒÙÊ ÎÅÂÏÓ×ÏÄ ÏÔ ÄÏÖÄÑ ÐÏÂÌ£Ë -
ÕÔÒÅÎÎÉÊ ÔÕÍÁÎ ÔÁÅÔ ÓÌÏ×ÎÏ Ì£Ä,
ÐÒÑÄØ ÓÅÄÏÊ ÔÒÁ×Ù ÉÎÅÑ ÕÚÏÒ,
×ÄÁÌÅËÅ ËÁË ÎÉÔØ Ö£ÌÔÙÊ ÇÏÒÉÚÏÎÔ.

í£ÒÔ×ÁÑ ÌÉÓÔ×Á ÐÁÄÁÑ Ó ×ÅÔ×ÅÊ,
ÔÁÅÔ ÞÕÔØ ËÒÕÖÁÓØ × ÌÅÄÑÎÏÊ ×ÏÄÅ
ÔÁÅÔ ÕÈÏÄÑ × ÔÅÍÎÏÔÕ ÉÚ ÔØÍÙ,
ÏÓÔÁ×ÌÑÑ ÌÉÛØ ÚÙÂËÉÅ ËÒÕÇÉ.

ûÕÍ ÌÉÓÔ×Ù ÏÓÅÎÎÅÊ - ÐÒÉÚÒÁÞÎÙÊ ÍÉÒÁÖ
ÄÏÐÏÌÎÑÅÔ ËÒÁÓÏË × ÕÔÒÅÎÎÉÊ ÐÅÊÚÁÖ.
òÁÚÂÁ×ÌÑÑ ÏÓÅÎØ ËÁÐÌÑÍÉ ÄÏÖÄÑ,
ÐÁÄÁÑ ÎÁ ÚÅÍÌÀ Ó ÂÌÅÓËÏÍ ÈÒÕÓÔÁÌÑ.
3. Snow

âÅÌÙÍÉ-ÂÅÌÙÍÉ ÈÌÏÐØÑÍÉ ÓÎÅÇ
ÐÁÄÁÌ Ó ÎÅÂÅÓ ×ÍÅÓÔÅ Ó ÔÉÈÉÍ ÄÏÖÄ£Í.
÷ ÍÅÄÌÅÎÎÏÍ ×ÁÌØÓÅ ÔÅÒÑÑÓØ ×Ï ÍÇÌÅ
ÇÒÕÓÔÎÏ ËÒÕÖÉÌ ÎÁÄ ÏÚÑÂÝÅÊ ÚÅÍÌ£Ê.

óÅÒÙÅ ÏËÎÁ ÐÏÌÎÙ ÐÕÓÔÏÔÙ,
ÞÔÏ ÔÏÒÖÅÓÔ×ÕÅÔ ÎÁÄ ÎÅÂÏÍ ÓÍÅÑÓØ
×ÉÄÑ ËÁË ÓÎÅÇ ÐÏÄ ÎÏÇÁÍÉ ÔÏÌÐÙ,
ÓÌÉÛËÏÍ ÌÅÇËÏ ÐÒÅ×ÒÁÝÁÅÔÓÑ × ÇÒÑÚØ.

óÉÎÉÍÉ-ÓÉÎÉÍÉ ÓÔÁÌÉ ÄÏÍÁ,
ÄÏÖÄØ ÓÌÏ×ÎÏ ÓÌ£ÚÙ ÎÁ ÍÏËÒÏÊ ÝÅËÅ.
óÅÒÙÊ ÔÕÍÁÎ ÐÒÅÄÒÁÓÓ×ÅÔÎÁÑ ÍÇÌÁ,
ÓÔÁÌÁ ÐÏÈÏÖÁ ÎÁ ÍÎÉÍÕÀ ÓÍÅÒÔØ.

ëÒÁÓÎÙÅ-ËÒÁÓÎÙÅ ÓÏÌÎÃÁ ÌÕÞÉ,
ÓÄÅÌÁÌÉ ÒÏÚÏ×ÙÍ ÔÁÀÝÉÊ ÓÎÅÇ
þÔÏ ÂÙ ÕÓÐÅÔØ ÄÏ ÐÒÉÈÏÄÁ ÔÏÌÐÙ,
Ó×ÅÔÏÍ ÐÒÏÝÁÌØÎÙÍ ÅÇÏ ÏÂÏÇÒÅÔØ.

âÌÅÄÎÙÅ-ÂÌÅÄÎÙÅ ÌÉÃÁ ÖÉ×ÙÈ -
ÔÅÈ, ËÔÏ ÎÅ ÓÄÁÌÓÑ - ÕÍÒÕÔ ×Ó£ ÒÁ×ÎÏ
ôÏÎËÉÅ ÎÉÔÉ ÔÒÁÇÉÞÎÏÊ ÓÕÄØÂÙ,
ÉÈ ÏÐÌÅÔÕÔ É ÚÁÔÁÝÁÔ ÎÁ ÄÎÏ.

þ£ÒÎÙÅ-Þ£ÒÎÙÅ ÓÏÔÎÉ ÓÁÐÏÇ,
ÂÕÄÕÔ ÅÇÏ ÒÁ×ÎÏÄÕÛÎÏ ÔÏÐÔÁÔØ
éÍ ×Ó£ ÒÁ×ÎÏ, ÅÓÌÉ ËÁÖÄÙÊ ÖÅÓÔÏË -
ÔÁÀÝÉÊ ÓÎÅÇ ÏÂÒÅޣΠÕÍÉÒÁÔØ.
4. ...

óÒÅÄÉ ÐÒÅÄ×ÅÞÎÏÊ ÐÕÓÔÏÔÙ
óË×ÏÚØ ÍÒÁË ÍÏÇÉÌØÎÏÊ ÔÅÍÎÏÔÙ
îÅÓ£ÔÓÑ ÄÕÛ ÂÅÓÓÍÅÒÔÎÙÈ ÒÏÊ
þÒÅÚ ÐÕÔØ,ÎÁÚÎÁÞÅÎÎÙÊ ÓÕÄØÂÏÊ.
õÖÁÓÎÙ Þ£ÒÎÙÅ ×ÒÁÔÁ,
÷ÅÄ£Ô Ë ËÏÔÏÒÙÍ ÔÁ ÔÒÏÐÁ.
"ïÔÒÉÎØ ÎÁÄÅÖÄÕ ×ÓÑË, ×ÈÏÄÑ", -
÷ÅÝÁÀÔ ÐÉÓØÍÅÎÁ, ÇÏÒÑ
é ÐÅÒ×ÙÊ ËÒÕÇ, ÄÌÑ ÔÅÈ, ËÔÏ ÄÏÂÒ,
ÎÏ ×ÅÒÙ ÉÓÔÉÎÎÏÊ ÎÅ ÚÎÁÌ,
÷ÔÏÒÏÊ - ÄÌÑ ÔÅÈ, ËÔÏ ÖÉÚÎØ Ó×ÏÀ
× ÎÁÓÌÁÖÄÅÎÉÑÈ ÐÏÔÅÒÑÌ,
ôÒÅÔÉÊ - ÄÌÑ ÞÒÅ×ÏÕÇÏÄÉÊ,
þÔÏ × ÄÏÖÄÅ ÇÎÉÀÔ × ÍÕÞÅÎÉÑÈ,
á ÞÅÔ×£ÒÔÙÊ ÐÒÉÎÑÌ ÔÅÈ,
ëÔÏ ÐÏÄ ×ÌÁÓÔØÀ ÒÁÓÔÏÞÅÎÉÑ.
÷ ÎÅÄÒÁÈ ÐÑÔÏÇÏ ÓÔÏÎ ÇÎÅ×ÎÙÈ,
÷ ÂÏÌÏÔÁÈ óÔÉÇÉÉ ÔÏÎÕÝÉÈ,
çÌÁÓ ÅÒÅÔÉËÏ× ÛÅÓÔÏÇÏ
óÉÌÕ ÂÏÇÁ ÐÒÏËÌÑÎÕ×ÛÉÈ.
îÁÓÉÌØÑ ÑÄ ÚÅÍÌÑ ×ÐÉÔÁÌÁ
ðÒÏËÌÑÔÏÇÏ ÓÅÄØÍÏÇÏ ËÒÕÇÁ
é ÚÁ×ÅÓÁ ÍÇÌÙ ÒÁÚ×ÅÒÇÌÁÓØ,
îÅÓÑ × ÎÁËÁÚÁÎÉÉÅ ÚÌÕÀ ×ØÀÇÕ
ë ÔÏÌÐÅ ÐÏÚÎÁ×ÛÉÈ ÇÏÒÅÞØ ÔØÍÙ,
ìÅÔÉÔ ÞÒÅÚ ÁÄÓËÉÅ ËÒÕÇÉ
ôÅÎÅÊ ÂÅÓÞÉÓÌÅÎÎÁÑ ÓÔÁÑ,
÷ÏÐÌØ ÌÅÄÅÎÑÝÉÊ ÉÓÐÕÓËÁÑ
÷Ó£ ÇÌÕÂÖÅ ×ÎÉÚ Ë ÉÓÞÁÄØÑÍ ÚÌÁ
îÅÓÕÔ ÐÒÉÓÌÕÖÎÉËÉ ëÏÚÌÁ
âÅÓÓÍÅÒÔÎÙÈ ÄÕÛ ÎÅÓÞÁÓÔÎÙÊ ÒÏÊ,
÷ÅÄÏÍÙÊ ÐÒÉÚÒÁÞÎÏÊ ÓÕÄØÂÏÊ
5. Before The Steps Of Infinity

þØÅÊ-ÔÏ ÔÅÎØÀ ÓË×ÏÚØ ÔÕÍÁÎ ÐÒÏÈÏÄÉÔ ïÎÁ
îÅÔ ÓÏÍÎÅÎÉÑ - ÜÔÏ ÐÒÏÓÔÏ ÓÁÍÏÏÂÍÁÎ.
÷ÏÚ×ÙÛÁÑ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÑÓØ × ÍÉÒ ÉÎÏÊ,
÷ ÍÅÄÌÅÎÎÏÍ ×ÁÌØÓÅ - ÜÔÏ ÓÍÅÒÔØ ÔÁÎÃÕÅÔ ÓÏ ÍÎÏÊ.

ó×ÅÔ ÎÁÄÅÖÄÙ, ÌÕÖÉ ÓÌÏ×ÎÏ ÏÚÅÒÏ ÓÌ£Ú
÷Ó£ ËÁË ÐÒÅÖÄÅ - ÂÌÉË ÌÕÎÙ × ÏÔÒÁÖÅÎÉÉ Ú×£ÚÄ.
óÍÅÒÔØ ÌÕËÁ×Ï ÒÁÓÓÅËÁÅÔ ÄÕÛÕ ËÏÓÏÊ
÷ ÍÅÄÌÅÎÎÏÍ ×ÁÌØÓÅ Õ×ÏÄÑ ÍÅÎÑ ÚÁ ÓÏÂÏÊ.
6. When Angels Die
7. The Ending: Part One - My World

óÌ£ÚÙ Ó×ÏÉ Ñ ÓÔÉÒÁÀ ÒÕËÏÊ:
ÐÏÓÍÏÔÒÉ, ÕÍÉÒÁÅÔ ÍÏÊ ÍÉÒ.
âÏÌØ - ÜÔÏ ÂÏÌØ ËÁË Å£ ÐÒÅ×ÚÏÊÔÉ?

ôÏ, × ÞÔÏ Ñ ×ÅÒÉÌ ÕÖÅ ÎÅ ÓÐÁÓÔÉ
ÒÁÚÂÉÌÏÓØ ×Ó£, ×ÄÒÅÂÅÚÇÉ, ÍÏÉ ÍÅÞÔÙ.
íÉÒ ËÁË ÂÕÍÁÇÁ ÓÇÏÒÁÅÔ ÄÏ ÔÌÁ,
ïÓÔÁÌÁÓØ ÌÉÛØ ÏÄÎÁ ÐÕÓÔÏÔÁ.
8. The Ending: Part Two - It's Over

îÁÝÕÐÁÊ Ó×ÏÊ ÐÕÌØÓ, ÔÙ ÞÕ×ÓÔ×ÕÅÛØ ÂßÅÔÓÑ,
ïÎÏ ÍÏÖÅÔ ÔÅÂÅ ÌÀÂÏ×Ø ÐÏÄÁÒÉÔØ.
îÏ, ËÏÇÄÁ-ÎÉÂÕÄØ, ÏÎÏ ÏÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ
ÚÁÐÒÅÝÁÑ ÔÅÂÅ ÄÁÌØÛÅ ÖÉÔØ.
é ÜÔÏÇÏ ÎÁÍ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ,
é ×ÉÄÉÍÏ ÔÁË É ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÌÏ ÂÙÔØ...
9. ...and I Want To Believe

úÏÌÏÔÏÍ ÇÏÒÑÔ
ëÒÕÖÅ×Á ÌÉÓÔ×Ù,
÷ÅÔÅÒ, ÛÅÌÅÓÔÑ,
þÕÔØ ËÏÌÙÛÅÔ ÉÈ.
óÏÌÎÃÁ ÔÅÐÌÏÔÁ -
óÌÁÄËÁÑ ÐÅÞÁÌØ
ëÁË ÒÕÞÅÊ Ú×ÅÎÉÔ,
õÓÔÒÅÍÌÑÑÓØ × ÄÁÌØ.

ïÄÉÎÏËÏ ÓÐÁÔØ
÷ ÐÒÉÚÒÁÞÎÏÍ ÓÁÄÕ,
îÅ Ó ËÅÍ ÒÁÚÄÅÌÉÔØ
îÉ ÏÄÎÕ ÍÅÞÔÕ.
åÓÌÉ ÈÏÞÅÛØ ÔÙ
âÙÔØ ×ÓÅÇÄÁ ×Ä×Ï£Í,
÷ÍÅÓÔÅ ÐÏÌÅÔÉÍ
óÌÅÄÏÍ ÚÁ ÄÏÖÄ£Í.

ðÏÄÎÑ×ÛÉÓØ ××ÅÒÈ,
óË×ÏÚØ ÏÂÌÁËÁ
ìÅÔÅÔØ ÔÕÄÁ,
çÄÅ ÍÅÒËÎÅÔ Ó×ÅÔ.

ä×Å ÈÒÕÐËÉÅ ÄÕÛÉ,
óÏÚÄÁÎØÑ ÍÉÒÁ ÓÎÏ×,
ëÁË ÒÏÚÙ ÌÅÐÅÓÔËÉ
÷ ÏÂØÑÔØÑÈ ÚÌÙÈ ×ÅÔÒÏ×,

ìÅÔÉÍ ÍÙ ÚÁ ÍÅÞÔÏÊ,
úÁÂÙ× ÐÒÏ ÂÏÌØ É ÓÔÒÁÈ,
îÁÄ ÓÐÑÝÅÀ ÚÅÍÌ£Ê
÷ ÕÇÒÀÍÙÈ ÎÅÂÅÓÁÈ.

é ×ÏÔ, ÓÇÕÝÁÑÓØ ÍÇÌÏÊ,
óÙÒÏÊ ÔÕÍÁÎ
÷Ó£ ÐÏÇÌÁÝÁÅÔ,
é Þ£ÒÎÙÅ ÁÒÍÁÄÙ ÔÕÞ
óÏÂÏÀ Ó×ÅÔ ÚÁËÒÙ×ÁÀÔ.

òÁÚÄÁÌÓÑ ÇÒÏÍ,
óÏÄÒÏÇÎÕÌÉÓØ ÎÅÂÅÓÁ,
ïÎÉ ÇÏÒÑÔ ÏÇÎÅÍ,
ðÏÓÌÅÄÎÑÑ ÇÒÏÚÁ!

ôÕÍÁÎ ×Ó£ ÐÏÇÌÏÝÁÅÔ,

óÏÂÏÀ Ó×ÅÔ ÚÁËÒÙ×ÁÑ.

òÁÚÄÁÌÓÑ ÇÒÏÍ ,
óÏÄÒÏÇÎÕÌÉÓØ ÎÅÂÅÓÁ,
ïÎÉ ÇÏÒÑÔ ÏÇΣÍ,
ðÏÓÌÅÄÎÑÑ ÇÒÏÚÁ!

óÏÍÎÅÎÉÑ × ÄÕÛÕ Ó×ÏÀ ÄÏÐÕÓÔÉ×,
÷ ÍÅÞÔÕ ÄÏ ËÏÎÃÁ ÎÅ ÐÏ×ÅÒÉ×,
ôÅÒÑÅÍÓÑ ÍÙ, ÂÙÓÔÒÏ ÐÁÄÁÑ ×ÎÉÚ,
âÌÕÖÄÁÔØ × ÂÅÓËÏÎÅÞÎÙÈ ÁÌÌÅÑÈ.

é ÓÔÒÁÛÎÏÊ ÍÙÓÌØÀ Ñ ÓÌÏ×ÎÏ
öÅÌÅÚÏÍ ËÁÌÅÎÙÍ ÐÒÏÖÖÅÎ,
é Ñ ÐÏÎÉÍÁÀ, ÞÔÏ ×ÓÅ ÜÔÏ ÂÙÌÏ
ìÉÛØ ÓÎÏÍ.

õÖÅ ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ
÷ÅÒÎÕÔØ ×Ó£ ÏÂÒÁÔÎÏ:
íÅÞÔÙ É ÎÁÄÅÖÄÙ
óÁÍ ÒÁÚÒÕÛÉÌ ÔÙ.

úÁÂÙÔØ ×ÓÅ, ÞÔÏ ÂÙÌÏ,
îÅ ÚÎÁÔØ ÔÏ, ÞÔÏ ÂÕÄÅÔ.
úÁÂÕÄØ ÍÏÅ ÉÍÑ
÷ ×ÉÈÒÅ ÓÕÅÔÙ...

é Ñ, ÚÁÓÙÐÁÑ,
úÁËÒÙ×ÁÀ Ó×ÏÉ ÇÌÁÚÁ,
îÏ ×ÏÓÐÏÍÉÎÁÎÉÑ
öÇÕÔ ÏÇÎÅÍ ÍÅÎÑ.

õÎÙÌÁÑ ÐÏÌÎÏÞØ,
èÏÌÏÄÎÁÑ ÌÕÎÁ,
é Ñ ÓÌÙÛÕ Ô×ÏÊ ÇÏÌÏÓ
÷ ÛÅÌÅÓÔÅ ÄÏÖÄÑ.

ïÓÔÁ×ÌÑÑ ÐÕÓÔÙÍÉ ÎÁÄÅÖÄÙ,
íÎÅ ÓÏ ×ÒÅÍÅÎÅÍ ÓÔÁÎÏ×ÉÔÓÑ ÖÁÌØ,
þÔÏ ÕÖÅ ÎÅ ÂÕÄÅÔ ËÁË ÐÒÅÖÄÅ:
íÅÌÁÎÈÏÌÉÀ ÓÍÅÎÉÔ ÐÅÞÁÌØ

é ÓÔÁÒÁÑÓØ ×ÅÒÎÕÔØ ÔÏ, ÞÔÏ ÂÙÌÏ,
óÏ ÓÌÅÚÁÍÉ ÓÍÏÔÒÀ × ÎÅÂÅÓÁ,
é ÍÎÅ ÈÏÞÅÔÓÑ ×ÅÒÉÔØ, ÞÔÏ ÂÏÌØ
îÅ ÒÁÚÒÕÛÉÔ ÎÁÛÉ ÓÅÒÄÃÁ!
10. After...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links