Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ATHENA LYRICS

Us

"Us" (2004)

1. D.Ý.H.O.
2. I`ist
3. Son Defa
4. Deðmez
5. Sakla Beni
6. Taklasý Güzel
7. Satýlmýþ Dünya
8. Yalan
9. Easy Man
10. I Love Mud On My Face
11. For Real1. D.Ý.H.O.

Kapat çeneni sus artýk söyleme
bana neler yapmam gerekdiðimi
mavala kum aktýr hiç mi býkmadýn
uzaklaþ yanýmdan þimdi
ýsla etmeye kalkma beni sýkar
caným sýkýlýrsa oda bana sert kaçar
sert de sert cevap gelir untma
durmaz insan hayvan olunca

kulan at beni harca buruþtur sat
dilediðin gibi öldür yaþat

dikat dikat daha da beter olucak
bu gidiþatla
kalburüstür kalbini açmazsa
düþe kalka ezberledim hayatý
yanýmdan geç
sakýn deyme bana
bana bana bana hep bana hep bana
doymak nedir bilmez misin acaba
sert de sert cevap gelir unutma
durmaz insan hayvan olunca
2. I`ist

Zehrin ikramý var o da baþka of dahasý var beter
Bedeninden fazlasý gerek
Ýsyan ne ki komik olma yeter
Yoksun yine hiç ortalarda
Nasýl olucak? Nasýl olucak?
Yalandan güler miyiz var hergüne
Can sýkar o baþka

Asýlsýzým kimi zaman burda
Ýstanbul'da kafasýný alsan yeter
Seni senden alýr gider
Kal burda Ýstanbul'da Ýstanbul'da

Merhamet deli olmuþ yatacak yeri yokmuþm
Utanmam bilmesem
Anlayan var derim yalan olur
Gören var mý hiç zannetmem
Soraný bulun aklýn yolun
Zerre kadar hatrý nolucak
Zaten kabul tanesi herbiri
Sonraný bulun ne bilirim ben

Asýlsýzým kimi zaman burda
Bazen olur öyle þeyler kulak asma
Ýstanbul'da kafasýný alsan yeter
Seni senden alýr gider

Kal burda Ýstanbul'da Ýstanbul'da
Ahh bi kafasýný alsan yeter
Seni senden alýr gider
Kal burda Ýstanbul'da Ýstanbul'da
3. Son Defa

Öyle acaip
Öyle çok garip
Bu seferde böyle yedi dinden
Kanca sýrtta, aþk koya, düþmüþü varken
Iþýk yok, yer gökten habersiz halimizken

Þu hüzün var, damar damar
Dolaþmasý da...
Saklamýþ cennet parçasý
Ama aklýmda

Harp ediyoruz, anla ölüyoruz
Aslýnda son defa bu son defa

Tadýyorum seni bir ince
Þimdi zulamdan
Son sen kadar

Ayrýlmak istemem
Dur, biraz beklesen
Sana sinsem
Ýçin olsam o kadarým hala

Bak daðlanmýþ kördüðüm
Elim yasakta
Çözme istersen artýk
Teninden göç kokuyor
Kokun izin vermiyor
Bitmek bilmez acýsý saðýr
Aman dinlemez
Kabul görmez
Durmalý artýk
4. Deðmez

Hoþgeldin açýk kapý buyuruna
Dostu arakadaþý doldur aþikar
Gülüyorken ýþýk huzuru gölge yansýtma
Gerçek olmayý þart koþan sahtekar

Doðduk kulaða gelen fýsýltý yalan
Cezasý aðýr karanlýk çaresi inkar
Çok tembihledin damgalýyým alt tarafý
Doðru cevap isteyen dürüst yalancý

Hayat zor deðmez karanlýða

Çekilen kulaklar, sürtülen burunlar var
Atýlmýþ tokatlarýn kýrk yýl hatýrý var
Uyku uyutmayan kabusun o yediðin hak
Hak yememeyi öðreten sen haksýz kalp

Hayat zor deðmez karanlýða

Hayat zor deðmez
Bize ters bu iþler baþka
Alýþmak yetmez, yürek ister dayanmaya

Kafalarýmýz ayný olamaz imkansýz
Senin gözünden dünyaya bakamam
Þahsýna münhasýdýr her insan biraz anla
Saygý bekleyen saygýsýz aklýnla
5. Sakla Beni

Usul usul esiyorsun içimden
Esrarlý güzel yalnýzlýðým
Bir tek sen varsýn

Muhabbetine doyum olmaz
Sessizliðim asla susmadýn
Muhtaç etmedin beni olmamýþlara

Yaþýyorum seni her soluðumda

Kopsun yaman kýyametler azap
Geri dönüþ yok yemin ederim
Yalnýzlýðým bir sanayým
Karanlýklar ortasýnda

Sakla sakla beni yalnýzlýk

Köþe bucak kaçýrýyor adýn
Telafi edilemez inkarsýn
Vaktinde yüze çarpan itirafsýn
Dünyaya göz açtýðýmdan beri tek deðiþmeyen sen varsýn
Vefasýzlýk görmedim senden asla
6. Taklasý Güzel

(hook it up!)

olmadý baþtan taklaya geldim nice cezasý bol ýslah eylemeye
faydasý yok göz yaþým damlama
hesap ne bir eksik ne bir fazla
dertsiz sefada cevap bulunmaz
besle kabahat kalbinden beni

iki dirhem korkum olmaz keskin bedelinden

yüksek yüksek yokuþlar ardýndan kalamazsýn
gönlüne düþtü mü bir kere
hiç mi zevkine ölmek olmaz
takladayýz yine

(hook it up!)

bu sefer baþka tufalara düþtük yine affedilmez býçak sýrta girince
amasý yok çökersin diz üstüne
kaçar meleði yanaþamaz bile
dertsiz sefada cevap bulunmaz
besle kabahat kalbinden beni
7. Satýlmýþ Dünya

menfaat olmuþ alem inan ki
kalmadý pek biþey aslýna kadir
cemresi bile kinaye nasipli
evde yoklar paranoya normal

kanayan yaraya kezzap atýlmaz
günahýný sakýnýr yoksa bir çýkar
olmaz öyle
nereye kadar

üç kaðýt aklý bitmez bu sevda
kol kanat açan baþka pusuda
delik cebe arpa yaparlar
evde yoklar paranoya normal

kalpleri esir almýþ beklenti
tartýdan inmez gönül adaleti
olmaz böyle nereye kadar

uyan artýk satýlmýþ dünya
uyan artýk, anasý avradý satýlmýþ dünya

kendini sor dost derman sensin
senseni bil aymaz gidersin

kendini bozma

uyan artýk satýlmýþ dünya
uyan artýk, anasý avradý satýlmýþ dünya
8. Yalan

Ansýzýn tarifsiz gelir ya
O zamanlar sormaya cürettin kalmaz olanýndan
Feri soluk, niyeti kayýp, dardayým
Aþk nefrete ne yakýnsýn
Kin kýrdý her okþamak istediðimde seni
Elimi gözlerimi gömdüm tebessüme
Yalnýz kendine inkarýn
Sadece senden kaçarsýn
Halin ele verir anlamazsýn

Yalan söyleme bana
Gözlerin anlatýyor herþeyi
Yalan söyleme bana
Yalan söyleme bana
Gözlerin anlatýyor herþeyi
Zaten yoktur nedeni

Uzak düþmüþüm kendimden, aklým fikrimden
Çaresiz sürükleniyorum
Bilerek peþinden
Yalnýz kendine inkarýn
Sadece senden kaçarsýn
Halin ele verir anlamazsýn

Yalan söyleme bana
Gözlerin anlatýyor herþeyi
Yalan söyleme bana
Yalan söyleme bana
Gözlerin anlatýyor herþeyi
Zaten yoktur nedeni

Yok, halin saf deðil
Niyetin baþka baþka güzel
Yok, halin saf deðil
Niyetin baþka baþka güzel

Yalan söyleme bana
Gözlerin anlatýyor herþeyi
Yalan söyleme bana
Yalan söyleme bana
Gözlerin anlatýyor herþeyi
9. Easy Man

Love means love not just a thing
Do you think that is so easy
No man no I dont think so

Love sometimes lost in the hate
So dark and it's so misty
Keeps you out of yourself

Easy come and easy goin
Maybe that was not my story
Easy come and easy goin

Once I felt a soul in the fog
Was so blured and so cold
I came alone with out no worries

Just triyin triyin I'm tryin
No man no not that feelin
Keeps me out of myself

Easy come and easy goin
Maybe that was not my story
Easy come and easy goin

One and one that brings you none
Can't you see there is just one for one
I'm feeling deeply love
Love love with out no expectation
Turns you back yo yourself

Easy come and easy goin
Maybe that was not my story
Easy come and easy goin
10. I Love Mud On My Face

I used to have trouble every minute every second a day
Without fainess ends ohh, it´s so what I want
Love to make it, love to shake it
But it can never bring me down
I stand like a rock x2
That´s all I do a lot

I can fly, I can try
I love mud on my face x4
One-two-three go!

Oy I´m a shameless black pack joker
They´re trying to tramp me, doesn´t matter
I go deeper deeper deeper
I will - what I taste
You can never find me
You can never catch me
I am naughty x2

I can fly, I can try
I love mud on my face x7
11. For Real

Hey you

What you doin', what you waitin' for
Comin' up, let's go, yeah
Are you in, are you in, are you in there
Can't you see where we could go
All i know is you don't want to bE A part of the crowd
Realize yourself

You say it but don't feel it
What you sayin' has no meanin'
Face the truth, don't hide your soul
For real, i'm for real

Up, i wanna bring you up (4)
Do you want, do you want
Up, i wanna bring you up

No questions, no answers
Rules around circles
Respect me, and you will see
Are you in, are you out
Do you know your way out
Comin' up now, comin' up
For real, i'm for real

Up, i wanna bring you up (4)
Do you want, do you want
Up, i wanna bring you up

Up, i wanna bring you up (5)
Do you want, do you want
Up, i wanna bring you up
Up, i wanna bring you

Come on, risin' up now, risin' up now

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links