Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ARTROSIS LYRICS

W Imię Nocy

"W Imiê Nocy" (1998)

1. Ukryty Wymiar
2. (
3. Na Wieki Wieków
4. Hipnoza
5. W Górę
6. Nie Ma Nic
7. Crazy
8. )
9. Prośba
10. Do Zła1. Ukryty Wymiar

Myśli zaklête w smutek

S³owa zaklête w piêśæ - tak mocne, by wci¹¿ raniæ

Mi³ośæ zaklêta w lustro - odbija resztki uczuæ poni¿onych serc

Tych wszystkich dusz upad³ych

Anielskich dusz straconych zrośniêtych skrzyde³ trzepot

Tych wszystkich dusz skazanych

Tych wszystkich, którzy chc¹ tu wejśæ

W ukryty wymiar

Niedostrzegalne barwy, czarne wodospady

Ukryty wymiar

Bóstw pos¹gi nietykalne, czarne ogrody

Ukryty wymiar

Stoisz na środku poszukuj¹c swojej drogi

Ukryty wymiar

Cienie zaklête w noc, czarn¹ jak strach, niepokój, obraz przemijania

Ich cel istnienia to dosiêgn¹æ jak najprêdzej spokoju wrót

Tych wszystkich dusz upad³ych

Anielskich dusz straconych zrośniêtych skrzyde³ trzepot

Tych wszystkich dusz skazanych

Tych wszystkich, którzy chc¹ tu wejśæ

W ukryty wymiar
2. (
3. Na Wieki Wieków

Pogoñ nocy za dniem wieczna nieprzerwana jest

W imiê jej zostawiasz nas na skraju dnia

Sam odchodzisz oddaj¹c siê

Ju¿ bli¿ej nocy

Wci¹¿ bli¿ej nocy

Na wieki wieków amen

Z³otych liter cieñ nad Twoj¹ g³ow¹

Zbyt rozleg³y jest, by zrozumieæ go

Ju¿ bli¿ej nocy

Wci¹¿ bli¿ej nocy

Na wieki wieków amen
4. Hipnoza

Tak chcia³abym

Wyci¹æ z pamiêci wszystkie z³e dni i zapomnieæ

Bez reszty oddaæ siê hipnozie

Poczuæ g³ód s³ów, których zbawienny smak

Pozwoli wytrwaæ

Stopniowo wchodziæ w g³¹b

Odnaleźæ bólu ślad

Pozosta³ości z³ych snów niech strawi ogieñ

Obejrzyj siê !

Ch³oñ powietrze ca³ym sob¹

Myśli syntetyczne zapr¹ Ci dech

Zawróæ z bezkresu przestrzeni z³ej

Tchnij ¿ycie w bajek świat

Pozosta³ości z³ych snów niech strawi ogieñ

Gdy świat³o gaśnie, marzenia przemijaj¹

Powoli oddech swój wyrównaj

Od czarnych dat uwolnij siê

Pozosta³ości z³ych snów niech strawi ogien
5. W Górę

Poca³unkami, w których ¿yje noc

Otulasz cieñ zastyg³y w Twoich ramion ¿ar

Wznosiæ siê pragniesz w górê razem z ni¹

£ez szczêścia krople opadaj¹ zdobi¹c uśmiech

Tak mocno czujesz iskrê, która wznieci³a ogieñ miêdzy wami

Pozwól jej trwaæ

Pozwól podsycaæ nowy ¿ar

P³omienny uścisk wci¹¿ na nowo

Roztapia skute lodem twarze,

Które doko³a bez wyrazu śledz¹ was

Zatapiaj¹ wzrok powoli

Spadasz w dó³ wraz z ni¹ i pragniesz wzbiæ siê znów

Twoich poca³unków pieśñ

Rozpali ¿ar, który pozwoli znów wzbiæ wam siê w górê
6. Nie Ma Nic

Nadziei brama strzaskana w py³

Znów d³onie splecione w modlitwê,

Co pomóc ma

W oczach mych woda

We w³osach ogieñ

Świata kres – miêdzy mn¹ a nim nie ma nic
7. Crazy
8. )
9. Prośba

Ko³ysz mnie dźwiêkiem, który koi ból

Brzmieniem lekkim, jak ob³ok p³yn¹cy

Po niebie wśród gwiazd jasnych,

Co swoim blaskiem ogarn¹ trwogê

Czujê j¹ !

Zostawia ślad w glinie, która moim cia³em

- Choæ twarda jest krucha jak szk³o

Czujê j¹ !

Zabiera gdzieś tchnienie, odcina tlen

Pomó¿ mi poj¹æ pustkê

Wewn¹trz g³azów o kszta³tach rozmytych

Czas to sprawi³, ¿e moje oczy spowi³ ch³ód

Ju¿ nie widzê barw

On otch³ani¹ jest tysi¹ca snów

On sprawia, ¿e p³aczê

Czujê go !

Znów daje mi znak
10. Do Zła

Czymś wiêcej jesteś ni¿ cieñ, który ³amie świat³o

Dokoñcz sw¹ pieśñ !

Zwrotk¹ jej krzyk szaleñca

Refrenem p³acz

Dokoñcz sw¹ pieśñ i zamilcz !

Czymś wiêcej jesteś ni¿ ból - on z czasem znika

Dokoñcz swój taniec !

W piruet śmierci zmieniasz ³agodny balet ¿ycia

Dokoñcz swój taniec !

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links