Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ARTROSIS LYRICS

Poœród Kwiatów I Cieni

"Poœród Kwiatów I Cieni" (1999)

1. Nieprawdziwa Historia Cz. I
2. Nieprawdziwa Historia Cz. II
3. Bia³a Karta
4. Ó
5. A Ja
6. Morfeusz
7. Pośród Kwiatów I Cieni
8. Kolejny Rozdzia³
9. Q
10. Dwie Drogi
11. My
12. Delusion (Hidden Track)1. Nieprawdziwa Historia Cz. I

Kwiatem twoim i cieniem jestem

Rozkwitam i wiêdnê

Moich ust czerwieni¹

W³ada b³ogi spokój

Srebrna mg³a otacza mnie

Jesteœ noc¹ a ona cieniem Ziemi,

Po której st¹pam

Nierealny œwiat

Nierealni my

Nieprawdziwa historia...

Malowa³am ³zami obrazy

Jak przemijaj¹ce dni

Nierealni ludzie

Nierealne zdarzenia

Nieprawdziwi my
2. Nieprawdziwa Historia Cz. II

Znów brnê w ten sen

D³ugo jeszcze w nim zostanê

Z³ama³am ciszê tysi¹cem srebrnych kropli

W ob³okach tañczê

Zza wzgórza wstaje têcza

Kolory pragnieñ zespala w jedno

Dla ciebie ja

Dla mnie ty

A dla nas wiecznoϾ
3. Bia³a Karta

Bezwartoœciowy kamieñ

Brylantem jawi³ siê

Choæ zawsze niepokonany by³

Ju¿ dawno odszed³ w cieñ

A ty znów jesteœ bia³a kart¹

Znów s³owa zmywasz deszczem,

Co gorzki jak pio³un jest

W nie zapisanych wersach

Odnajdziesz swoje tchnienie

Gdy poznasz ich treϾ

Znów jesteœ bia³¹ kart¹

Znów s³owa zmywasz deszczem,

Co gorzki jak pio³un ma smak

Jej dotyk ju¿ nie wróci

Twych uczuæ wypalonych

Z popio³u twój znak

Walczysz ze snem i noc¹,

Która wspomnieñ królow¹

Wszystko obraca siê w py³

W tobie i razem z tob¹

W galerii zjaw i cieni

Tkwisz sam w zastyg³ej pozie

Z now¹ godzin¹ licz¹c na to,

¯e coœ pozwoli ci na ruch

Lecz znów...

Znów jesteœ bia³a kart¹

Znów s³owa zmywasz deszczem...
4. Ó
5. A Ja

Dotknij mnie a ja wzlecê ponad tob¹ têcz¹

WeŸ wszystko co chcesz

Niech wiruje œwiat kolorami twoich dŸwiêków

Dotknij mnie a ja...

Niewidzialny blask znów zamyka moje oczy

Rozpromienia siê

Niech wiruje œwiat kolorami nocy

Dotknij mnie a ja...
6. Morfeusz

Choæ nie wypowiedzia³am ciê

Zamkn¹³eœ mi oczy

W g³êbi twoich objêæ

Takich jak ja tysi¹ce

Ubrana gasn¹cych œwiec zapachem

Odda³am siê nocy

Tyœ królem snów!

W jednoœci z tob¹ ca³y twój lud

Znów przegra³eœ

Kurtyna twego teatru opada

Scena p³onie œwitem

A ja z oczu zmywam sen

Szkar³atnych kar³ów taniec dogasa

Noc przegrywa z dniem

A ja z oczu zmywam sen
7. Pośród Kwiatów I Cieni

Odnalaz³am siê w tobie

Wiem, ¿e inn¹ mam krew

To ju¿ nie jest to samo

Inaczej czujê lêk

W samotnoœci dryfujê

Coraz rzadziej wieje wiatr

Z trudem doganiam fale,

Których kszta³t

Zamykam w d³oniach

B¹dŸ!

B¹dŸ przy mnie!

Wtedy wszystko zacznie siê od nowa

Zabierz i ukryj mnie

Bo dla ciebie tylko trwam

Poœród kwiatów i cieni

Poœród mgie³ spowijaj¹cych myœli

Wiem!

Mój ogród zniknie

Wszystko zacznie siê od nowa

Z ¿alu nie dotkniêtego

Cisza sp³ywa we ³zach

Ogarniêta jej krzykiem

Wracam w przesz³oœæ ,a tam

W samotnoœci dryfujê

Coraz rzadziej wieje wiatr...
8. Kolejny Rozdzia³

Przemieniona w s³owa prawda i fa³sz

Wplata siê w moj¹ opowieœæ,

Której sens rozumiem tylko ja

Koñczy siê moja gra

Cicho pryska czar

Zamknê pod powiekami ogieñ

Zacznê pisaæ kolejny rozdzia³

Nieprawdziwych wyznañ natchniony g³os

K³adzie siê na moich ustach

Chocia¿ nie tego chcê

Z ka¿d¹ now¹ chwil¹ oddalam siê

P³yn¹c rw¹cym potokiem s³ów

Chcê napisaæ kolejny rozdzia³
9. Q
10. Dwie Drogi

Twoje miasto jest chore

Mieszkasz w nim ju¿ tylko ty

Choæ ¿yje jest puste

W nim bia³e noce a czarne dni

Obdarta z kolorów wyobraŸnia i marzenia

Zaciska siê pêtla wstaje ruchomy cieñ,

Który tak dobrze znasz

W górê i w dó³ dwie ró¿ne drogi wiod¹

W³aœciw¹ musisz wybraæ sam

Inaczej serce inaczej g³owa ka¿e

W sercu uczucia w g³owie rozs¹dku brak

Zbyt mocno wierzy³eœ

Beznamiêtnie ch³on¹c s³owa

Karmiony z³udzeniami

Liczy³eœ siê tylko z tym co powie

Twój duch

Twój pan

Twój bóg

Jedno wiesz

Jemu odda³eœ siê

Jemu odda³eœ krew

I ca³ego siebie

Jak niepotrzebn¹ rzecz

Jemu odda³eœ krew

Opêtany swoim anio³em

Dumnie kroczysz w dó³

Tak¹ wybra³eœ drogê

Po kamiennym szlaku

Czerwonej wodzie

Dumnie kroczysz w dó³
11. My

Z zapomnianego drzewa nasza mi³oœæ jest owocem

S³odk¹ tajemnic¹ jak miód

Nieporuszon¹ ska³¹

Ptakiem w locie

Milcz¹cym oceanem

Zniekszta³conego krêgu wyobraŸnia

Jak kleszcz wysysa ca³¹ prawdê

Nie poznajê tego co dobre, co z³e

Ogieñ na stosie pragnieñ
12. Delusion (Hidden Track)

W starej klatce

W strugach deszczu

Twoja mi³oœæ uwiêziona

Tylko jedn¹ pani¹ ma

Z³ote serce,

Które do stóp jej z³o¿y³eœ

Popêka³o zanim zrozumia³eœ ,¿e

Ona zniszczy ciebie

Ka¿dym krokiem

Ka¿dym gestem

Ona zniszczy ciebie

Ka¿dym s³owem

Urzeczony jej melodi¹

Spijasz dŸwiêki

Omamiony niepoznaniem

Kusisz los

Od radoœci do cierpienia

Krótka droga

Sam pokonasz j¹

Choæ zakoñczenie znasz

Ona zniszczy ciebie

Ka¿dym s³owem

Ka¿dym gestem

Ona zniszczy ciebie

Ka¿dym s³owem

W starej klatce

W strugach deszczu

Twoja mi³oœæ uwiêziona

Tylko jedn¹ pani¹ ma

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links