Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ARTROSIS LYRICS

Melange

"Melange" (2002)

1. Kolej Rzeczy?
2. Bez Z³udzeñ
3. Ma³o S³ów
4. Melange
5. Codzienno¶æ
6. Gdzie¶ pomiêdzy
7. Twoja Otch³añ
8. Angemel
9. Wiem
10. Spe³nione Dni
11. Impre Sjon1. Kolej Rzeczy?

Przeciwko bratu staje brat , przeciwko Tobie - ja
Zaciera si? granica gdzie piek?o? A gdzie raj?
W przepowiedni kr?gu przysz?o?? schowana
Gapi nam si? prosto w twarz

Zbyt wiele chwil przecieka przez palce i ginie
Zbyt wiele szans traconych bezpowrotnie
Zd?awiony krzyk zastyga od ?rodka
I mocniej zn?w pi?tno pami?ci odciska ?lad

Rado?ci smak niknie, ?ycie ?mierci? karmi si?
M?wisz mi taka kolej rzeczy - ja to wiem!
Coraz mniej wyra?ny rzeczywisto?ci obraz
W g?owie m?ci my?li i ubiera w s?owa

Zbyt wiele chwil przecieka przez palce i ginie
Zbyt wiele szans traconych bezpowrotnie
Zd?awiony krzyk zastyga od ?rodka
I mocniej zn?w pi?tno pami?ci odciska ?lad
2. Bez Z³udzeñ

Nie odpowie mi ?aden dzie? i ?adna noc
Nowe troski a ka?da z nich
Oddzieln? ma histori?
Wok?? mnie p?k?o co?, co wabi smutne chwile
Nie mam z?udze?
Zamieniam si? w mg??
Opadam w d??


Wzlecie? ponad sny i tam si? odnale??
Ch?odny deszcz miesza ?zy
Ze swoich kropli tchnieniem
Wok?? mnie p?k?o co? co wabi smutne chwile
Nie mam ju? z?udze?
Zamieniam si? w mg??
Opadam w d??
3. Ma³o S³ów

Znajomy cie? zb??dzi? w g?owie
Zatru? krew, czujesz go mocniej i mocniej
Kamienny sen zdusi? wol?
Walki o lepszy kolejny dzie?

Ulotna my?l
Kr??y w g?owie
Czy to tak mia?o by?? Sama nie wiesz
Nie m?wisz nic
Ma?o s??w na to, co chcia?aby? powiedzie?

Zatru? krew, czujesz go, zdusi? wol?
Ma?o s??w, ulotna my?l kr??y w g?owie
4. Melange
5. Codzienno¶æ

Niemocy ton coraz g?o?niej krzyczy w tobie
Ka?dy tw?j krok przybli?a koniec
Gor?ce usta a w oczach ogie?
Od marze? odchodzisz i zn?w to samo
W codzienno?ci md?ej koszmarze
Zanurzasz twarz zm?czon? i blad?

Wschodz?cy dzie? nie cieszy ci? wi?c czekasz nocy
Mozolny trud zn?w spe?z? na niczym ostudzi? dotyk
Gasi u?miech sen o latach
W iluzorycznym szcz??cia u?cisku
Zakre?lasz dni na kalendarzu
G?o?no krzycz?c ?e zmienisz wszystko
6. Gdzie¶ pomiêdzy

Oniryczny d?wi?k delikatnie ko?ysze cia?o
Mi?dzy jawa a snem pr?buje odnale?? spok?j
Si?a i ukojenie tak potrzebne w walce z l?kiem,
Poj? usta spragnione wielkich nadziei i s??w

Ka?? bi? si? w piersi i ?a?owa?
Jednak to tylko pusty gest
Wielkie tre?ci wielkie s?owa
Pogrzebane ju? dawno, zagubione gdzie?
Ka?? bi? si? w piersi , czeka? cudu
Jednak to ci?gle pusty gest
Przebudzenie ?r?d?em b?lu
Chc? wci?? trwa? mi?dzy jaw? a snem
7. Twoja Otch³añ

Skamienia?e s?owa
Wci?? powtarzasz my?l?c o niej
Dooko?a cisza
Nie pomaga ci zapomnie?

?lepy los rzuca w mi?o?ci otch?a? to co masz
Tracisz sens, bo wiesz , ?e to ona z tob? gra

Nowa my?l rozpala p?omie?
Niewolnikiem chcesz pozosta?
Pustk? nosisz w sobie
Beznadziejn? ch?? by sprosta?

?lepy los rzuca w mi?o?ci otch?a? to co masz
Tracisz sens, bo wiesz , ?e to ona z tob? gra
8. Angemel
9. Wiem

Prost¹ drog¹ ³atwiej iæ
Moja znów zakrêca
Spowolnionym krokiem mijam sny
Dziki gwar, muzyka, dwiêki bez znaczenia
Oblepiaj¹ usta, obdzieraj¹ z si³

Spe³nia siê wroga przepowiednie
Sprawia ¿e wiat³o mylê z cieniem
W górze tam o³owiane niebo
P³acze jednocz¹c siê z piek³em

Odebrana s³odycz w gniewu falach tonie
Bieli trop stracony, zagubiony cel
Spopielony umiech z lustra tafli straszy
Nie odczuwam nic
Ju¿ dosyæ wiem
10. Spe³nione Dni

Zostaæ chcê , gdzie losu smak
Bardziej s³odki ni¿ miód
Jednym ruchem str¹cam w dó³
Wszystkie spe³nione dni
Dzielone z tob¹
11. Impre Sjon

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links