Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ARTROSIS LYRICS

Koncert w Trójce

"Koncert w Trójce" (2001 Live album)

1. Prośba
2. Taniec
3. Ukryty Wymiar
4. Nie Ma Nic
5. Szmaragdowa Noc
6. W górê
7. Pośród Kwiatów i Cieni
8. A Ja
9. Nieprawdziwa Historia I
10. Nieprawdziwa Historia II
11. My
12. Djembe
13. Na Wieki Wieków1. Prośba

Ko³ysz mnie dźwiêkiem, który koi ból

Brzmieniem lekkim, jak ob³ok p³yn¹cy

Po niebie wśród gwiazd jasnych,

Co swoim blaskiem ogarn¹ trwogê

Czujê j¹ !

Zostawia ślad w glinie, która moim cia³em

- Choæ twarda jest krucha jak szk³o

Czujê j¹ !

Zabiera gdzieś tchnienie, odcina tlen

Pomó¿ mi poj¹æ pustkê

Wewn¹trz g³azów o kszta³tach rozmytych

Czas to sprawi³, ¿e moje oczy spowi³ ch³ód

Ju¿ nie widzê barw

On otch³ani¹ jest tysi¹ca snów

On sprawia, ¿e p³aczê

Czujê go !

Znów daje mi znak
2. Taniec

Balet naszych serc wci¹¿ krêci siê
W morderczym tañcu
Lecz tylko to ma sens
Gdy mi ciebie brak umieram znów
Gdy wracasz budzê siê
Bo tylko to ma sens

W lustrze moich pragnieñ widzê ciê
Odbija twoj¹ twarz
Odkrywa strzêpy marzeñ
Rzeźbi¹c we mnie duszê
Wci¹¿ czu³ym uściskiem d³oni
Zasadzasz we mnie z³o
Tylko z³o...

Zasypiam cichutko w twoich ramionach
Tulisz mnie w rytmie walca
I tañczymy
Taniec ten jest odkupieniem z³a
Którego ¿¹dasz
Wype³niaj¹c drogê swego przes³ania
W morderczym tañcu...
3. Ukryty Wymiar

Ukryty Wymiar

Myśli zaklête w smutek

S³owa zaklête w piêśæ - tak mocne, by wci¹¿ raniæ

Mi³ośæ zaklêta w lustro - odbija resztki uczuæ poni¿onych serc

Tych wszystkich dusz upad³ych

Anielskich dusz straconych zrośniêtych skrzyde³ trzepot

Tych wszystkich dusz skazanych

Tych wszystkich, którzy chc¹ tu wejśæ

W ukryty wymiar

Niedostrzegalne barwy, czarne wodospady

Ukryty wymiar

Bóstw pos¹gi nietykalne, czarne ogrody

Ukryty wymiar

Stoisz na środku poszukuj¹c swojej drogi

Ukryty wymiar

Cienie zaklête w noc, czarn¹ jak strach, niepokój, obraz przemijania

Ich cel istnienia to dosiêgn¹æ jak najprêdzej spokoju wrót

Tych wszystkich dusz upad³ych

Anielskich dusz straconych zrośniêtych skrzyde³ trzepot

Tych wszystkich dusz skazanych

Tych wszystkich, którzy chc¹ tu wejśæ

W ukryty wymiar
4. Nie Ma Nic

Nie Ma Nic

Nadziei brama strzaskana w py³

Znów d³onie splecione w modlitwê,

Co pomóc ma

W oczach mych woda

We w³osach ogieñ

Świata kres – miêdzy mn¹ a nim nie ma nic
5. Szmaragdowa Noc

W szmaragdow¹ noc

W kryszta³owym zamku

Wci¹¿ budzimy siê i zasypiamy

Wci¹¿ w ramionach swych


Puste oczy pe³ne k³amstw

Lecz wci¹¿ kocham Ciê tysi¹cem s³oñc

I tysi¹c ró¿ rozkwita nowym snem

I tysi¹c z³otych ró¿ rozwija swe marzenia

W szmaragdow¹ noc

W kryszta³owym zamku

Gdzie tysi¹c z³otych ró¿ rozkwita nowym snem

I tysi¹c z³otych ró¿ rozwija swe marzenia

W szmaragdow¹ noc

W kryszta³owym zamku.
6. W górê

Poca³unkami, w których ¿yje noc

Otulasz cieñ zastyg³y w Twoich ramion ¿ar

Wznosiæ siê pragniesz w górê razem z ni¹

£ez szczêścia krople opadaj¹ zdobi¹c uśmiech

Tak mocno czujesz iskrê, która wznieci³a ogieñ miêdzy wami

Pozwól jej trwaæ

Pozwól podsycaæ nowy ¿ar

P³omienny uścisk wci¹¿ na nowo

Roztapia skute lodem twarze,

Które doko³a bez wyrazu śledz¹ was

Zatapiaj¹ wzrok powoli

Spadasz w dó³ wraz z ni¹ i pragniesz wzbiæ siê znów

Twoich poca³unków pieśñ

Rozpali ¿ar, który pozwoli znów wzbiæ wam siê w górê
7. Pośród Kwiatów i Cieni

Odnalaz³am siê w tobie

Wiem, ¿e inn¹ mam krew

To ju¿ nie jest to samo

Inaczej czujê lêk

W samotności dryfujê

Coraz rzadziej wieje wiatr

Z trudem doganiam fale,

Których kszta³t

Zamykam w d³oniach

B¹dź!

B¹dź przy mnie!

Wtedy wszystko zacznie siê od nowa

Zabierz i ukryj mnie

Bo dla ciebie tylko trwam

Pośród kwiatów i cieni

Pośród mgie³ spowijaj¹cych myśli

Wiem!

Mój ogród zniknie

Wszystko zacznie siê od nowa

Z ¿alu nie dotkniêtego

Cisza sp³ywa we ³zach

Ogarniêta jej krzykiem

Wracam w przesz³ośæ ,a tam

W samotności dryfujê

Coraz rzadziej wieje wiatr...
8. A Ja

Dotknij mnie a ja wzlecê ponad tob¹ têcz¹

Weź wszystko co chcesz

Niech wiruje świat kolorami twoich dźwiêków

Dotknij mnie a ja...

Niewidzialny blask znów zamyka moje oczy

Rozpromienia siê

Niech wiruje świat kolorami nocy

Dotknij mnie a ja...
9. Nieprawdziwa Historia I

Kwiatem twoim i cieniem jestem

Rozkwitam i wiêdnê

Moich ust czerwieni¹

W³ada b³ogi spokój

Srebrna mg³a otacza mnie

Jesteś noc¹ a ona cieniem Ziemi,

Po której st¹pam

Nierealny świat

Nierealni my

Nieprawdziwa historia...

Malowa³am ³zami obrazy

Jak przemijaj¹ce dni

Nierealni ludzie

Nierealne zdarzenia

Nieprawdziwi my
10. Nieprawdziwa Historia II

Znów brnê w ten sen

D³ugo jeszcze w nim zostanê

Z³ama³am ciszê tysi¹cem srebrnych kropli

W ob³okach tañczê

Zza wzgórza wstaje têcza

Kolory pragnieñ zespala w jedno

Dla ciebie ja

Dla mnie ty

A dla nas wiecznośæ
11. My

Z zapomnianego drzewa nasza mi³ośæ jest owocem

S³odk¹ tajemnic¹ jak miód

Nieporuszon¹ ska³¹

Ptakiem w locie

Milcz¹cym oceanem

Zniekszta³conego krêgu wyobraźnia

Jak kleszcz wysysa ca³¹ prawdê

Nie poznajê tego co dobre, co z³e

Ogieñ na stosie pragnieñ
12. Djembe
13. Na Wieki Wieków

Pogoñ nocy za dniem wieczna nieprzerwana jest

W imiê jej zostawiasz nas na skraju dnia

Sam odchodzisz oddaj¹c siê

Ju¿ bli¿ej nocy

Wci¹¿ bli¿ej nocy

Na wieki wieków amen

Z³otych liter cieñ nad Twoj¹ g³ow¹

Zbyt rozleg³y jest, by zrozumieæ go

Ju¿ bli¿ej nocy

Wci¹¿ bli¿ej nocy

Na wieki wieków amen

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links