Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ARKONA LYRICS

Nocturnal Arkonian Hordes

"Nocturnal Arkonian Hordes" (2002)

1. Christianblood for Pagan Might
2. Awaiting Old Millennium Return
3. Yelling Beasts of the Wintermoon
4. No Blood in My Body
5. Abyss of the Frozen Ravenland
6. Looking for a Shadow of the Master1. Christianblood for Pagan Might

W imiê pogañskiej potêgi chrześcijan krew siê leje
Zgodnie z pogañskim nadprawem natury
Armie tych ziem powstaj¹ przeciwko krzy¿owi
A oblicza bogów zapomnienia zebrane w potê¿ne hordy
Widzê w nocnym blasku ksiê¿yca
Na zawsze pogañskiego ...

Bo kiedy hordy powstan¹ poza świat³em skryte
Ca³a ma pogañska ziemia gniewem wrzeæ ju¿ bêdzie
A wtedy nie us³yszysz szeptu wiatru
Tylko gromy wojenne ponad lasami rozbrzmiewaæ bêd¹
W czerwonej poświacie ju¿ konaj¹cego s³oñca
Pojawi¹ siê wojów zastêpy gotowe na śmieræ
Miast krzyków wojennych wycie wilków us³yszysz
Przyczajonych w gotowości by spijaæ wrog¹ krew
Bo kiedy hordy powstan¹ poza świat³em skryte
Ca³a ma pogañska ziemia gniewem wrzeæ ju¿ bêdzie ...

Ta ziemia nigdy nie zapomnia³a
Czyje stopy po niej st¹pa³y
Te lasy nigdy nie zapomnia³y
Czyje rogi podczas polowañ rozbrzmiewa³y
Te rzeki nigdy nie zapomnia³y
Czyje kobiety wodê z nich czerpa³y
Te chmury nigdy nie zapomnia³y
Komu deszcz zbawienny dawa³y
Ta ziemia ...

W imiê pogañskiej potêgi chrześcijan krew siê leje
Zgodnie z pogañskim nadprawem natury
Armie tych ziem powstaj¹ przeciwko krzy¿owi
A oblicza bogów zapomnienia
Widzê w nocnym blasku ksiê¿yca
Wrogowie dawnych praw i porz¹dków
Nocne demony nadci¹gaj¹cej wojny
Nie pozwol¹ wam ju¿ na spokojny sen
Prawowici w³adcy powróc¹ na swe dostojne trony ...
2. Awaiting Old Millennium Return

Widzia³em ³zy smutku w świetle ksiê¿yca odbijane
Dotykaj¹ce mroźnej dzikiej ich têsknoty
Oczekuj¹ce powrotu starego tysi¹clecia
Daj¹ce strawê krukom Ksiêcia nocy

S³ysza³em rozpaczliwy wrzask milcz¹cych ska³
Pamiêtaj¹cych bitwy w imiê wiecznej chwa³y
I oślepiaj¹cy blask piorunów rozbudzaj¹cy dzikie demony
W g³êbokich jaskiniach poukrywane

To w³adcy tych krain powracaj¹ w gniewie
Spoczywaj¹c na swych majestatycznych tronach
Sw¹ dum¹ i m¹drości¹ ukazuj¹ swe oblicza
Niczym wilk szczerz¹cy swe bezlitosne k³y

Mroźny gwi¿d¿¹cy wicher porusza wierzb ga³êzie
Nadal wci¹¿ p³acz¹cych przez minione wieki
Pogañska mg³a szczyty gór pokrywa
A Ich odwieczne przeznaczenie
Pod tronem nocy siê uk³ada
Oczekuj¹c powrotu minionego tysi¹clecia
W mroku ...
3. Yelling Beasts of the Wintermoon

Nieśmiertelny w³adca ma wiele mistycznych twarzy
Wyra¿aj¹cych odwieczn¹ potêgê gwiezdnych przestworzy
I jak bezlitosny cesarz s³ugom wolê sw¹ narzuca
Tak dostojny srebrny ksi¹¿ê swym blaskiem daje znak
Do rozpoczêcia nieświêtej modlitwy

Nieśmiertelny w³adca przybiera wiele mitycznych postaci
Horoskopem gwiezdnych przestworzy w demony siê zmienia
¯yj¹ce w otch³ani najg³êbszych lasów, gdzie w zimowe noce
Duchy czarownic opowiadaj¹ o swej potê¿nej magii
Z niebios niczym Cyklop spogl¹da swym srebrzystym okiem
Wró¿ek wypatruj¹c w leśnym czarnoksiêstwie
Nag³ym gromu hukiem wilki srebrne pozdrawia
Swe k³y zanurzaj¹ce w cuchn¹cym zdrad¹ ciele

Oto bezkresna pogañska m¹drośæ
Oto dostojny symbol zimowego ksiê¿yca
Oto bezkresna mistyczna m¹drośæ
Oto wyj¹ce bestie zimowego ksiê¿yca

Wiêc otwórz oczy i wypatruj znaku
Pozwól rozświetliæ swój umys³
Mistycznym świat³em nieskoñczonej m¹drości
Dotknij gwiazd, poca³uj ciemny i zimny horyzont
Rozświetlony blaskiem zimowego ksiê¿yca ...
4. No Blood in My Body
5. Abyss of the Frozen Ravenland

D³ugo mnie obchodzi³a polem, lasem, jeziorem,
Ch³odem nocy, szelestem wiatru, gromem nag³ym
A¿ jak myśl niewidzialna przysz³a krajobrazem
I wszystkie widnokrêgi na oczy mi spad³y

Jej mroźny dotyk trwa nieprzerwanie
Jak wszechogarniaj¹ce jest moje olśnienie
Wysch³y źród³a, nasta³ mrok, wygas³o pragnienie
A moi skrzydlaci bracia pod¹¿yli za mn¹
Ju¿ nie jestem sam, sk¹d ten spokój we mnie ?
Gdy miecz g³êboko tkwi w mej piersi
Krew przep³ywa przez serce tak cicho śmiertelnie
A¿ s³yszê przelot kruków z ¿ycia do pamiêci

Czy by³em kropl¹ w morzu, śniegiem zesz³orocznym,
Wspomnieniem, które niesie b³yskawica ?
Czy by³em z krwi i kości, czy te¿ tworem magii
Zapisanym na wodzie obrazem wojownika ?

Jawa siê we mnie ze snem pl¹cze, przestrzeñ z czasem
L¹dy schodz¹ w morza, me s³owa w milczenia
Tylko mnie wci¹¿ obchodzi polem, lasem, jeziorem
Otch³añ straszliwa, mroźna, skrzydlata ...
6. Looking for a Shadow of the Master

Wzi¹³ go wicher i uniós³ na skrzydlatym stworze
Lecia³ rozzuchwalony w powietrzu i grozie
P³aszcz swój gwieździsty zrzuci³ na ziemiê,
By w otch³ani mrocznej
Dum¹ ziemi dosiêgn¹æ na znak dominacji

I odt¹d ju¿ go materialnie na ziemi nie by³o
Dusza i zaświaty, śmieræ i nieśmiertelnośæ
Wszystko to uros³o w istnieñ królestwie cienistym
Jak wampira marzenie, które co noc natrêtnie wraca
W cieniu w³adcy

Od zmierzchu do zmierzchu szat¹ nocy rozdart¹
Z czerwieni dzikiej zimnych zachodów
Wynurzy³ swe zjawy jak świt bezszelestnie
Wci¹¿ dla ślepców obcy, wci¹¿ nienamacalny

Pośród mg³y i szarugi, szuka³em choæ najdrobniejszego
Jego śladu, a On jasnowidzeniem raju ostatniego tchnienia
Wargami zmacawszy ch³ód gwiezdnych przestworzy
Zrzuci³ mrok na ziemiê, zakrywaj¹c wszelki b³êkit
Na zawsze ...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links