Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ARIA LYRICS

Shteel

"Shteel" (2002 EP)

1. Shteel
2. The Time Has Come
3. Heaven Will Find You
4. Angel's Dust '94
5. Freedom
6. Hero of Asphalt '99
7. Lost Paradise
8. You'd Better Believe Me
9. Careless Angel
10. Machine of Death
11. Give Me a Hand1. Shteel

״ָֻׂ
ּףחךא - ֲ.ִףבטםטם
ׁכמגא - ּ.ֿףרךטםא

***
״עטכ - גועונ למכקטע
׃ןאכ בוכמי קאיךמי םא הםמ
״עטכ - םאר ךמנאבכ חאבע
־הטם, ג לטנו סךמגאםםמל סםמל...

ּוזהף גסוץ גנולום
ֱוח טלום ט כטצ
ּ ףזו םו זהול,
׳עמ ןנמסםועס בנטח!

״עטכ - סץמהטל ס ףלא
ֶאנא ןאץםוע קונםמי סלמכמי
ׁלונע מהםמדמ כטר םףזםא
ָ ל, ל גונםולס המלמי!

ֵדמ ךנמג ט ןכמע
גםמג םאסעטע םאס
ְ חא סלונע ולף
ּמזוע, ֱמד גמחהאסע!

׳עמ םאס זהוע, למנו ץנאםטע למכקאםו
ֶאזהא זטע סףרטע סונהצא המ הםא
ׂמכךמ זטחם חהוס םטקודמ םו סעמטע
ֶטחם הנףדטץ, םמ םו עגמ!

ֽוע, דנמל םו דנםףכ ס םובוס
ֺמדהא ןטכט ךנמג ךאך חגונו
ֽמ םוסעונןטלל סעאכ בכוסך
ֺנוסעא, קעמ ל זםל חמגול...

ָ ג ןמסכוהםטי לטד
ֿמהםכאס גמכםא,
ָ נאחהאכס ךנטך:
"ֲןונוהט ַולכ!"

***
Translation:
Translated by - seventhson

Still.
Wind is too low,
It felt
Like a dead bird below.
Still.
Our life-ship is damned,
Alone
In the ocean of Death.

Between love and hate
With nor sea nor sky
We do not expect
Any wind to rise.

Still!
Tortured by rays
We've lost
Our minds in the waves.
Hearts
Are beating like stones
We pray
For the hell we shall fall.

And, the Rain of God,
Will you wash our sins?
We can give our lives
To end bloody still.

Our fate, it's in the silent ocean.
Our lives, they do depend on price.
Our hearts are burnt away by thirsty,
Live and love - don't even try!

God
Didn't sail us away
When beasts
Stopped the waves of our life.
Stars
Only lead us astray.
And clouds
Put their marks on the sky...

Now the storm is gone,
And we have no time:
One have seen the sun;
Our cups are dry!
2. The Time Has Come

ֿ׀־ֱָֻ ׳ְׁ
ּףחךא - MANOWAR
ׁכמגא - ּ.ֿףרךטםא
(Cover of Manowar's "Return of the Warlord")

***
ֲסו סךאחאם סכמגא, גסו סהוכאם הוכא
ָ סםמגא גלוסעו םא המנמדו ל ס עמבמי
ֲנול גהאכ כועוע, םוע במכרו סטכ עונןוע
ֺמדהא ע ג ךמזו םא ךמםו, א ךמם סעאכםמי
 םו סמסעאנ‏ס םטךמדהא, ג ךנמגט מדמם, א םו גמהא
ְ םו ןמ םנאגף  ךמלף-עמ - לםו ןכוגאע
ֺמכוסא וסע ט וסע הנףח, דמנקטי גועונ ט דנמחא
ֿמךא םו סהמץםול ןמ המנמדו בףהול דםאע!

ֿנמבטכ קאס - םו מסעאםמגטר םאס
ׁגרו ךמםענמכ‏ םו בגאע
ִוכאי עמ, קעמ ןמ הףרו
ֽא סגמול סעאכםמל ךמםו
ּ חהוס, קעמב ןמכםמק
ֲחמנגאע!

ֺאזהי גסענוקםי םוףהאקםטך לאזוע דנח‏ םאס
׳עמ ז םוע םט הוםוד, םט הגמנצמג - וסע זטחם מהםא
ֵו  ענאקף ךאך למדף, ךעמ כ‏בטע ץ‎גט - עמע למי הנףד
ִכ לום למי באיך ט סמגועקטך, ט זוםא
ֽטךעמ לום םו ןמםכ: םט רךמכא, םט סול
ּמי ףהאנ ףקטעוכ ןמלםטע ט םו חנ
ֳםטע ג ע‏נלו, במכעאעס ג רךמכו -
ֲבמנ למי בכ ג ןמכחף גמכט
ֱמכרו ןטגא, במכרו ץ‎גט - סקאסעכטג !

ּ ג ןנמרכמל ןמבוהטכט ט םו דכהטל םאחאה
ּ חהוס, קעמב האע ןטםךא גנאדאל ןמה חאה
י, ןמקףגסעגףי למש ךמכוס ט ןמהםטלט סגמי עמסע
ׂמסע חא םאס ט ‎עמע אה!
3. Heaven Will Find You

ֱֵֽ־ ֱֵׂ ְִֵֹֽׂ
ּףחךא - ֲ.ױמכסעטםטם
ׁכמגא - ְ.ֵכטם

***
ׂ סמגסול מהםא, ע ג עףןטךו
ֲ הףרםמי םוגמכו
ֱע ודמ נאבמי םא ןמגמהךו
ׂ םו סלמדכא...
ׂ םו סלמדכא, ג סונהצו טדכא
ֿמכםא במכט
ָ חמגףע עוב, עאל גהאכוךו
ֺמכמךמכא

ׁעמי! עמ בוחהםא
ָ םו זהט טםמדמ -
ֱוסןמכוחםמ...

ֽובמ - למכב םו זהוע
ֽובמ - ףדנמח םו סכרטע
ֽובמ - גוהוע מסמבי סקוע
ֽובמ - למכב םו זהוע
ֽובמ - ףדנמח םו סכרטע
ֽובמ - סאלמ עוב םאיהוע

ׂ סמגסול מהטם, ע ג עףןטךו
ֲ ראדו מע אהא
ׂ כמגטכ חאנ‏, םמ ג ךףכאךו
ׁונא לדכא...
ׁונא לדכא, ג גוםו טדכא
ֿמכםא הא
ָ חמגףע עוב, עאל, גהאכוךו
ֺמכמךמכא
4. Angel's Dust '94

ְֳֵֻֽְֺׁ ֿֻ
ּףחךא - ֲ.ִףבטםטם, ֲ.ױמכסעטםטם
ׁכמגא - ּ.ֿףרךטםא

***
ֽא ךנא‏ מבנגא, חא ךמעמנל גוקםמסע
ׂ סעמטר מהטם גמ גכאסעט סענאםםץ דנוח
ָ, ןנמסעטגרטס ס לטנמל, ץמקור סעאע בוסןוקםל
ֿמטדנאע ס מדםול םוחהורםטץ דנוח

ֽאךמםוצ ע סקאסעכטג ךאך םטךעמ םא סגועו
ְםדוכסךא ןכ עוב ףםמסטע גגונץ
ׂמכךמ וי ןמהגכאסעם ט גמסעמנד, ט גועונ
ֲ "זטהךטץ םובוסאץ" חגףקטע עגמי סלוץ

ְםדוכסךא ןכ
עמ סמם ט בכ!

ֱוחףלוצ, בודכוצ המנמדט םוע
ׂ גטהטר םוגונםי סגוע
ׂגמי אםדוכ חאזוד לטנאז מדם
־ם ץמקוע ףבטע עוב...

ֽא ךנא‏ מבנגא ןוסם םוחולםא
ּףחךא במדמג ט דמכמסא במדטם
ׂ ןאנטר םאה לטנמל, םמ עמנדמגוצ נאול
ֲםוע הףרף טח עוב חא דונמטם

ׂ ףסעאכ בע ןעטצוי ט סמנגאכס ךאלםול
׀ףץםףכ ס גסמע, סןאסאס מע סףהב
ֽא ךנא‏ מבנגא גםמג כועע םא ןכאל
ׁמעםט למעכךמג-סאלמףבטיצ
5. Freedom

ÑÂÎÁÎÄÀ
Ìóçûêà - White Lion
Ïåðåâîä - Ì.Ïóøêèíîé
(Cover to White Lion's "Cry for Freedom")

***
Îãîíü âñ¸ ÿð÷å, ñòðàíèöû æèçíè â í¸ì ãîðÿò.
×òî áóäåò äàëüøå - îá ýòîì çíàþ òîëüêî ÿ.
Âîïðîñîâ áîëüøå íåò.
 îòâåò íå ñëûøíî êðàñèâîé ëæè.
Ìåíÿ â áåñêîíå÷íîñòü óíîñèò
Ïîòîê ñòàëüíûõ ìàøèí

Äðóãàÿ æèçíü - íå ñîí.
ß áûë äëÿ íå¸ ðîæä¸í.
È â ÷àñ íî÷íûõ äîðîã
ß íå îäèíîê.

Ìû âåðèì, ÷òî åñòü ñâîáîäà
Ïîêà æèâà ìå÷òà
Âåðèì â ñâîþ ñâîáîäó
È áóäåò òàê âñåãäà.

ß âèæó ëèöà. Íà íèõ ïå÷àòü âîñüìè âåòðîâ.
Êîìó ìîëèòüñÿ, ÷òî á íàì â ïóòè âñåãäà âåçëî.
À òîò, êîãî âûáðàëà ñìåðòü,
Äðóãèõ åé íå îòäàñò.
Îí òåíüþ ñêîëüçèò ðÿäîì ñ íàìè
È îõðàíÿåò íàñ.

Äðóãàÿ æèçíü - íå ñîí.
Âñ¸ áëèæå ãîðèçîíò.
È â ÷àñ íî÷íûõ äîðîã
Íèêòî íå îäèíîê.

Ìû âåðèì, ÷òî åñòü ñâîáîäà
Ïîêà æèâà ìå÷òà
Âåðèì â ñâîþ ñâîáîäó
È áóäåò òàê âñåãäà.

Ïîêà æèâà ìå÷òà
Íèêòî íå ñìîæåò îòíÿòü
Íàøó ñâîáîäó, íåò.
Âî âñå âåêà ïóñòü áóäåò òàê.
6. Hero of Asphalt '99

ÃÅÐÎÉ ÀÑÔÀËÜÒÀ
Ìóçûêà - Ñ.Ìàâðèí, Â.Äóáèíèí
Ñëîâà - Ì.Ïóøêèíà

***
Òâîé äîì ñòàë äëÿ òåáÿ òþðüìîé
Äëÿ òåõ, êòî â äîìå, òû - ÷óæîé
Òû áûë íàèâåí è æäàë ïåðåìåí
Òû æäàë, ÷òî äðóã òåáÿ ïîéìåò
Ïîéìåò è ñêàæåò: "Æìè âïåðåä!"
Íî äðóã áëóæäàë ñðåäè ñîáñòâåííûõ ñòåí...

Ãîðåë àñôàëüò
Îò ñîëíöà è îò çâåçä
Ãîðåë àñôàëüò
Ïîä øóì êîëåñ
Ãîðåë àñôàëüò
Òû ÷óâñòâîâàë òåïëî
Ãîðåë àñôàëüò
Ñíåãàì íàçëî

Òû ñàì ðåøèë ïîéòè íà ðèñê
Íèêòî íå êðèêíóë: "Áåðåãèñü!"
È òû ïîêðàñèë ñâîé øëåì â ÷åðíûé öâåò
Êàê çâåðü ìîòîð â íî÷è ðåâåò
Ïóñòûðü, ðàçúåçä è ðàçâîðîò...
Òû ìñòèë çà ãðóç íåëþáâè ïðîøëûõ ëåò

Çàïåë àñôàëüò
Òû ñëûøàë êàæäûé çâóê
Çàïåë àñôàëüò
Êàê ñåðäöà ñòóê
Çàïåë àñôàëüò
Òû áûë åãî ãåðîé
Òàê ïåë àñôàëüò
Ïåë çà ñïèíîé!

Áûë ìèã - òû âåðèë â çíàê óäà÷
Âåäü òû áûë ìîëîä è ãîðÿ÷
Íî òâîé äâîéíèê ì÷àë íàâñòðå÷ó òåáå
Îí áûë ñâîáîäåí êàê è òû
Íèêòî íå êðèêíóë: "Òîðìîçè!"
Òàêîé ïðèêàç íåèçâåñòåí ñóäüáå

Ãîðåë àñôàëüò
Îò ñáèòûõ ñ íåáà çâåçä
Ãîðåë àñôàëüò
Ïîä øóì êîëåñ
Êðè÷àë àñôàëüò
Òû áûë åãî ãåðîé
Êðè÷àë àñôàëüò
Êðè÷àëà áîëü
7. Lost Paradise

ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÐÀÉ
Ìóçûêà - Ñ.Òåðåíòüåâ
Ñëîâà - Ì.Ïóøêèíà

***
Îò êðàÿ äî êðàÿ
Íåáî â îãíå ñãîðàåò,
È â íåì èñ÷åçàþò
Âñå íàäåæäû è ìå÷òû.

Íî òû çàñûïàåøü,
È àíãåë ê òåáå ñëåòàåò,
Ñìàõíåò òâîè ñëåçû,
×òîá âî ñíå ñìåÿëàñü òû!

3àñûïàé,
Ó ìåíÿ íà ðóêàõ çàñûïàé,
Çàñûïàé
Ïîä ïåíüå äîæäÿ...

Äàëåêî,
òàì, ãäå íåáà êîí÷àåòñÿ êðàé,
Òû íàéäåøü
Ïîòåðÿííûé ðàé.

Âî ñíå õèòðûé äåìîí
Ìîæåò ïðîéòè ñêâîçü ñòåíû,
Äûõàíüå ó ñïÿùèõ
Îí óìååò ïîõèùàòü.

Áîÿòüñÿ íå íàäî,
Äóøà ìîÿ áóäåò ðÿäîì.
Òâîè ñíîâèäåíüÿ
Äî ðàññâåòà îõðàíÿòü.

Ïîäñòàâëþ ëàäîíè -
Èõ áîëüþ ñâîåé íàïîëíè,
Íàïîëíè ïå÷àëüþ,
Ñòðàõîì ãóëêîé ïóñòîòû,

È òû íå óçíàåøü,
Êàê íåáî â îãíå ñãîðàåò,
Êàê æèçíü ðàçáèâàåò
È íàäåæäû è ìå÷òû.
8. You'd Better Believe Me
9. Careless Angel

ÁÅÑÏÅ×ÍÛÉ ÀÍÃÅË
Ìóçûêà - Golden Earring
Ñëîâà - Ì.Ïóøêèíà
(Cover to Golden Earring's "Going to the Run")

***
Ýòîò ïàðåíü áûë èç òåõ, êòî ïðîñòî ëþáèò æèòü
Ëþáèò ïðàçäíèêè è ãðîìêèé ñìåõ, ïûëü äîðîã è âåòðà ñâèñò
Îí áûë âåçäå è âñåãäà ñâîèì
Âëþáëÿë â ñåáÿ öåëûé ñâåò
È ãíàë ñâîé áàéê, à íå ëèìóçèí
Òàêèõ äðóçåé áîëüøå íåò

È â ãîñòèíîé ïðè ñâå÷àõ îí òàíöåâàë, êàê áîã
Íî çàòî ìåíÿëñÿ íà ãëàçàõ, òîëüêî âñïîìíèò øóì äîðîã
Âñå, ÷òî èìåë, òóò æå òðàòèë
È çà ïîðîã ñäåëàâ øàã
Ìîé äðóã äàâàë êîìàíäó áðàòüÿì
Ââåðõ ïîäíèìàÿ êóëàê

Òû - ëåòÿùèé âäàëü, âäàëü àíãåë
Òû - ëåòÿùèé âäàëü, âäàëü àíãåë
Òû îäèí òîëüêî äðóã, äðóã íà âñå âðåìåíà
Íå ìíîãî òàêèõ ñðåäè íàñ
Òû - ëåòÿùèé âäàëü áåñïå÷íûé àíãåë

Ïîä ãèòàðíûé æåñòêèé ðîê, êîòîðûé òàê ëþáèë
Íà Õàðëåå îí äîì÷àòü íàñ ìîã äî íåáåñ è çâåçä ëþáûõ
Íî îí èñ÷åç è íèêòî íå çíàë
Êóäà òåïåðü ì÷èò åãî áàéê
Îäèí áðîäÿãà íàì ñêàçàë
×òî îí îòïðàâèëñÿ â ðàé

Òû - ëåòÿùèé âäàëü, âäàëü àíãåë
Òû - ëåòÿùèé âäàëü, âäàëü àíãåë
Íî àä ñòàë ñîþçíèêîì ðàÿ â òó íî÷ü
Ïðîòèâ òåáÿ îäíîãî
Òû - ëåòÿùèé âäàëü áåñïå÷íûé àíãåë
10. Machine of Death

ÌÀØÈÍÀ ÑÌÅÐÒÈ
Ìóçûêà - Ñ.Òåðåíòüåâ
Ñëîâà - Ì.Ïóøêèíà

***
Ìàøèíà ñìåðòè ñîøëà ñ óìà,
Îíà ëåòèò, ñìåòàÿ âñåõ,
Ìû óâåðíóëèñü - íà ýòîò ðàç,
Óøëè ïî áåëîé ïîëîñå

Ìû çäåñü ñåãîäíÿ,
À çàâòðà áóäåì òàì,
Ãäå òîøíî îò îãíÿ ÷åðòÿì!

Ìû áóäåì äðàòüñÿ íà çåìëå,
Ïîä ñîëíöåì è â êðîìåøíîé òüìå,
Ìû áóäåì äðàòüñÿ â íåáåñàõ,
Ìû áóäåì äðàòüñÿ äî êîíöà,

Ìû áóäåì äðàòüñÿ, ÷òîáû æèòü
Çà òåõ, êòî ïåðâûì áûë óáèò,
Âðàã ñëîâíî ïðèçðàê áåç ëèöà,
Ìû áóäåì äðàòüñÿ äî êîíöà,
Ìû áóäåì äðàòüñÿ!

Ïîä ÷¸ðíîé ìàéêîé èãðàåò êðîâü,
È ìû ãîòîâû ïîáåæäàòü,
Òàê äàé íàì äåëî - áåç ëèøíèõ ñëîâ
Ïîøëè ïîäàëüøå âîåâàòü!

Âîéíó ïðèäóìàé,
Ïðèäóìàé íàì âðàãà,
È ñìåðòü, ÷òî ðûùåò â òð¸õ øàãàõ!
11. Give Me a Hand

ÄÀÉ ÐÓÊÓ ÌÍÅ
Ìóçûêà - Â.Äóáèíèí, Ñ.Ìàâðèí
Ñëîâà - Ì.Ïóøêèíà

***
Äàé ðóêó ìíå,
Çäåñü ëèøíèõ íåò.
Âåòðó òû êàæåøüñÿ íå áîëüøå ïåñ÷èíêè,
Âåòåð ëåãêî ñîáü¸ò ñ äîðîãè,
Åñëè â ñêèòàíüÿõ òû îäèíîê.

Äàé ðóêó ìíå,
Çäåñü ëèøíèõ íåò.
Âðåìÿ ìåíÿåò òèøèíó íà öóíàìè,
Åñëè òû áóäåøü ñ íàìè ðÿäîì,
Ñèëàì áåäû íå ñáèòü òåáÿ ñ íîã!

Ñèëà òâîÿ â òîì, ÷òî òû åñòü,
Ñèëà òâîÿ â òîì, ÷òî ìû çäåñü.
Ñèëà òâîÿ â òîì, ÷òî òû åñòü,
Ñèëà òâîÿ â òîì, ÷òî ìû çäåñü!

Äàé ðóêó ìíå,
Çäåñü ëèøíèõ íåò.
Âìåñòå - ìû èíñòðóìåíò Çåìíîãî îðêåñòðà,
Òîò, êòî ñåãîäíÿ ïîíÿë ýòî,
×óâñòâóåò ñèëó êàæäîé ñòðóíû.

Äàé ðóêó ìíå,
Çäåñü ëèøíèõ íåò.
Âåòðó òû êàæåøüñÿ íå áîëüøå ïåñ÷èíêè,
Åñëè òû áóäåøü ñ íàìè ðÿäîì,
Ñèëàì áåäû íå ñáèòü òåáÿ ñ íîã!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links