Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ARAS LYRICS

Sallaakh E Aazaadi

"Sallaakh E Aazaadi" (2004)

1. Aras E Khoonin (Bloody Aras)
2. Mohammad, Payaam Aavar E Shahvat (Mohammad, Sodomy Phrophet)
3. Beh Yaad E Chuck.Sch (Mind Of Chuck.Sch)
4. Marsiyeh (Elegiac)
5. Marg E Aazaady (Freedom's Death)
6. Aroosak E Ghashang E Man (My Pretty Doll)1. Aras E Khoonin (Bloody Aras)
2. Mohammad, Payaam Aavar E Shahvat (Mohammad, Sodomy Phrophet)
3. Beh Yaad E Chuck.Sch (Mind Of Chuck.Sch)
4. Marsiyeh (Elegiac)

ãÑËیå
ÏÇÛ äÝÑیäã ÈÇ ÊæÎæÇåÏ ãÇäÏ
Îæä Ôã ãä ÈÇ Êæ ÎæÇåÏ ãÇäÏ
ÞáÈÊ ÑÎæä ÈÇÏ
ÏÑÏÊ ÇÝÒæä ÈÇÏ
Êæ ÝÊی ãÇåÊ ÈیÏÇÑ ÇÓÊ
ÏÑیÇی Êæ ÎÑæÔÇä ÇÓÊ
ÝÑÏÇی Êæ ÏÑ ÑÇå ÇÓÊ

Êæ ÑÝÊی ÊÇ ÇÈÑ
ãä ãÇäÏã ÈÇ ÐÌÑ
ÓæÒÇäÏی ãÇå ÑÇ
ÑیÇäÏی ÔÈ ÑÇ
æیÑÇä ÔÏ ÑæیÇ
æیÑÇä ÔÏ ÑæیÇ
5. Marg E Aazaady (Freedom's Death)

ãÑ ÂÒÇÏی
åÑ ãÑÏی æ åÑ Òäی áÈÎäÏی ÈÑ áÈ ÏÇÔÊ
æ åÑ áÈ ÂÛÔÊå Èå ÏÔäÇãی ÈæÏ
ÇÈÑ ÍãÇÞÊ ÈÑÂÓãÇä ÓÇیå ÇÝäÏå ÈæÏ
Çیä ÒãÇä ÈÑیÏä áæی ÂÒÇÏیÓÊ
Çیä ÝÑãÇä Ïیä ÂäÇä ÇیãÇä ÂäÇä æÎÏÇی ÂäåÇÓÊ
ÊیÛ ÑÇ ÈÑ áæیÔ äåÇÏäÏ"ÊیÛ ÑÇ ÈÑ áæیÔ äåÇÏäÏ"
ÎÓÊå ÇãÇ یÑæÒ ãÑÏã ÑÇ äÑیÓÊ Ôã ÏÑ Ôã
ÕÏÇی ÎÔã ÕÏÇی ÎÔã ÇÒ ÏäÏÇäåÇی ÌáÇÏ ÈÑ ÎæÇÓÊ
Ñå åÇی ÂÈی ÂÒÇÏی æ ÊáÎی Óåãیä ÏÔäå
ÂÒÇÏی áÈÎäÏ ãیÒÏ áÈÎäÏی Ñ ÇÒ Îæä
ÌáÇÏ ÏÑä äÑÏ Ñå åÇی ÂÒÇÏی ÔæÏå ÔæÏ

äÚÔ ÎæÑÔیÏ ÏÑ ÔÊ æåÇی ãÛÑÈ ÝÑæ ÇÝÊÇÏ
Òãیä ãÑÏÇä ÑÇ Þی ÑÏ
ÏÑیÇ ÏÑیÇ Êå Êå ÔÏ
ÏÑÎÊÇä ÈÏä ÔÚáå ÓæÎÊäÏ
ÇÛ åÇ ÒæÒå ÔیÏäÏ
ÇÛ åÇ ÒæÒå ÔیÏäÏ

ÇیÑÇä ãÓáÎ ÂÒÇÏیÓÊ
6. Aroosak E Ghashang E Man (My Pretty Doll)

ÚÑæÓ ÞÔä ãä
ÚÑæÓ ÞÔä ãä ÞÑãÒ æÔíÏå
Êæ ÑÎÊÎæÇÈ ãÎãá ÂÈíÔ ÎæÇÈíÏå
ÚÑæÓ ãä ÔãÇÊæ ÈÇÒ ä
Èå Çíä åãå ÏÑÏ íå ã äÇå ä

ÚÑæÓ ÞÔä ãä ÓíÇå æÔíÏå
Ñä ÔÇÔ ÞÑãÒ ÔÏå ÎæÇÈÔ äãíÑå
ÚÑæÓ ãä ÔãÇÊæ ÈÇÒ ä
Èå Çíä åãå ÏÑÏ íå ã äÇå ä

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links