Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ANGIS LYRICS

Pries Ausra

"Pries Ausra" (1998 Demo)

1. Aukso Amžius
2. Ledo M?šis
3. Ten, Kur Dangus Palie?ia J?r?
4. Ugnis
5. Užmaršties Dvelksmas
6. Sakm? Apie Kunigaikšt? Vaidot?1. Aukso Amžius

AUKSO AMÞIUS

Tu atëjai ið ten,
Kur Saulë skaisèiai ðvietë.
Tavo ilgi auksiniai plaukai
Vilnijo ðvelnioje vëjo srovëje.

Tavo beribës mëlynos akys
Spindëjo raudonam Saulës spinduly.
Skaisti aðara tarsi lietaus laðas
Riedëjo rausvu tavo skruostu.

Tavo dvasia iðsiilgusi senø laikø,
Tavo siela iðsiilgusi senø dainø,
Tavo akys iðsiilgusios senø piliø,
Senø miðkø, tavo Deiviø ir Dievø.

Tik iðlikæ senø piliø pamatai,
Tik ðventyklø senø aukurø akmenai.
Vis dar mena, laiduoja nebyliai,
Pradingusá pagonybës amþiø seniai.

Tavo sksusmas toksai beribis,
Koksai beribis yra dangus,
Tavo ilgesys toksai bekraðtis,
Kokia bekraðtë yra praraja.

Tavo kûnà glostë ugnies ðvelnios rankos,
Tavo pelenus sklaidë vësios vëjo bangos,
Tavo dainà neðë skaidrus upës vanduo,
Tavo skausmà paëmë tamsus þemës akmuo.
2. Ledo M?šis

LEDO MÛÐIS

<...> Betgi magistrà Otto su 52 ordino broliais ir 600 krikðèioniø Vilko kraðte (In Maritima), prie Karuzo, Ðv. mergelës Julijonos dienà ant Baltijos Ledo sumuðë lietuviai...

Vasario ðaltà rytà,
Senele Jûra, ar meni?
Kai ðiaurës vëjo lediniai þirgai
Speigà ðaltà atneðæ karèiuos,
Kaustë tavo platybes melsvas
Balto ledo - stori ðarvai.
Ir geltonam smëlio krante
Vieðpatavo tyla !

Bet perplëðë tylà sidabro
Keistas triukðmas, þvengimas þirgø.
Ir ið snaudþianèios girios iðjojo
Daug kryþiuotø þiariø þmogþudþiø...
Susisupæ á baltus apsiaustus,
Paþymëtus juodu þenklu Mirties
Jie ant Baltijos ledo patraukë
Neþinojo, kad èia visi dvës !

Draskë pykèio ir kerðto troðkimas
Akmenines jø ðaltas ðirdis,
Kad lietuviai Livonijà siaubë,
Griovë,degino jø pilis.
Manë sau, kad kelià uþkirtæ
Gráþtantiems lietuviø kariams
juos visus be vargo iðmuðæ
Kerðtà taip numalðinti galës !

Kariai Traidenio narsûs
Namon gráþo ledo keliu.
Þirgai traukë roges pilnas
Grobio ið piliø kryþneðiø.
Þygá ðá pats Perkûnas lydëjo
Kariai jautë globà jo...
Geleþis ir ugnis tekalbëjo
Sutiktuos maldininkø lizduos.

Staiga sunerimo lietuviø þirgai
ëmë prunkðti ir nerimaut.
Trypë ledà kanopm piktai,
Akylai þvalgë tolius kariai.
Taip þirgai elgës retai,
Tarsi vilkà uþuodæ tankmëj,
jautë prieðo buvimà ðalia, -
Rodës, tuoj prasidës kova ! Ei !!!

Pamatë juos... Galybæ kryþneðiø...
Juodi kaip varno plunksna kryþia mirtimi alsavo...
Artëjo jie... Kaip juodas debesis...
Lietuviø ðirdyse kovos ugnis vël suliepsnojo... !
Suþvango kalavijai, sugaudë ragai !
Artëjo mûðis ! Mûðis Baltijos laukuos !

Kaip viesulas uþvirto prieðo raitoja
Bet á þabangas rogiø jie ákliuvo !
Ið pinkliø ðiu iðlást nesugebëjo,
Lietuviai kraugerius visus nudëjo !

Ir uþvirë nuoþmi kova ant ledo,
Sustojo vyrs prieð vyrà mirtinoj kovoj.
Ir ritos prieðø galvos, kraujas liejos
Po kojomis lietuviø, kraujas, virstantis ledu.

O vakarop kai saulë nusileido,
Kariai Traidenio ruoðës link namø,
Nebylûs teutonai aplink tásojo
Keistai áðalæ raudonam lede...
3. Ten, Kur Dangus Palie?ia J?r?

TEN KUR DANGUS PALIEÈIA JÛRÀ

... Ten vakarais nugrimsta pavargusi Saulë...
Ið ten miglotais Jûros takais atskrieja
Prieblandos þirgais kinkytas nakties veþimaitis...
... Ji ir vël pradeda vienspalvá trapø Kûriná,
Sulydantá viskà á Begalybæ...
Ir taip kaskart. Ji bijo savo Kûrinio pabaigos,
Nes tada ji praranda save...
4. Ugnis

UGNIS

Aukðtam kalnely, po sunia þeme,
Palaidotas ir uþmirðtas gulëjau.
ir kapo tyliame vieniðume
Gyvø balsø seniai nebegirdëjau.

Ugnis, liepsnojusi peramþius,
Kadais uþlieta Protëviø krauju.
Vël ápûsta ið pelenø ðaltø
Dangun juodus dûmus kels,
Ðauks karius kovon !

Bet iðgirdau staiga gimtuos laukuos
po ðimtmeèiø niûrios tylos
Liepsnos ûþimà vëjy...
Kovos dainas ir skaardø garsà rago,
Ir ðlamesá mûs vëliavø ðventø,
Ir skambø kalavijà, ir trypimà þirgo.

Ir ðtai nuo þingsniø vyriðkø, tvirtø
Prie mano kapo þemë jau suvirpo
Ir uþvirë vël kraujas ðirdyje
Kaip kitados - seniai, seniai...

Kaitri ugnis nudegino krûtinæ,
Panrau keltis, èiupti þirgà ristà
Ir lëkt á prieðà draug su raitoja,
Vëlei suktis mûðio verpete,
Garbingai kovoje parkristi...
5. Užmaršties Dvelksmas

UÞMARÐTIES DVELKSMAS

Yra klausimas bet nëra atsakymo.
Yra liûdesys, bet nëra dþiaugsmo.
Yra tamsa, bet ëra ðviesos.
Yra skausmas, bet nëra vilties.

Uþgæsusios akys, kupinos skausmo,
Jos verkia be garso ir aðarø.
Uþgæsusios akys, bet nemirusios,
Jose tik klyksmas be garso.

Laikas nusineðë viskà,
Kas buvo taip saugota ir branginta.
Dievø ir Deiviø vardai bei Alkai
Nuskendo tamsioj uþmarðty ...

Pamirðti Dievai,
Pamirðti vardai,
Pamirðti laikai,
Pamirðta ðviesa ...

Àþuole, tu èia stovi jau daugel amþiø,
Tavæs neáveikë nei ðaltas plienas, nei karðta ugnis.
Tad prabilk á mane visø Dievø ir Deiviø vardu,
Sugràþink mane á prarastus laikus.

Þemyna, meldþiu Tave, atverk man savo gelmes !
Gabija, suðildyk mano kûnà ir dvasià !
Vëjau, iðneðiok mano pelenus !
Perkûne, atverk man dausø erdves !
6. Sakm? Apie Kunigaikšt? Vaidot?

SAKMË APIE KUNIGAIKÐTÁ VAIDOTÀ

Bûk pasveikintas, tu, kurs þengi á ðià þemæ,
Cia kadaise lietuviai kariai gyveno.
Ðie griuvësiai pilies - tai árodymas karo,
Kurá jie kadaise visi iðgyveno.

Kryþiuoèiu gausybë pilá apsupo,
Bet në vienas karys ið baimës neklupo.
Ëmë ruoðtis jie kovai, galàst kalavijus,
Ruoðt ietis, strëles, kirvius ir skydus.

Lietuviø karius karvedys narsus vedë,
Tai Kæstuèio sûnus, prieðams iððûká metæs.
jisai prieð mirtá á kovà stoja,
Tuzinà prieðø vienu smûgiu nukloja.

Visi jie kovësi narsiai lyg vieno,
Nemaþa kraujo kryþiuoèiø iðliejo.
Apgavikai krikðèionys Velykø rytà
Pakëlë kalavijà, vëliavà ir skydà.

Suðuko tad vadas, kunigaitis narsusis:
" - Brangiai kainuos jiems mûs kraujas lietuviø !"
Á pasmerktà kovà kariai visi stojo
Didesnæ dalá kryþiuoèiø nukovë.

Garbingai jie þuvo visi ligi vieno,
Apgynë jie garbæ ir garsà pilies.
Tarp lietuviø kariø ir jø vadas narsusis
Mirë garbingai veidà prieðams atsukæs.

Kartais naktá prie pilies griuvësiø
Iðgirsi tu verksmà, vaitojimà prieðø.
Iki ðiandien yra ði legenda iðlikus
Apie pilá ðià garsià, jos gynëjus narsius.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links