Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ANALOG LYRICS

Analogia

"Analogia" (2004)

1. Rabbits on the Grass
2. Kolejka po mi³ośæ
3. Wierzê
4. Migotka
5. Fabryka anio³ów
6. Lives
7. Akceptacja
8. Historia na 6/8
9. Spokojna
10. Inna
11. I Chase the Wind
12. Nanahej
13. Królewicz - poszukiwany1. Rabbits on the Grass

RABBITS ON THE GRASS

Muzyka i s³owa: youme

Rabbits on the grass
In my ailing mind
They're jumping
They're smiling
On the grass

Rabbits on the grass
I see them through the sun
They're white
They're pure
On the grass

Get away the rabbits
Get them away from me
I cannot stand their
Stupid mouths

Something in my ears
Real or imagined voice
They speak
They're silent

Many ugly faces
In front of my eye
They appear
They disappear

Rabbits on the grass
In my ailing mind
They're jumping
They're smiling
On the grass
2. Kolejka po mi³ośæ

KOLEJKA PO MI£OŚÆ

Muzyka i s³owa: youme (wykorzystano s³owa piosenki ludowej)

Cztery k¹ty wystarcz¹ by
Spokoju szukaæ tylko w nich.
Wiedza ta jednak nie wystarcza mi;
W świecie tylko oddycham.

Ju¿ mnie minê³o szesnaście latek
Pora siê wpisaæ w grono mê¿atek
Dalej ch³opcy, ruszcie ¿e siê
W tê porê
Niech ja sobie z was któregoś wybiorê.

Wychodzê z domu po to by
Patrzeæ na ludzi i s³uchaæ ich
Robiê to by zag³uszyæ serca krzyk,
Które g³odne jest i wo³a.

Ju¿ mnie minê³o...

Mi³ośæ - kolejka po mi³ośæ
Stojê w kolejce po mi³ośæ
Mi³ośæ - kolejka po mi³ośæ
Stojê w kolejce po mi³ośæ
3. Wierzê

WIERZÊ

Muzyka: youme & Radek Chwieralski / S³owa: youme

Wiem, ¿e istnieje coś ponad s³owami,
Które komunikuj¹
S¹ zakazami, b¹dź nakazami
Zakupy
Obiad
A jak¿e s³odko oplataj¹ moja czujnośæ czasami
Dzieci do szko³y
Dzieci ze szko³y

Widzê jak
Uciekasz ode mnie w inny świat
Czujê, ¿e w morzu k³amstwa topisz siê.
Chcesz zabraæ mnie.

Lecz
Wierzê, ¿e ja
Wierzê, ¿e ty
W świecie bez s³ów znajdziemy siebie
Wierzê, ¿e śmiech
Wierzê, ¿e ³zy -
To - nie jest gra

Wci¹¿ s³yszê s³owa.
Czym one s¹?
Gr¹ pustych liter?
Najczêściej tak
Ko-mu-ni-ka-cja
Nierewelacja
Ko-mu-ni-ka-cja
Stop

Rozumiem ciê
Nie umiesz czuæ -
Czy serce po prawej stronie masz?
Nie wiem jak
Nie wiem czy zrozumiem
ponad s³owami twój g³os
4. Migotka

MIGOTKA

Muzyka i s³owa: youme

Zapomnia³am, ¿e istniej¹
Inne sprawy oprócz moich.
To Ona
Otworzy³a moje oczy,
Pokaza³a, ¿e nie muszê
Niczego siê baæ.

Co dzieñ, co noc
Z Tob¹ rozmawia
Ty jej nie s³uchasz, chocia¿ s³yszysz
"na pomoc" pomogê jej wyæ.

ZABIERZ JEJ BÓL,
ZABIERZ JEJ STRACH
POZWÓL JEJ ¯YÆ
TAK JAK WYMYSLI£A W SNACH
ZABIERZ JEJ BÓL
ZABIERZ JEJ STRACH
POZWÓL JEJ ¯YÆ.

Niewiara z nadziej¹
Codziennie tañcz¹ przed oczami jej,
Po suchych liściach st¹pa wiatr.
Widzê! Da³eś jej mi³ośæ
Czy to wszystko?
Czy to wystarczy?
5. Fabryka anio³ów

FABRYKA ANIO£ÓW

Muzyka i s³owa: youme

Powoli znowu lepi¹ mnie
Do ramion skrzyd³a dwa.
Dwoje oczu by patrzy³y
I dwoje r¹k by pomoc nieśæ

Dlaczego znów zaufaæ chc¹
I szansê daj¹ mi
Ju¿ raz na ziemi by³am
I przynios³am tylko wstyd
Im... I sobie...

Rzuca³am kamieniami gdy
On bez ruchu sta³.
Sypia³am z ka¿dym, upija³am siê
A rynsztok nie raz by³ domem mym

Czemu wiêc ufaj¹ mi
I wierz¹, ¿e sp³acê d³ug
Czy mi³ośæ Ich taka wielka jest
¯e daj¹ mi wolnośæ znów
I pozwalaj¹ iśæ

***
Halo, za miesi¹c
Przyjdê na wasz świat
Halo, za miesi¹c
Od nowa uczyæ siê bêdê jak ¿yæ

***
6. Lives

LIVES

Muzyka i s³owa: youme

Someone gave me hands and gave me clever eyes, why he did it?
Why first time I'm victim secondly I'm ugly executioner?

Later even Hiob with thousand questions in my head, I am
Another time I'm born as a willow tree with arms that make you more safe.

First life I've got but I don't know how
To use it to last, to exist
First life I've got but I don't know how
To use it to last to exist

There is something more in our life than will to last, I know that.
Now I'm sure that someone fix, control and plan everyone's fate all around.

Second life I've got and already know
How use it to last to exist
But that existence is not enough for me
I wanna became human being

My live will be continued...
7. Akceptacja

AKCEPTACJA

Muzyka i s³owa: youme

Dla akceptacji
Robimy wiele
Dla akceptacji
Tracimy siebie

Nie wierz¹c sobie
Ufamy innym
I ci¹g³y g³ód
Nie wierz¹c sobie
Pragniemy innych
I tylko strach

Wiele ocen
W mojej g³o...
W mojej g³owie
Wiele w mojej g³owie jest
Tylko to...
Tobie tylko mo...
Mogê mówiæ, ¿e
Bez akceptacji bojê siê...¿yæ

Na³adowani
M¹drościami
Zbyt obci¹¿eni
Teo- teo- teoriami

Wci¹¿ jeszcze śpimy
Nie odchodzimy
Od dawnych spraw
Wci¹¿ jeszcze śpimy
W ramionach winy
Choæ wszystko mieszka w nas
8. Historia na 6/8

HISTORIA NA 6/8

Muzyka i s³owa: youme

¯y³ pewien cz³owiek, kocha³am go
Na imiê mia³ Will; nikt nie wiedzia³, ¿e
Gdy siê uśmiecha³ to świat
Rzuca³ mi mi³ośæ do stóp

Wierzy³
Kocha³
Wiedzia³
¯e nienawiśæ
Nie ma
Prawa
By zaw³adn¹æ
Tob¹
Tylko
Ty sam dajesz jej moc
Usypiaj¹c sw¹ mi³ośæ

¯y³ pośród ska³, budzi³ Go stary wilk
Nie zawsze tak by³o, kiedyś te¿ "w świecie" by³
G³upców spotyka³ na drodze swej - i Will
Powoli zatraca³ siebie i sens istnienia - lecz zawsze

Wierzy³...
9. Spokojna

SPOKOJNA

Muzyka i s³owa: youme

Kiedy patrzê na ni¹ dziś
Widzê piêkn¹ twarz
Oczy nadal b³yszcz¹ siê
Uśmiech trochê zgas³

Wci¹¿ pamiêtam jej wielki strach, gdy
Na spotkania z ojcem sz³a
Rozmowy z sob¹ sam¹ czy s³ysza³ ktoś?
No, mo¿e tylko Bóg -
Anio³y wys³a³ by
Strzeg³y jej

Nie dziwi siê niczemu dziś
Do ludzi czêsto siê uśmiecha
Przeklina te¿ gdy jest jej źle
I gdy wiary w siebie brak
Tak bardzo chce pokonaæ strach
Pofrun¹æ i nie upaśæ znów
A mo¿e w tych upadkach tkwi
Jej tajemnica jak ¿yæ?

Teraz ma
Wiêcej lat
Wiêcej s³ów
Rzuconych na wiatr

Za wszelk¹ cenê nie chce ju¿
Do przodu iśæ, do przodu gnaæ
Poznaj¹c siebie p³acze wci¹¿
Oczyszcza duszê z dawnych ran.
10. Inna

INNA

Muzyka i s³owa: youme

Za moim oknem jeszcze noc
Za twoim wstaje świt
Choæ w naszych g³owach inne światy
Lubimy trochê siê

Dlaczego czasem wiêc
zapomnieæ musisz siê
Tysi¹ce niepotrzebnych zdañ,
przez s³owa dzielisz mnie

Nie porównuj siê
Nie oceniaj mnie
Przecie¿ Ty to nie ja
Ty to nie ja
Ka¿de z nas ma prawo
Na swój w³asny świat
Przecie¿ Ty to nie ja
Ty to nie ja
Nie wiesz sk¹d przychodzê
I dok¹d iśæ (mam)
Przecie¿ Ty to nie ja
Ty to nie ja

Tak wiele masek ka¿dy z nas
Na co dzieñ nosi, wiem
Tak du¿o po¿yczonych s³ów
Bezwiednie mówisz te¿

Rozumiem zawsze sens
Choæ z oczu p³yn¹ ³zy
Niesprawiedliwych s¹dów wci¹¿
przybywa; lecz to nie świat jest z³y

Nie porównuj siê...
11. I Chase the Wind

I CHASE THE WIND

Muzyka i s³owa: youme

Sun in the sky
Rain's pouring down
On my face

Rain's melting my tears
Drops sink into the earth
And I don't know
What's going to come
From it

I chase the wind
I chase the wind
Whoever knows
Where is my place
Please, let me know
Please, let me know

Sun in the sky
Rain is pouring down
On my face
12. Nanahej

NANAHEJ

Muzyka i s³owa: youme

Mówi¹, ¿e mam zaśpiewaæ
Piosenkê, która ma siê sprzedaæ.
Nie wiem jak to zrobiæ,
¯eby wszystkim dogodziæ

Fraza "na na na na"
Jest dziś bardzo znana.
A ¿e chcê byæ znana
Bêdê śpiewaæ "na, na". Hej

Na, na, na, na
Na, na, na, na...

Zastanawiam siê teraz
Czy po zaśpiewaniu "na, na, na
Jestem wśród wszystkich tu zebranych
Trochê bardziej znana- na, na, na znana- na, na, na

Fraza "na, na, na, na"
Jest dziś bardzo znana
A ¿e chcê byæ znana
Bêdê śpiewaæ "na, na". Hej

Na, na, na, nanana
Na, na, na, nanana
Na, na na, nananana
Nana, hej nana,hej
13. Królewicz - poszukiwany

KRÓLEWICZ - POSZUKIWANY!

Muzyka i s³owa: youme

Królewicza chcê
Z bajki poznaæ chcê
Niech nie pali
Niech nie pije
Z bajki chcê

Królewiczu mój
Ty zawsze przy mnie stój
Mów mi s³owa,
I dotykaj.
Jak w bajce chcê

Wirtualne k³amstwa
I nie wirtualny seks
Mogê śmiaæ siê, k³amaæ wtedy
Kiedy chcê.
Wirtualne k³amstwa
I nie wirtualny seks
Mogê śmiaæ siê...

Ju¿ jeden w domu jest
Kiedyś kocha³ mnie
Teraz pali
Teraz pije

Wiêc kiedy ciê¿ko mi,
¯e wyjê tak jak pies
To naciskam
Taki guzik...

Królewicza chcê
Z bajki poznaæ chcê
Niech nie pali
Niech nie pije
Z bajki chcê!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links