Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ALKEHOL LYRICS

S úsmìvem se pije líp

"S úsmìvem se pije líp" (1993)

1. Intro
2. Už jsme zase tady
3. Èekám každej den
4. Karel
5. S úsmìvem se pije líp
6. Nesmíš se vzdát
7. Branický pivo
8. Skérujem se
9. Tak už se na mì nezlob
10. Buráky
11. Vèera, dnes a zítra
12. Pivo dìlá hezká tìla
13. Je nám fajn
14. Už od rána
15. Rock´n´Roll
16. Už to máme za sebou1. Intro

Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej
Hej, hej, hej, hej
2. Už jsme zase tady

Snad si nemyslíte, že se nás tak snadno zbavíte
byli jsme, jsme a budem, tak co se tolik divíte
kdo si na nás vzpomene, u toho se objevíme hned
pak se nás ale nezbaví, na to a veme klidnì jed
a tak proto teda pozor - už se blížíme
a tak proto teda bacha - už se valíme

Hej, hej, už jsme zase tady
Hej, hej, už jsme tady zas
Hej, hej, už jsme zase tady
Hej, hej, hej, hej

Kdo si myslí, že pøed náma jen tak uteèe
ten je teda na omylu, to se teda pìknì pøepoèet
byli jsme, jsme a budem, tak co se tolik divíte
snad si nemyslíte, že se nás tak snadno zbavíte
a tak proto teda pozor - už se blížíme
a tak proto teda bacha - už se valíme

Hej, hej, už jsme zase tady
Hej, hej, už jsme tady zas
Hej, hej, už jsme zase tady
Hej, hej, hej, hej
3. Èekám každej den

Sedìl sem si v klidu
zrovna sem jí mìl jak z praku
ládoval do sebe èernou desítku
náhodou sem vzhlídnul k oknu
nejdøív sem si myslel
že je to jenom sen
že je to pouze mámení
z okna hospody sem tupì èumìl
ven
a poté jsem pochopil
že se mi to nezdá
byla tam holka celá živá
byla tak nádherná
smùla je v tom
že než sem se ven vymotal
nebylo po ní vidu ani slechu
prostì byla ta tam

Hej, hej, hej, hej -snad pùjdeš opìt
jednou kolem
musíš zas kolem jít
kde mùžeš zrovna
teï bejt
kvùli tobì nebudu pít

Hej, hej, hej hej - snad pùjdeš opìt
jednou kolem
musíš zas kolem jít
kde mùžeš zrovna
teï bejt
kvùli tobì nebudu pít

Vìøím, že kolem pùjde
èekám na ni každej den
až já ji jednou zahlídnu
nechám pití a vyletím ven
èekám na ní každej den
ani nevím kolik let
roky co sem èekáním ztratil
už mi nikdo nevrátí zpìt

Hej, hej, hej hej - snad pùjdeš opìt
jednou kolem
musíš zas kolem jít
kde mùžeš zrovna
teï bejt
kvùli tobì nebudu pít
4. Karel

Karel byl vždycky slušnej kluk
do tý doby než si k chlastu èuch
teï to s ním jde pìknì z kopce
oddává se pivu, vodce
k tomu hulí poøád òákou trávu
domu vracívá se spitej k ránu
už je chlastem pìknì jetej
každej den je Karel sjetej

Jak to s tebou Kódle asi dopadne
já to vidím bledì

Karel byl vždycky slušnej kluk
do tý doby než si k chlastu èuch
teï ho chytaj divný stavy
háže nám papír na hlavy
depku chytá každou chvíli
po speedu pak Karel dìsnì šílí
už je chlastem pìknì jetej
každej den je Karel sjetej

Jak to s tebou Kódle asi dopadne
já to vidím bledì
5. S úsmìvem se pije líp

Když jdem do hospody
tak se tam chcem bavit
veškerý svý starosti
venku zapomínáme
mít vždy úsmìv na rtu
lízat dobrou kartu
tøeba kouøit spartu
a mít tu svoji partu

My vám teï dáme jeden velmi
dobrej typ
že totiž s úsmìvem se pije
mnohem líp

My vám teï dáme jeden velmi
dobrej typ
že totiž s úsmìvem se pije
mnohem líp

My vám teï dáme jeden velmi
dobrej typ
že totiž s úsmìvem se pije
mnohem líp

My vám teï dáme jeden velmi
dobrej typ
že totiž s úsmìvem se pije
mnohem líp

My vám teï dáme jeden velmi
dobrej typ
že totiž s úsmìvem se pije
mnohem líp

My vám teï dáme jeden velmi
dobrej typ
že totiž s úsmìvem se pije
mnohem líp
6. Nesmíš se vzdát

Nìkdy se to stává
že nevíš jak dál
myslíš že už všechno
v životì si prohrál
máš myšlenky èerný
hlavnì nepodlehni
tak pochop jednou provždy
jednou to všechno pøebolí

Život ti hubu kolikrát nabije
a už ti nabil tolikrát
vždycky to potom òák pøežiješ
má to fakt cenu znovu se rvát
Nesmíš se vzdát!
Nesmíš se vzdát!

Život je nìkdy prevít
mává s náma jak uragán
to ale neznamená
že by ses hned tak vzdal
je to tak hroznì snadný
zradit sebe i zradit svìt
to pøece nesmíš chtít
za všechno se musíš bít

Život ti hubu kolikrát nabije
a už ti nabil tolikrát
vždycky to potom òák pøežiješ
má to fakt cenu znovu se rvát
Nesmíš se vzdát!
Nesmíš se vzdát!
Nesmíš se vzdát!
Nesmíš se vzdát!
Nesmíš se vzdát!
7. Branický pivo

Už je to úplnì jasný
už je to teda hotový
ta zpráva obletìla svìt
a každej rocker už to ví
a teï se sem honem všichni ženou
všude v ulicích je panika
lidi v oknech strachy trnou
v obavách se doma zamykaj

Proè jsou všude takovýhle davy
a proè všichni táhnou na Braník

Protože každej správnej rocker
pije to pivo Branický
jednou ho vochutnáš a poznáš
a pak ho piješ na vždycky
8. Skérujem se

Necháme se potetovat
trochu my vyrostem do barev
doma nás budou chtít vydìdit
budou nám nadávat do kurev
co na nás tolik øvete
proè vám to tolik strachu nahání
sami nevíte co chcete
vždy je to dneska normální

Skérujem, skérujem se
skérujem, skérujem se
skérujem - od hlavy k patì

Skérujem, skérujem se
skérujem, skérujem se
skérujem - od hlavy k patì

Proè si poøád lidi myslej
že tetování je symbol kriminálu
to sou teda pìkný blbci
co nevìdí, že to je rock'n'roll
a protože sme rozumný
sjedeme se od paty k hlavì
a protože sme svobodní
sjedeme se od paty k hlavì

Skérujem, skérujem se
skérujem, skérujem se
skérujem - od hlavy k patì

Skérujem, skérujem se
skérujem, skérujem se
skérujem - od hlavy k patì

Proè si poøád lidi myslej
že tetování je symbol kriminálu
to sou teda pìkný blbci
co nevìdí, že to je rock'n'roll
a protože sme rozumný
sjedeme se od paty k hlavì
a protože sme svobodní
sjedeme se od paty k hlavì

Skérujem, skérujem se
skérujem, skérujem se
skérujem - od hlavy k patì

Skérujem, skérujem se
skérujem, skérujem se
skérujem - od hlavy k patì
9. Tak už se na mì nezlob

To sem dneska
blbì dopad
na chladnou zem
sem òák upad
nevím co se
se mnou dìlo
samo tìlo
mi uletìlo

Hádej kde sem dneska byl
to nikdy neuhádneš
jenom sem tam nìco pil
a teï hubou chodník ryl

Tak mnì zvedej
sem òák bledej
já se z toho
musím vyspat
moc se neptej
už se stalo
to chlastání
mnì ale bralo

Hádej kde sem dneska byl
málem sem už nežil
jenom sem tam nìco pil
a teï hubou chodník ryl

Tak už se na mnì nezlob
už na to zapomeò
tak už se na mnì nezlob
budem doma a bude nám hej
nic naplat už se stalo
dneska mnì to òák vzalo
tak se tak nedívej
budem doma a bude nám hej
10. Buráky

Když sever válèí s jihem
a zem jde do války
na polích místo bavlny
teï rostou buráky
ve stínu u silnice
vidím z jihu vojáky
jak flákej se tam s kvérem
a louskaj buráky

Hej hou, hej hou, naè chodit do
války
je doma lepší sedìt a louskat
buráky

Plukovník sedí v sedle
a volá Yankiové jdou
a jeho mužstvo v dáli leží
prej dál nemohou
celý se v sedle otoèí
a koukne do dálky
jak jeho slavná armáda
tam louská buráky

Hej hou, hej hou, naè chodit do
války
je doma lepší sedìt a louskat
buráky

Až tahle válka zkonèí
tak jestli budem žít
své milenky a ženy
zas pùjdem políbit
až se tì zeptaj hrdino
cos dìlal za války
já flákal se tam s kvérem
a louskal buráky

Hej hou, hej hou, naè chodit do
války
je doma lepší sedìt a louskat
buráky
11. Vèera, dnes a zítra

My jsme se vèera dìsnì vožrali
protože se nám chtìlo, prostì
jsme chtìli
protože jsme mìli zase dobrou
náladu
my jsme se vèera dìsnì vožrali
Dneska se probudíme asi v
poledne
a je nám prachbídnì, je nám
hroznì zle
ale nám to nevadí, život se s nikým
nepárá
dneska se probudíme asi v poledne

Co budem dìlat se zejtøejším
veèerem
ještì to promyslíme, ještì
proberem
co bysme vymejšleli, vždy je to
jasný
co budem dìlat se zejtrejším
veèerem

My se dneska asi vožerem
protože se nám chce, prostì to
chcem
protože máme dneska zase dobrou
náladu
my se dneska asi vožerem
12. Pivo dìlá hezká tìla

Co budeme teïka dìlat
my za to vùbec nemùžem
jak se jenom tìch ženskejch zbavit
pùl hospody s výèepním za to kdo
nám pomùže
jakse na ulici objevíme
hned jich nìkolik za náma vyletí
prej že jsme idoly jejich srdcí
protože jsme takoví atleti

Pivo dìlá hezká tìla
do fitcentra na Slamníku proto
chodíme
pivo dìlá hezká tìla
my to víme a tak se tam scházíme
13. Je nám fajn

To jsou zas vìci
zase v tom lítat
jen žádný kecy
vesmír nás vítá
milión voèí
se na nás dívá
støedovìk zkonèil
joint dohasíná

A je nám fajn
fakt fajn
je nám fajn
high time

To jsou zas vìci
slepá je mysl
jen žádný kecy
neznáme smysl
milión vìcí
vznáší se, tanèí
všechno je snažší
pøipalte další

A je nám fajn….
14. Už od rána

Jednou se to muselo stát
tak tady holka nebreè
nesmíš si to tak vážnì brát
takovej už sem holt já

Tak co tady tak blbì civíš
já už toho mám právì dost
s tebou to bulo tak nudný
dostal jsem žízeò a zlost

Už od rána - leju celej den
leju co se do mnì vejde
leju celej den
a nevadí mi že tu se mnou nejsi

Už od rána - leju celej den
leju co se do mnì vejde
leju celej den
a nevadí mi už vùbec nic
15. Rock´n´Roll

Rock'n'roll - je síla
je bìs
je víra
je sex
je snìní
je slast
je a není
je chlast

Rock'n'roll - je krása
je trest
je spása
je pìst
už známe
je tu zas
je tady stále
je v nás

Rock'n'roll - je všude, kam jen dohlídnem
tu bude a to není sen
je život, kterej nikdy nestárne
je studna, která nikdy nevyschne
16. Už to máme za sebou

Tak už to máme za sebou
dnešní šichta už pro nás zkonèila
tak nashle zas jednou
to se pìknì naše hlava zpotila
ani se nemusíme louèit
vždyť se za chvíli zase sejdeme
a to døív než se nadìjeme
a pak to zas rozjedem

Ale teï zahodíme svoje
inštrumenmy
musíme si vyèistit hlavy
na to známe jedninej lék
zajdeme na Slamník a tam

Pivo, dáme jedno
pivo, dáme asi pìt
a až jich bude deset
toèit se nám bude celej svìt
pivo, dáme asi jedno
až jich bude deset už nám bude
všechno jedno

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links