Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ALKATRAZ LYRICS

Error

"Error" (2001)

1. Error
2. Burczy Brzuch
3. Pan GOLD
4. S³owa Prawie Te Same
5. Ayy ...yy
6. A Ciule - Fuck Off
7. Puch
8. ¯ycie - Pyk, Lufa - Pyk
9. Tak Kochaj¹
10. Tik, Tak1. Error

S¹ tu.
S¹ w nas.
S¹ sny.
Moje sny wiruj¹ tak, ¿e:
Teenage free na ebony sex.
A /lolita.com/ na massive cock.

S¹ tu.
S¹ w nas.
S¹ sny.
Kto zaprzecza temu ¿al

¯e teenage free na ebony sex.
A /lolita.com/ na massive cock.

Pani Alicjo - policjo!
Czy to mo¿na tak, ¿eby "z³oty deszcz"?
Pani Alicjo - policjo!
Czy to mo¿na tak, ¿eby z ty³u - te¿?
Panie Marianie fürmanie!
Czy pozwoli pan kapucyna biæ?
Panie Marianie fürmanie!
Czy przed s³owem czy po - s³owie -bi?

- Cichociemnie.
2. Burczy Brzuch

Mów, ogniu mów.
Mów - w ogniu trzask.
Mów, wodo mów...
A z ba³wanów szarych chmur...
Kap, kap

W kim jest dzieñ a w kim noc?
W kim jest dzieñ a w kim noc?

Mów, wichrze mów.
Mów - w oczach piach.
Mów, ziemio mów.
A na ziemi burczy brzuch.
Mlask, mlask.

W kim jest dzieñ a w kim noc?
W kim jest dzieñ a w kim noc?
3. Pan GOLD

Pan GOLD
Gold - pan.
Dzisiaj kupi³ sobie z³oty kran.
I chlust i plusk...
Woda jak pomyje.
- £apki sobie myje.

Pan GOLD
GOLD - cieæ.
Dzisiaj wszystko musie z³ote mieæ.
I drzwi i dni, nawet z³ot¹ duszê.

Pan GOLD
- Kto zacz?
Dzisiaj kupi³ sobie z³oty sracz.
I luu... i sruuu...
Z³ota a¿ po szyjê.
- No. Dupkê sobie zszyje.

Kiedyś GOLD nosi³ w sercu bunt.
Kiedyś GOLD mia³ ambitny plan.
Teraz GOLD, GOLD i tylko GOLD.
Teraz pan, pan i tylko pan.
4. S³owa Prawie Te Same

Hoj - na starośæ.
Hoj - na. A kto wy przy korycie?
Hoj - na starośæ.
Hoj - na. A komu krew toczycie?
Fuj, fuj, fuj.

W dole z³om a w górze chrom.
W dole wrze a w górze msze.
S³owa prawie te same.

Komu daæ, komu wzi¹æ?
Komu wzi¹æ, komu daæ?

W górze kit a w dole mit.
W górze ³up a w dole trup.
S³owa prawie te same.

Hojna m³odośæ.
Hojna. A zgredy strasz¹ ¿yciem.
Hojna m³odośæ.
Hojna. A czego siê boicie?

W górze frak a w dole ³ach.
W górze ³up a w dole trup.
S³owa prawie te same.
5. Ayy ...yy

Jest moc w bajkach.
Tak wiêc opowiem ci:

Królewna pi³a s³odk¹ ciecz
Aby j¹ wszyscy mogli mieæ.

Pra - mrok w baśniach.
Tak wiêc opowiem ci:

Królewicz wypi³ wściek³¹ krew
Aby go wszyscy bali siê.
6. A Ciule - Fuck Off

Maj jak gaj - (halo!)
Gaj jak lêdźwia - (wow!)

A mi polski dwór
Co dzieñ
Winny sad zamienia w be³t.

¯ycie - love.
A ciule - fuck off.

Gej jak Rej - (O.K.)
P³ód jak g³ód - (not good)

A mi świêto win
Co dzieñ.
Ty to znasz i ja to wiem.
A w której szklance ³za?
A w której śmiech?
Tobie dam i sobie te¿.
7. Puch

Gwiazdy na wodzie...
P³yn¹ hen, hen daleko.
Cuda tam za morzem.
Ale tu s¹ duchy moje.

Śnieg- to pierwszy śnieg
Garśæ, lodowa garśæ.
Skrzy w ba³wanie coś...
I zimno i ciep³o.

Puch - to pierwszy puch.
Mróz - a w sercu mróz.
Tu w ko³ysce mrok.
Czarny Kruk ju¿ w locie.

- Komu ¿al?

Śnieg- to pierwszy śnieg
Garśæ, lodowa garśæ.
Skrzy w ba³wanie śmiech,
Ulepiony śmiech,
Dzieciolubny śmiech.

Ch³ód - to pierwszy ch³ód.
P³ód - a w koszu p³ód.
Tu w ko³ysce mrok.
Czarny Kruk ju¿ w locie.

I sennośæ.
8. ¯ycie - Pyk, Lufa - Pyk

Najg³êbszy sen
- Wije siê zaskroñcem.
Któ¿ wie ile w nas samosiei?
- Kpi¹cej.
Szczêście budzi siê ³z¹.

A wszystko w niej milcz¹co ³ka.
A wszystko w nim czaruje tr¹b¹.

¯ycie - pyk.
Lufa - pyk.
Znika czas.
Niewidzialny ka¿dy mur.
Kochaj mnie.
Kochaj a¿... kiedyś?
- Wiem. Pozostanie w ustach sól.

Jesienna trawa
Jak kolory duszy
- Przed rozstaniem.
Jesienna trawa
Z zadymionych oczu zwiêd³a czerñ.

Najbielsza biel jak czerwone s³oñce.
Twój świt a mój wiatr parz¹ siê.
- Na ³¹ce.
Ziemia budzi siê ³z¹.
9. Tak Kochaj¹

Nowy lêk to stary smok.

Mówisz - nie, gdy szuka r¹k.
- To z³ośæ.
Mówisz - nie, gdy szuka ust.
- To dom.

Ludzie ¿ycie tak kochaj¹
Ale nud¹ zara¿aj¹.
A choæ dogoni¹ czas,
£ezka ci¹¿y w powiekach.

Jeden uśmiech dla ciebie.
Jeden uśmiech i dla mnie.

Nowy lêk to stary smok.

Ju¿ pachnie siar¹.
Ju¿ pachnie krwi¹.
Coś w nas umar³o.
Na rozkaz - zombi naprzód marsz!

Nowy lêk to stary smok.
A w moim sercu dzwon.

Ludzie ¿ycie tak kochaj¹
Ale nud¹ zara¿aj¹.
A choæ dogoni¹ czas,
£ezka ci¹¿y w powiekach.

Nowy lêk to stary smok.
10. Tik, Tak

Zasn¹³.
Zasn¹³ zmêczony bóg.
Amen.
Niech śpi.
Spokój.
Spokój w źrenicach sów.
S³owo - To krzy¿?

GÓWNO!

Demony z kart maluj¹ art.
- W ciemno.
Bawi¹ siê na koñcach rzês.

Tik, tak, tik, tak.
Miarowy puls
Tik, tak - ju¿ wiesz?

GÓWNO!

Demony z kart maluj¹ art.
- W ciemno.
Bawi¹ siê na koñcach rzês.

Tik, tak, tik, tak.
J¹drowy puls
Tik, tak
- Ju¿ wiesz.

Gêsty mrok,
Wieczny mrok.
- Jedyne s³odkości.
A ludzi to z³ości.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links