Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


AHAT LYRICS

Изпод Руините (Beneath The Ruins)

"Èçïîä Ðóèíèòå (Beneath The Ruins)" (1994)

1. ×åðíàòà Îâöà (The Black Sheep)
2. Ñáîãîì, Äåòñòâî (Goodbye, Childhood)
3. Ìîíîëîã (Monologue)
4. Îãíåíè Äóøè (Burning Souls)
5. Çåìÿ íà Ñëåïöè (Land of Blind Men)
6. The Tree
7. Ruthless People
8. Too Late
9. Sexmaniac
10. White Crow1. ×åðíàòà Îâöà (The Black Sheep)

×ÅÐÍÀÒÀ ÎÂÖÀ

Áàâíî íè çàëèâà ìîðåòî
îò ñèâè , òÿãîñíè äíè
óìúò íå ñëóøà ñúðöåòî ,
à âå÷íî ñìÿòà è áäè .
Ïàäàìå â êàëòà , çàòúâàìå äî øèÿ â íåÿ
âèíîâíè òúðñèì , çà äà óñïååì
íåâèííè â êàëòà äà çàñïèì .
Õîðàòà ñåãà ñà ãëóïàâè ñòàäà ,
âîäåùè áîðáà çà âëàñò è çà òðåâà ,
ñòèñêàéêè çúáè ïîäàâàò ñè ðúêà .
Íå , àç íå ìîãà äà ñïÿ ñåãà .

Àç ñàì ñè èçáðàõ òàçè ñúäáà
âå÷íàòà ÷åðíà îâöà .

Âñÿêà ãëóïîñò èìà ñè âðåìå
äà ñòàíå ìàëêà ïðàâäà äîðè ,
ùîì îâ÷àðÿò ìîæå äà äðåìå ,
à ñòàäîòî äà òî÷è çúáè .
Çëîòî âè ïîãëúùà ñ ãðîçíàòà ñè ìúñò ,
íèêîé íå ïîñìÿ äà ÷óå ìîÿ ãëàñ .
Íå , àç íå ìîãà äà ñúì êàòî âàñ .

Àç ñàì ñè èçáðàõ òàçè ñúäáà
âå÷íàòà ÷åðíà îâöà .

Ñëîæèë áÿõ íà êàðòà ñåòíèÿ ñè ÷àñ
íèêîé íå ïîñìÿ äà ÷óå ìîÿ ãëàñ .
×åðåí ñúì ñåãà è â ïðîôèë è â àíôàñ .
Íå , àç íå ìîãà äà ñúì êàòî âàñ !

Àç ñàì ñè èçáðàõ òàçè ñúäáà
âå÷íàòà ÷åðíà îâöà .
2. Ñáîãîì, Äåòñòâî (Goodbye, Childhood)
3. Ìîíîëîã (Monologue)
4. Îãíåíè Äóøè (Burning Souls)
5. Çåìÿ íà Ñëåïöè (Land of Blind Men)
6. The Tree
7. Ruthless People
8. Too Late
9. Sexmaniac
10. White Crow

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links