Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ABBAND LYRICS

Nech si to projít hlavou

"Nech si to projít hlavou" (2007)

1. Sukuba
2. Bìž se bodnout
3. Zùstaò se mnou
4. Když po tobì jdou
5. Ètyøi jezdci
6. Hrací kostka
7. Džihád
8. Budeme rejdit
9. Hledám
10. Nech si to projít hlavou
11. Ledová pláò
12. Cizinec ve vlastní zemi1. Sukuba

Pøichází démon
a právì pøijal na sebe
podobu nádherné ženy
splní pøání
skrytá do temných koutù
Pøichází démon
a právì pøijal na sebe
podobu nádherné ženy
démon už ví
co to s tebou udìlá

Sukuba
žádná jiná ti víc nebude staèit
sukuba
žádnou jinou už víc nebudeš chtít

Pøichází démon
tvoje pøedstavy a sny
budou teï vyplnìný
za tvojí duši
udìlá všechno, v co nedoufal jsi vìøit
Pøichází démon
tvoje pøedstavy a sny
budou teï vypnìný
démon už ví
co to s tebou udìlá

Sukuba …
2. Bìž se bodnout

Šmíruje v pøízemí
a ošklivì se nudí
kdo není v dùchodu
ten pohoršení budí
Jak starej estébák
civí ze svýho okna
na všechny donáší
ta jedovatá kvokna

Bìž se bodnout
øíkám ti, bìž se bodnout
bìž se bodnout
øíkám ti, bìž se bodnout
Bìž se bodnout, bìž se bodnout
no tak bìž se bodnout
bìž se bodnout, bìž se bodnout
no tak bìž se bodnout

Kdo koho políbil
koho to dojímá
kdo koho navštívil
kdo auto nový má
Kdo vèera flámoval
kdo komu zanáší
ta baba jedová
hned všechno napráší

Bìž se bodnout …

Jak mùže chtít øešit, co je správný nìkdo
kdo zná èernobílý filmy ještì z premiér
jak mùže chtít radit, co je nebe - peklo
když na všechny štìká, jako vzteklej teriér
Jak mùže chtít øešit, co je správný nìkdo
kdo se se sklerózou pìknejch pár let objímá
chválí domobranu a matièku stranu
to si vážnì myslí, že to nìkoho teï zajímá

Bìž se bodnout …
3. Zùstaò se mnou

Pro blonïatý vlasy
pro tvý dlouhý øasy
žít mi chutná
Brzy pøijdu domù
a koupím kytku k tomu
nebuï smutná

V lásce nìkdy chcem být o krok dál
pøitom na zkušenou
se vydáváme sami

Mám nìkdy pochyby
sám nejsem bez chyby
buï se mnou
zùstaò se mnou
Mlátím se do èela
vím, žes to nechtìla
buï se mnou, se mnou
zùstaò tady se mnou

Pro zbyteèný slova
nezlobím se znova
žít mi chutná
Pro zbyteèný slzy
když tì nìco mrzí
nebuï smutná

V lásce nìkdy …

Mám nìkdy pochyby …

Pro blonïatý vlasy
pro tvý dlouhý øasy
žít mi chutná

V lásce nìkdy …

Mám nìkdy pochyby …
4. Když po tobì jdou

Jen koukej platit
a hlídat, abys nezapomnìl
pokutu ztratit
to radši by si vrahem bejt mìl

Pøijde exekutor
horší než inkvizitor
mùžeš bejt gladiátor
vypne ti radiátor
pro pár korun
vydanej protokolùm
zbyde jen pocit
že jsi prašivej pes
když po tobì jdou
když po tobì jdou

Za dluh tøi roky
a v zadku broky pro úroky
stát - velkej sysel
no to bys vážnì radši visel

Pøijde exekutor …

Nahoøe kradou všichni ruku v ruce
jsme dìti sametový revoluce
nahoøe kradou všichni ruku v ruce
jsme dìti sametový revoluce
za trest

Jen koukej platit …

Pøijde exekutor …
5. Ètyøi jezdci

Dívej, jak z oblakù se blíží
hnáni tím, jaký lidi jsou
dívej, jak z oblakù se blíží
hnáni apokalypsou

Válku, hlad, smrt a mor
ètyøi jezdci pøiváží
válka, hlad, smrt a mor
koneèný øešení

V bouøi na køídlech vìtru pøijíždí
štváni všemi, co zahynou
v bouøi na køídlech vìtru pøijíždí
štváni apokalypsou

Válku, hlad, smrt a mor …

V troskách mìst hodují plameny
a nad vším se vznáší kouø
oblaky prachu zakryla slunce
a vládu pøevzala purpurová temnota
krátery lemují nehybná tìla
jak semínka sluneènic
a mrtvou krajinou
projíždí ètyøi jezdci

Válku, hlad, smrt a mor …
6. Hrací kostka

Obèas mi pøijde, že jsem jako hrací kostka
zatínám zuby, v duchu poèítám si do sta
život se mnou tøese, zkouší obrušovat hrany
když se mnou hází, ví, že mám to spoèítaný
A ze všech èísel málo dává na vybranou
jestli jsem cinklej, stejnì padnu jednou stranou
osud je pašák, dávno plánuje svou vizi
asi by chtìl vidìt mý parte v televizi

Èím dál víc se mi stává
že svý já už nepoznávám
èím dál víc se mi stává
že zkouším s proudem jít

Obèas mi pøijde, že jsem jako hrací kostka
po stole skáèu, netuším, èeho se doèkám
tu mojí snahu kolem sleduje pár lidí
nìkdo má radost, nìkdo mì zas nenávidí
Všechny teï zajímá, jen kolik na mnì padne
jestli se vydìlá anebo všechno zvadne
s kyselým úsmìvem mi každej úspìch pøeje
a gratulace zní, jak - jdi už do … lalala

Èím dál víc se mi stává …

Jen tak se kutálím, obèas mì pochválí
jindy jsem poslední, koho by chtìli znát
ve skøíni výkladní chechtá se pokladník
a nìèí ruka se mnou zase zaèla tøást

Èím dál víc se mi stává
že svý já už nepoznávám
èím dál víc se mi stává
že kráèím s proudem

Èím dál víc se mi stává …
7. Džihád

Hoøkej svìt - všechno je v nìm jinak
hoøkej svìt - èípak je to vina
hoøkej svìt - nadìji ti berou
ze dvou zel menší nevyberou
Tøetí svìt - umírá teï hlady
tøetí svìt - nezajímaj rady
tøetí svìt - nevíš, co se dìje
jaká moc je síla beznadìje

Všechno kolem nás se nìjak divnì hroutí
všechno kolem nás se nìjak divnì kroutí
lidi kolem pláèou, smrt skloòuje pády
lidi kolem pláèou, slzí jsou vodopády

Proroci kážou: musíš žít
pro víru lásku, jen to v srdcích mít
Namísto smíøení slyšíš znít slovo džihád

Vládnou nám - myšlenky a slova
vládnou nám - musíš je opakovat
vládnou nám - nìkomu i sluší
možná lžou, okupujou duši
Z titulkù - nutí, co je pravý
z titulkù - se nikdo nepobaví
z titulkù - obìti se dovíš
další ráno, další nový vdovy

Všechno kolem nás …

Co všechno víra nám pøináší
nenávist, smíøení odnáší
v dunách od písku zas opráší slovo džihád

Vùdci tì zlákaj na sliby ráje
èeho se doèkáš, jenže smrt zlá je
slibujou slávu, slibujou øády
a k veteránùm toèej se zády
Oslavný chóry, hrdinský ódy
ty prostì dávno vyšly už z módy
svinì je válka, tvý akcie klesnou
pošlou tì støílet, nechaj tì zesnout

Proroci kážou …
Co všechno víra …
8. Budeme rejdit

Vždycky to zaèíná tak vláènì a nevinnì
duši mám v chromu a kùži v kùži povinnì
rock je mi v patách, Mr. Roll mì nemine
a vùbec netuším, co zpívá nìjakej Eminem
Široký gumy, šátek s lebkou do èela
bublání koní, vím, co s každým udìlá
staèí pùl plynu a rozpálí tì do bìla
noc nìco tuší, ví, že bude veselá

Dneska budeme rejdit
jezdit na silnejch motorkách
dneska budeme šmejdit
a všude koukat po holkách …

Vypadnout z domu, kravaťák naruby
starosti z hlavy ať vítr vypudí
na dnešním srazu propláchnem potrubí
co má kdo nový, s èímpak se kdo pochlubí
Z pódia duní zástupy decibel
z výèepu zdraví, koho´s rok nevidìl
Miss mokrý triko se nedržely pravidel
všichni se baví, kdo chybí, aby závidìl

Dneska budeme rejdit …

Ať si mì popraví
9. Hledám

Hledám si místo na slunci
hledám
až nìkde na konci
øekli mi odpùrci
z èeho se vykoupit mám

Už to bylo stejný
už to bylo zøejmý
na hrobì lásky dávno shoøely svíèky
Možná, že si troufám
jestli ještì doufám
možná se osud na mì usmìje z výšky

Tøeba tì potkám
tøeba se doèkám
a oba najdem, co jsme ztratili
Tøeba se sejdem
tøeba se vejdem nìkam
kde jsme kus ze života upili
hledám

Hledám v životì koøení
hledám
snad není bezcenný
a nìkdo ocení
že srdce na dlani mám

Už to bylo stejný ..

Tøeba tì potkám …

Tøeba to pøijde
tøeba to vyjde
a další léta budou veselý
Tøeba a možná
každej z nás pozná
komnaty v duši, kam jsme nesmìli
hledám

Hledám si místo na slunci
hledám
a nìkde na konci nadìji na štìstí mám

Tøeba tì potkám …
10. Nech si to projít hlavou

Jsi pán svýho života
jsi pán toho, co dìláš
jsi pán svýho osudu
jsi pán duše i tìla

Šílený myšlenky šílený
zkoušejí
dohnat tì k zbláznìní

Jsi pán svýho života
jsi pán svojí volby
jsi pán svýho osudu
jsi pán svobodný volby

Kráèejí
myšlenky kráèejí
po cestách
kde život nechtìjí

Nech si to projít hlavou
ať démoni v nás nikoho nedostanou
nech si to projít hlavou
démoni spí, živý nás nedostanou

Šílený
myšlenky šílený
zkoušejí
dohnat tì k zbláznìní

Nech si to projít hlavou …
11. Ledová pláò

Kráèíš plání ledovou
kráèíš prázdnou krajinou

Jen bílej sníh
v stopách se ptá
kam mùžes jít
kde køíž ti má zvednout

Kráèíš plání ledovou
kráèíš prázdnou krajinou

Mrznoucí dech tvou vùli krátí
a Jižní pól se daleko zdá

Kráèíš plání ledovou
kráèíš prázdnou krajinou

Mrznoucí dech tvou vùli krátí
psí spøežení nemùže dál
mrznoucí dech tvou vùli krátí
polární noc už odmítá zblednout
12. Cizinec ve vlastní zemi

Žiju, abych žil
tady jsem se narodil
tady mám svý koøeny
jenže nebaví mì plížení
Strážci kormidla
dennì mìní pravidla
znovu roste ve mnì strach
vlastních myšlenek se musím bát

To, co se smí
už se zase nesmí
mlha padá z veèerních zpráv
tak to chodí
jen co se komu hodí

Jsem cizinec
cizinec ve vlastní zemi
jsem jako cizinec
cizinec ve vlastní zemi

Nechce se mi lhát
kopat do mrtvol a krást
tak mì nechte dýchat
prostì jsem jinej

Smìšný zákony
pøedkládá teï kdokoliv
spolu nejsme na lodi
mám snad øíkat - vaše blahorodí?
Ruda na traktor
sedá, mizí do Bavor
prostì není jako já
øíká, že se ho to netýká

To, co se smí …

Jsem cizinec ..

Nechce se mi lhát …

Cizinec …
… jsem jinej!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links