Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ZNICH LYRICS

Zapaviety Aposzniaha Starca

"Zapaviety Aposzniaha Starca" (2003)

1. Intro
2. Vyprauliala maci syna
3. Ne Siachy, Moi Tatulka
4. Shto Za Usio Tlustseishaie
5. Oi Paseju Kanapel'ki
6. Kupala na Ivana!
7. Sem tysiachau tysiach
8. Vol bushue
9. Siracinka1. Intro

Íà ïîëi íà êiÿíi, íà ìîðû íà ñiÿíi
Ëÿæûöü êàìåíü Ëàòûð,
Íà êàìåíi íà Ëàòûðû
Ñÿäçiöü ñiâåíüêi ñòàðýíüêi äçåäçüêà,
Ëàìàåöü êóñîê êàëiíàâû,
Ïóñêàåöü äóøîê ìàëiíàâû íà âåñü áåëû ñâÿòî÷àê.

Òû, ñòàðýíüêi äçåäçüêà,
Óíiìàé æà òû ñâàiõ ñëóã ñàáàêà-øàëÿêà,
Êàá ÿíû ïà ñâåòó íå õàäçiëi, ñêîòó é íàðîäó íå ãóáiëi.
À òî ÿ áóäó ñàìîãà Ïÿðóíà ïðàñiöi,
Áóäçå öÿáå ñàì Ïÿðóí áiöi, ìàëàíí¸þ ïàëiöi.

Çàãàâàðóþ æ ÿ çóáû-ïàçóáû, ãóáû-ïàãóáû,
ë¸õêi-ïàë¸õêi, æûëû-ïàæûëû, êîñöi-ïàêàø÷û.
2. Vyprauliala maci syna

Âûïðà¢ëÿëà ìàöi ñûíà
Äû íà äâàööàöü ïÿöü ãàäî¢.
Öåðàç äâàööàöü ïÿöü ãàäî¢
Âàðàöi¢ñÿ ñûí äàìî¢.

Ïàäûõîäçiöü äà ñÿëà -
Ñòàiöü êðóòàÿ ãàðà.
Ïàäûõîäçiöü äà âàðîò
I ïûòàå, äçå æ ìîé ðîä?

Ðîäó-ïëåìåíi íÿìà,
Áàöüêà é ìàöi ïàìÿðëà.
Áàöüêà é ìàöi ïàìÿðëà,
Ñÿñòðà çàìóæ àääàíà.

Äû çàñòà¢ñÿ àäçií áðàò -
Íåæàíàòû õàëàñöÿê.
- ×àãî, áðàò, íÿ æýíiøñÿ,
Íà êàãî íàäçååøñÿ?

Öi íà ãðîøûêi áÿäç¸í,
Öi äà äçåâàê íå ãàäç¸í?
- ß é íà ãðîøûêû áàãàò,
ß é äà äçåâà÷àê êàçàê,

À ÿ ãðîøû ðàñïóø÷ó,
ß æàíiööà íå õà÷ó!
3. Ne Siachy, Moi Tatulka

Íå ñÿ÷û, ìîé òàòóëüêà,
Ëÿ äàðîæêi áÿðîçêó.
Íå áÿðû, ìàÿ ìàòóëüêà,
Ó êðûíiöû âàäçiöû.

Ïðûïå¢:
Ëÿ äàðîæêi áÿðîçêà - ß ñàìà ìàëàäàÿ.
Ó êðûíiöû âàäçiöà - Ìàå äðîáíûÿ ñë¸çêi.
Ó ñàäî÷êó öâÿòî÷êi - Ìàå ñiíiÿ âî÷êi.
Ó ëóæî÷êó àñî÷êà - Ìàå ðóñûÿ êîñû.

Íå ø÷ûïi, ìàÿ ñÿñòðûöà,
Ó ñàäî÷êó öâÿòî÷êi.
Íå êàñi, ìîé áðàòà÷êà,
Ó ëóæî÷êó àñî÷êó.

Ïðûïå¢.
4. Shto Za Usio Tlustseishaie

Øòî çà ¢ñå òëóñöåéøàå? Çÿìëÿ.
Øòî çà ¢ñå öÿïëåéøàå? Ñîíöà.
Øòî çà ¢ñå ÷ûñöåéøàå? Âàäà.
Øòî çà ¢ñå õóò÷ýéøàå? Âåöåð.

Õòî çà ¢ñiõ äàáðýéøû? Ìàöi.
Øòî çà ¢ñå ìiëåéøàå? ßäà.
Øòî çà ¢ñå ñìà÷íåéøàå? Õëåá.
Øòî çà ¢ñå ìàöíåéøàå? Ñìåðöü.

Õòî çà ¢ñiõ áàãàöåéøû? Êàçà.
Õòî ñàìû ïðàöàëþáiâû? Ï÷àëà.
Õòî ñàìû ãàðîòíû? Æàí÷ûíà.
Øòî ñàìàå ïðûãîæàå? Êâåòêà.
Øòî áåç êàíöà i ïà÷àòêó? Äàðîãà.
Õòî ¢ñiõ êîðìiöü? Çÿìëÿ.
5. Oi Paseju Kanapel'ki

Àé, ïàñåþ êàíàïåëüêi
Íà ðàñïàõàíàé çÿìåëüöû.
Àé, ëþëi, àé, ëþëi,
Íà ðàñïàõàíàé çÿìåëüöû.

Àé, ðàñöiöå, êàíàïåëüêi,
Âû íå ãóñòû i íå ðýäêi.

Êàðýíiéêàì êàðàíiñòû,
Ãàëî¢êàìi ãàëàâiñòû.

ßê íà òûÿ êàíàïåëüêi
Íàëÿöåëi âiðàáåéêi.

Íàëÿöåëi âiðàáåéêi,
Ïàêëÿâàëi êàíàïåëüêi.

Êàá ÿ çíࢠäû êàá ÿ âåäà¢
Ñâàþ ãîðêóþ äîëþ.

Ñâàþ ãîðêóþ äîëþ,
Íåø÷àñëiâóþ æàíiöáó.

ß á íå ñåÿ¢ êàíàïåëüêi,
ß áû âåê íå àæàíi¢ñÿ.

Õàëàñòûì áû âàëà÷û¢ñÿ,
Êóäçÿðêàìi àïóñöi¢ñÿ.

Ðàñ÷àñࢠáû ÿ êóäç¸ðêi,
Ñâàå ðóñûÿ âàëîñêi.

Ãðýáÿøî÷àê íà âàêîíöà,
Êóäç¸ðà÷êi çà âàêîíöà.
6. Kupala na Ivana!

Íà âóëiöû ãîìàí, ãîìàí,
Íà äàëiíå äû òóìàí, òóìàí,
À áðàò ñÿñòðó çà ðóêó âîäçå,
Çà ðóêó âîäçå, çàðóáiöü õî÷à.

Ñÿñòðà ¢ áðàòà ïðàñiëàñÿ:
- À Éâàíå÷êà, ìîé áðàòà÷êà,
Íå ãóái ìÿíå ¢ ñóáîòó ðàíà,
Çàãóái ìÿíå ¢ íÿäçåëþ ðàíà,
Ñõàâàé ìåíÿ òðûìÿ çåëëÿìi:

Ïåðâàå çåëëå ÷ûðâîíà ðîæà,
Äðóãîå çåëëå ïàõó÷à ìÿòà,
Òðýöÿå çåëëå ñiíi âàñië¸÷àê.

×ûðâîíà ðîæà ãýòà äçåâà÷êàì,
Ãýòà äçåâà÷êàì äû íà âÿíî÷àê,
Ñiíi âàñië¸÷àê ãýòà õëîï÷ûêàì,
Ãýòà õëîï÷ûêàì äû íà øàïà÷êi,
Ïàõó÷à ìÿòà ãýòà áàáà÷êàì,
Ãýòà áàáà÷êàì äû íà õóñòà÷êi.
7. Sem tysiachau tysiach

Äóáîâû ëåñ - êàâàëü ìàãóòíàé âîëi
Çíî¢ ïðû÷àêࢠñûíî¢ ñâàiõ,
Çíî¢ àø÷àöiëiëi äî¢ãiÿ äçiäû
Ðàäàâîäíûÿ äðýâû ÷àñií âåêàâûõ.

Ïðèïåâ:
Ñåì òûñÿ÷ࢠòûñÿ÷ ìà¢êëiâûõ iìåí
Çíî¢ êëi÷óöü, ãóêàþöü ó áîé.
Ñåì òûñÿ÷ࢠòûñÿ÷ ìà¢êëiâûõ iìåí
Çíî¢ àáóðàþöü çà êðû¢äó àäïîìñòiöü.

Äóáîâû ëåñ - ñïàäàð áÿñêîíöàé ñiëû
Çíî¢ ïðû÷àêࢠàáðàíûõ âàÿðî¢,
Çíî¢ àõiíóëiñÿ öåìíàþ õâàëåé
Ðàäàâîäíûÿ äðýâû ÷àëàâå÷ûõ àãíå¢.

Ïðèïåâ:
Ñåì òûñÿ÷ࢠòûñÿ÷ ìà¢êëiâûõ áðàòî¢
Çíî¢ êëi÷óöü ó ëþòóþ ñå÷ó.
Ñåì òûñÿ÷ࢠòûñÿ÷ ìà¢êëiâûõ áðàòî¢
Çíî¢ êðî¢ ïðàëiâàþöü áÿñêîíöó.

Äóáîâû ëåñ - ïåðàìîãi ïðûáûòàê
Çíî¢ ïàñûëàå âîðàãࢠáiöü,
Çíî¢ ïàëiëàñÿ ÷ûðâîíàÿ êðî¢
Ðàäàâîäíûÿ äðýâû áîëÿì ïàiöü.

Ïðèïåâ:
Ñåì òûñÿ÷ࢠòûñÿ÷ ìà¢êëiâûõ iìåí
Çíî¢ óçäûìàþöü ïàìåðøûõ áðàòî¢.
Ñåì òûñÿ÷ࢠòûñÿ÷ ìà¢êëiâûõ iìåí
Çíî¢ çäàáûâàþöü ñëàâó ÷àñî¢.
8. Vol bushue

Âîë áóøóå - âÿñíó ÷óå,
Âîðàí êðà÷à - ñûðó õî÷à,
Âîðàí êðà÷à - ñûðó õî÷à,
Äçå¢êà ïëà÷à - çàìóæ õî÷à.

Íå êðà÷, âîðàí, íàêðà÷ýøñÿ.
Íå ïëà÷, äçå¢êà, íàïëà÷ýøñÿ.
Íå ïëà÷, äçå¢êà, íàïëà÷ýøñÿ.
Ïîéäçåø çàìóæ íàæûâåøñÿ.

Ïðûïå¢.

Âîðàí êðà÷à ñûðà ç'å¢øû,
Äçå¢êà ïëà÷à ñûíà ìå¢øû.
Âîðàí êðà÷à - ñûð áÿëåíê³.
Äçå¢êà ïëà÷à - ñûíà ìàëåíüê³.

Öi ìíå ÿãî ãàäàâàöi,
Öi ìíå ÿãî ¢ âîéñêà àääàöi,
Öi ìíå ÿãî ¢òàïiöi?

Ó âîéñêà àääàöi - øêîäà áóäçå,
Óòàïiöi - ãðàøíî áóäçå.
9. Siracinka

ßê ïàì¸ðëà ìàòóëüêà,
Àæàíi¢ñÿ òàòóëüêà,
Äû ïàñëàëi ñiðàöiíêó
Ó ñûð-áîð ïà ìàëiíêó.

Óæî ñîíöà çàõîäçiöü,
Ñiðàòà íå ïðûõîäçiöü
Iäçi, áàöüêà, øóêàöi
Ñâàÿãî òû äçiöÿöi.

Äû ñòàÿëà êàëiíà,
À ïàä ¸þ ìàãiëà;
Òàì ñiðîòêà õàäçiëà
Ñâàþ ìàìêó áóäçiëà.

Îé, óñòàíü, óñòàíü, ìàìêà,
Öÿáå êëi÷à äçiöÿòêà,
Ïàøêàäóé òû ñiðîòêó,
Ðàñ÷àøû ìíå ãàëî¢êó.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links