Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


VëLINëS LYRICS

"Promo '05" (2005 Demo)

1. Vëlinës
2. Kelkis, žmogau
3. Pakeliu rankas1. Vëlinës

Að ateisiu èia
Kai nieko man neliks,
Tik tyli rauda,
Tik vëjo aimana, vëjo aimana.

Kaip tamsu, tamsoj tylu,
Kapø vësa
Ðaukia mane
Sudegti tyloje.

Að ateisiu èia
Kai nieko man neliks,
Tik tuðèia vieta
Mûsø namuose, manyje.

Koks graþus ir nuostabus
Tu galëtum bûti
Be manæs
Per mano vëlines.

Niekur neik, kol þvakë degs
Tu þinai, kas lauks manæs,
Mirtis neþais su gëlëmis,
Ji kils aukðtai - juodas kranklys.

Ðiam pasauly nemokëjau gyventi,
Nemokëjau mylëti tavæs.
2. Kelkis, žmogau

Kai tau liûdna,
Kai esi silpna,
Nusileiski tyliai á þvaigþdþiø gelmes...

Atsisësk,
Paliesk skraistes,
Ir panirki á tamsias svajas…

Kelkis þmogau – iðskleisk sparnus,
Pasieki juodus dangaus vartus.
Lemtá varinæ dràsiai sutik,
Amþinam tarnui ðirdá palik...

Keistos mintys,
Ðaukia praeitin –
Palydët likimà ateitin...

Vëjas glosto,
Nerimo bangas –
Niekas nesikeis – neiðsigàsk...

Kelkis þmogau – iðskleisk sparnus,
Pasieki juodus dangaus vartus.
Lemtá varinæ dràsiai sutik,
Amþinam tarnui ðirdá palik...

Laimingo pasaulio iliuzijos karèiai,
Svaigina it vynas akiø gilume,
Kankinanèios vizijos lieka per amþius,
Uþgesusiø vëliø vilèiø kelyje...

Sustojusiems ratams ðviesos nesuteiki,
Gyvenimo dþiaugsmà paslëpk tamsoje,
Ir baimës tinkluose jie skausmà paþinæ
Pavirs pelenais – nugrimzti dugne...
3. Pakeliu rankas

Dangus juodai tamsus
Parodë man paslëptà kelià,
Ðiltus jaukius namus
Að palieku - mane jie slegia.

Ten tolumoj dega ugnis,
Lietus paglosto ðvelniai veidà,
Uþtrenkiu namø duris –
Naktis man viskà leido....

Dvi juodos akys
Prigimtis antra,
Kraujas tirðtas
Mano kelyje.

Savo pëdsakus randu
Ir praeitá prakeikiu,
Viltis numirs pati,
Nes nieko nebelaukiu...

Dvi juodos akys
Prigimtis antra
Kraujas tirðtas,
Mano kelyje.

Pakeliu rankas tuðèias,
O jos taip laukia,
Kaip nuþudyt mane,
Kodël - neklausiu...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links