Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


VENEDAE LYRICS

Siedem Kamiennych Oblicz

"Siedem Kamiennych Oblicz" (2002)

1. Kosmogonia Lesnej Duszy
2. Wojenne Twarze Wenedow
3. W Krwawym Krolestwie Drzew
4. Na Osniezonych Polach Bitewnych... (Niesmiertelny Lucicki Duch)
5. Gniazdo
6. For Pagan and Heretic's Blood (Graveland Cover)1. Kosmogonia Lesnej Duszy
2. Wojenne Twarze Wenedow

Siedem kamiennych oblicz
Zaja¶nia³o na firnamencie niebieskim
Rujewitowe miecze g³odne krwi zdrajców
Uderzy³y z niebosk³onu niczym Perunowe b³yskawice
Wojna! Niesie g³os rogów bojowych
W obronie wiary starej, lecz wyznañ nowych
Zbrojnie, orê¿nie, ku chwale Ojczyzny
Stawim siê wszyscy czekaj±c na kolejne blizny
Orla Bia³ego znak po¶ród dostojnych drzew
Wci±¿ przypomina nam kto w³adc± tu jest
S³owiañskich braci pie¶ñ nie umilknie nigdy ju¿
Bogow bêdziemy wrogów swych, a¿ do ostatniego tchu
Mrok, chocia¿ spowija nas
Nie ulegniemy mu, zwyciêstwa nadszed³ czas
S³oñca znak coraz czê¶ciej sprzyja nam
Warto¶ciom mych dumnych
Przodków ho³d dzi¶ znowu oddam
Na wzgórzach Dziadów – krzyk
Na uroczysku ¦wiêtowita, w Jego oku – my¶l
W koronach gêstych drzew – jêk
Kwik Bia³ego Or³a przyniesie ¶mieræ
Wrogów pogañskiej Ojczyzny nastanie kres
Fale Ba³tyku wci±¿ nieprzerwanie
Rzucaj± mi tajemne wyzwanie
„Choæ do nas synu tych ziem
Zobaczysz m±dro¶æ, dawnej ¶wietno¶ci ujrzysz bieg"
Miecz wskazuje moj± drogê
Ku krainie wiecznych bojów
Pod±¿am przez swe ¿ycie tam
By ju¿ swej walki dalej nie wie¶æ sam
Po³±czê siê ze swoimi bliskimi
Co ziemiê nasza krwi± swoj± u¶wiêcili
Muszê ci±gle godnie z pamiêci± w sercu ¿yæ
Zg³êbiaæ wiedzê, odwa¿nie trwaæ i naprzód wci±¿ i¶æ
Bogowie licz± wci±¿ na wierno¶æ m±
Nie mogê zawie¶æ Ich, w mych ¿y³ach p³onie zew krwi
Pradawnej wilczej s³owiañskiej bestii
3. W Krwawym Krolestwie Drzew
4. Na Osniezonych Polach Bitewnych... (Niesmiertelny Lucicki Duch)
5. Gniazdo
6. For Pagan and Heretic's Blood (Graveland Cover)

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links