Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


VALEFAR LYRICS

Frigus Ex Tenebris Venit

"Frigus Ex Tenebris Venit" (1996 Demo)

1. Intro
2. In Memoriam Dead
3. Seseliais Renkasi Sielos
4. Seni Uzkeikimai Drakulos Pily
5. Asmodeuso Karo Liepsna
6. Ne Sio Gyvenimo Tamsa
7. Sninga Sninga...
8. Nors Tu Vyteni Ir Neateisi...
9. Sodomos Himnas1. Intro
2. In Memoriam Dead

Toks lëtas, toks ðiauriðkas rytas
Ir jûra plieninë sistingo,
O þvilgsná sukaustë granitas
Èia krantas MAYHEM vikingo

Ðnara murma ðaltos bangos
Amþina legenda,
Kaip mus broliai kraujo brangûs
Dead'o pasigenda

Siela jo ðaukia
Vëtrø suokimuos
Uþèioja bangos
Ðaukiai likimas

Tiktai lûpos iðbalæ
Nepulsuos jos krauju,
Ten naktis visagalë
Neáleis spinduliø

Tavy, many, jame
Jis miega uþkeiktai -
Lyg varpas po þeme
Jis ðaukia mus klaikiai

Niekam niekam nematant,
Iðëjai mus palikæs,
Ir prisiminti bandant:
akys ádubusios, veidas iðblyðkæs

Siela jo ðaukia
Vëtrø suokimuos
Uþèioja bangos
Ðaukiai likimas

Tiktai lûpos iðbalæ
Nepulsuos jos krauju,
Ten naktis visagalë
Neáleis spinduliø
3. Seseliais Renkasi Sielos
4. Seni Uzkeikimai Drakulos Pily

Pasakyk mënulá, kodël miðkas tyli,
Kodël miðkas tyli migloje Karpatø?
Krauju raðyti raðtai mini -
Saugotis èia reikia suvedþiojimo verpetø

Kai þiba tolima þvaigþdë, ramiai keliauja
Lygiu sau paskirtu amþinu keliu,
Jis baisus, kai geria gyvà karðtà kraujà
Nuostabus patamsio ðypsniu jis klaikiu

Sargatanos, Agalyarey, Valefar, Botia
Lorey, Satanas, Foro, Abigor

Kas pas já uþklydo - amþinai nutilo,
Veidas nuo þiemos iðbalæs dairës,
Kur kraujas nutekëjo purpuru ant sienø
Nustos ðviesos, kai aukos baigës

Tamsi palaidinë kraujais aptaðkyta
Kà gi dangstai po ja kità rytà?
Kà þodþiai ðie VLKODLAK, ORDOG, STREGOICA
Ant sienø reiðkia, pily pas tave paraðyti?

Sargatanos, Agalyarey, Valefar, Botia
Lorey, Satanas, Foro, Abigor

Jis nukreipia þvilgsná ir gërisi juodu dangum,
Ið ten jam balsas sklinda nûnai:
Argi tu tikrai buvai anàkart þmogum?
Ir kada, kada tu gyvenai?

Kodël tyli miðkas, ko Drakulai linksi
Tau að pasakyti ðiànakt negaliu
Kol jo pulsas kitaip negu mûsø tvinksi,
Kol riedës NOSFERATU Transilvanijos keliu.
5. Asmodeuso Karo Liepsna

Ar girdit ðià spengianèià tylà
Ir aukðtà pilnaties paðaipà,
Tà demono aká dangaus juodame delne,
Pragaro kelià ið ten á laukà plynà

Taèiau kelias tas skleidþiasi asmodeusui,
Ir jo keturiolika legionø deganèiø sielø,
Lekia jie ið gedulingos ðviesos
Þemën saulëlydþio lûpom sukaston

Susigërë skausmas þemës gelmën,
Kraujo gilybës akmuo -
Karo þaroj vël -
Mirties sielø ruduo

Lapkrièio pirmà á pilkapá þengia
Deganèios sielos triumfo ðypsniu,
Samhaino vidurnaktá lai nusiþvengia
Nauja ásiþiebusi karo liepsna
6. Ne Sio Gyvenimo Tamsa

Að ne ðio gyvenimo tamsoj,
Að kità, kità vietà suradau,
Ðirdis apðalus, vienas vienumoj
Mano krûtinëi þiema - supratau

Nëra èia kvailø þmoniø
Ir nebeskamba nuvytæ juokai,
Nëra èia saulës, nëra þiedø,
Nukëlë mane èia troðkimø sparnai

Violetinis rytas, juoda naktis
Varvanèiai pilnaèiai himnus giedosiu
Sutemø soste sëdi mirtis
Að juodai skraistei rankas paklosiu

Vienas tik vienas þvilgsnis ugningas
Naujà planetà jis aplankys,
Plutono ratas, jis paslaptingas
Þemiðkà aistrà uþmarinti bandys

Liûdnos ir nykios ilgesio raubos
Man ðirdies nebedraskys,
Èia mano nauja karalystë -
Juodos liepsnos troðkesys

Ðis pasaulis ið chaoso sukurtas,
Stovi liepsnose juodu horizontu,
Jis ðaltas ir blaðkos uþburtas
Man èia patinka, nieko daugiau neieðkosiu
7. Sninga Sninga...

Tyliai ir kerai
Sninga sninga sninga -
Tuðtybës spindesá matai,
Ðalèio èia nestinga

Sniego baltumu
Apðvietë man lobá,
Kà ið ten imu -
Panaðu á blogá

Nuo tamsos krantø
Ðis prieblandos þiedas,
Tartum að krentu,
Tartum krinta sniegas

Puoðniu spindesiu þiemos
Mirties kelià þymi,
Lûpos apgaubtos ðalnos
Prakeikimà tyli
8. Nors Tu Vyteni Ir Neateisi...

Varpas tyli ir spengia tyla,
Ir lyg akimirka tapusi krauju ir kûnu,
Ar jau plaþda baltø liepsna
Kraujo upeliu, tekëjusiu uþmarðties liûnu?

Neatsivers tie ðeðëliai senøjø laikø
Ir gelmës pagoniø ugnies,
Juodomis dëmëmis apklotu taku
Gauruoti ðeðëliai nakties

Pro dulkantá lietø pavijo mane
Dar rusenantis dûmas - senovës sparnai,
Nutils tada viskas ramumo sapne,
Galvosiu ir lauksiu, jog tu Vyteni valdai

Pleðkës dar krikðèioniø baþnyèiø stogai
Nakties paslaptingø sparnø nenuðvies,
Nors tu neateisi, bet tavo kraujuoti kardai
Ir dvasia nemirtinga man svajoti padës

Kai daubos bus pilnos neapykantos ir melo
Að pas jus ateisiu, senieji dievai,
Paklojæs sielà ant mano protëviø kalno,
Akmenø tyloje að juk sugráþtu - matai?!
9. Sodomos Himnas

Lengviausia rast save pily,
Tarp akmenio ir laiko gæstanèios þarijos,
Kur nieko nër,
Kur þvakës vingiuojantis dûmas - sodomijos

Á praeitá rëmiasi sielos
Vël kapuose raitos kûnai,
Viens kito troðkimas liejos
Jø instinktai kaip beribës dûmai

Tûkstantá dienø vël tæsiasi,
Keista kaip taip þmogui daug
Vidujinës potencijos, kuri keliasi
Nuklydus á tas uþmirðtas dienas...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links