Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


UNBORN LYRICS

V umírajícím slunci

"V umírajícím slunci" (2003 Demo)

1. Alter Ego
2. Utrpení
3. V umírajícím slunci
4. Padlí andìlé
5. Skrytá tváø
6. Úsvit1. Alter Ego

Magická operace
pøedchází jí rituál
zapaluješ oheò, svíce
pøedstupuješ pøed oltáø

Úzkost se tì zmocòuje
evokace zaèíná
otroci jsou andìlé
ostøí žíly protíná
Sedm knížat na koni

v hloubi lesa Gehenna
nìco nové zaèíná
mysl se ti opouští
plamen svíce zhasíná

Ref: Zvíøe v tobì rodí se
temnota je nicotná
velká zloba zplodí se
šílenost tì spoutává

Ref: Teï už není nic
všechno se už ztratilo
i ten plamen svíce
temnotou se pohøbilo
2. Utrpení

Jsem rozbitý na tisíc kouskù
jak váza, z které voda vytéká
postavil jsem svùj zámek z písku
jsem jeden z tìch co
sám pøed sebou utíká
V zrcadle své duše
vidím jenom prach
vidím prázdnou tváø
z ní kouká jen strach

Ref: Žel, vidím tvoji
prázdnou tváø
na ní se dívám já a z ní
vane strach,sebelítosti

Život mi protéká mezi prsty
jako zrnka písku, umírám pomalu
mé místo je mezi balvany v písku
co jsem to zavinil, že se všechno bortí
èím jsem se provinil
že mne se Karma hroutí

néééé

Né, nechci být sám
né, neumírám.
3. V umírajícím slunci

V umírajícím slunci
se nebe tøpytí jako krev
v arénì proti bratru
bratr dýku vytáhl
jeden z nich dneska vidí
jeho západ naposled
jeho krev promísí se
z pískem na mých patách

V umírajícím slunci
se øadí šiky žoldákù
ve svìtle pochodní
loïstvo vyplouvá
z proøízlých lidských hrdel
výkøik zní neslyšný
nebesa potemnìla
válka promlouvá

V umírajícím slunci
se táhnou øady otrokù
øetìzy do masa
ústa plná much
nad nimi sup se vznáší
slzy kanou jako déšť
víra v rychlou smrt
pod bièem umírá.
4. Padlí andìlé

Ecce agnus dei, qui tolis peccota mundi
Nezlobím se má síla vìèná jest
tvùj amulet v plamenech
SATAN

Nespoutanej chtíè,lež,
omyl a rozmaøilost
AŠMODAJ
svádím Evu v bezuzdnost

Ref: ADONAI, mùj pán
jsi mocný ve vìènosti pane
prorvi øetìzy mé svìtské spoutanosti

Ó padlí andìlé
všechny høíchy svìta
démon mocných rozkoší
Ó ANAEL
zamilovanost je krutá
krev mi z rukou støíká

Nespoutané orgie
andìl sedí na draku
v ruce svírá hada
ASHTAROT
láska vìèná jest.
5. Skrytá tváø

Rozdvojená osobnost
na útìku napøíè svìtem
bezdùvodnì vytlaèen
prokletý proti své vùli

Jediná slza vzteku
tøpytící se pod víèkem
roztøíštìn o kameny
stále nemùžu uvìøit

Skrytá tváø

Žijící jako ostatní
zrozený aby trpìl
noc za nocí
cítí potøebu utíkat

Urèitá bolest vydrží
je to tak jak to je
oslava zabití dne
z níž není návratu

Skrytá tváø
6. Úsvit

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links