Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


ULVER LYRICS

Bergtatt - Et Eeventyr i 5 Capitler

"Bergtatt - Et Eeventyr i 5 Capitler" (1994)

1. Capitel I : I Troldskog Faren Vild
2. Capitel II : Soelen Gaaer Bag Aase Need
3. Capitel III : Graablick Blev Hun Vaer
4. Capitel IV : Een Stemme Locker
5. Capitel V : Bergtatt - Ind I Fjeldkamrene1. Capitel I : I Troldskog Faren Vild

De entede Tøsens Hiemkomst
Hun vaer i mørck Skog faren vild
Sneens Tepper hafde bredet sig hen
Paa Stien hiem - hendes eeneste Ven

Om hun bare kunde
Folge Stiernernes Baner
Ey hun skulde vildfare
Blandt disse mørcke Graner

Skogens mørcke Arme forbarmede sig ofver dend fremmede Giæst
Giorde hende vaer i siine inderste Tankers Veemod
At i Bergekongens Kammer tørstes efter Christenblod

De Underjordiske:
"Det nærmer sig stille: Een sørgeklæst Pige
Sidder derinde med foldede Hænder
Hun sender een Bøn til det himmeldske Rige"

Ofver hendes Hode
Det drybber fra Qviist
Draabe for Draabe some Blodet
Fra Kroppen til Jesu Christ

Pigen:
"Aa, eismal i ein uggin Skog
Eg kjenn at i Kveld
I Kveld tenkjer ingen paa meg"


English Translation:

They awaited the girl/maid’s return [home]
[But] she was lost in the dark forest
The snow had fallen like a blanket as far as the eye could see

On the road home
Her only freind..
If she only could
Follow the road of the stars

But she was lost
Among the dark trees
The Forest's dark arms embraced it self over the unknown guest
Reminded her of her biggest fright
That the mountain king thrists for christian blood

Those underneath/underground:
"Somone closes silently
A sorrowfull girl
She is sitting there with folded hands
She is sending a prayer to the heavenly realm"

Over her head
It’s dripping from a branch
Drop, by drop like the blood
[Of the body] from Jesus christ

The girl:
“Aa, alone in a scary forest
I feel that tonight
Tonight no one thinks of me”
2. Capitel II : Soelen Gaaer Bag Aase Need

Sagte vender hun Hovedet halfft
Lyddende fjærnt til Ord som bli'r talt
Et Stæd under Bakken, om Hiertets Vee

Pigen:
"Sola gaar bak Aase ned
Skuggan' bli saa lange
Natte kjem snart atteved
Teke meg i Fange"

De Taaren dend fulgte hendes Savn
Een Længsel hiem til siine
Hun vilde saa gierne hafve dem i siin Favn
Sorrigen sadte Rood i navnløs Piine

Hun graader
Hun falmer
Hun seer ey paa Nattesti

Hun falder i Sofn paa Moseseng
Oc aldting tier
Saa dæcker et Mulm
Hendes Drømmers Stier


English Translation:

Slowly she turns her head half ways
Listening, for words spoken from distance
A place under the ground, the heart's woe

The girl:
“The sun goes down behind the hill
The shadows grow longer
Night will soon return
Capturing me”

She sheds a tear at her missing
A longing home with her own
She wanted to embrace them so
Sorrow rooted in unspeakable pain

She cries
She fades
She looks not at the night’s path

She falls to sleep on a bed of moss
And everything becomes quit
And then darkness falls
On her dream's path
3. Capitel III : Graablick Blev Hun Vaer

Langveysfra blifver hun iagttagen
Øine, mange Graablick
Medens Maanen tavst glider

Pigen:
"Eg merkje kalde Øyne
Kva er eg vár - maa være snar
Før Trolldomskraft med Makt meg tar"

Øine holder hende endnu
Seer fra nysgierrig Fjærnhed

Norsk Nat iiser
Naar Lyd lig hylende Varg sætter
Torden ruller
(Angsten blusser)

Verden er Sneen
- stille
Alleene hun aander
Hierteslag banker
Blodet iisner i Aarene

De Underjordiske:
"Sorrigens Kilde hviler
Paa de torneklædte Træer
Hun er saa vacker een Dyd
Hendes Drøm Solspell indvier"

Paa disse hvide Kinder
Paa denne smiilforladte Mund
Taarerne i Elver strømmer
Naar Verden er i Blund


English Translation:

From far away she’s being watched
Eyes, many eyes of gray watches her
While the moon slowly glides

The girl:
“I sense cold eyes
Whatever I do – I must be quick
Before sorcery takes me with force”

Eyes still behold her
Looking curiously from afar

Norwegian night ices
When the sound of howling wolves beckons
Thunder rolls
(Her anxiety blazes)

The world is snow
- Quiet
Alone she breathes
Heart beats
Her blood turns to ice

Those underground:
“The source of sorrow rests
On the thorn dressed trees
She is as beautiful as a virtue
Hendes Drøm Solspell indvier*

On those white cheeks
On that mouth that no longer smiles
Tears flows in rivers
When the world sleeps

*untranslatable
4. Capitel IV : Een Stemme Locker

Hun vaagner paa Skyggefulde Stier
I Skogens dybe grønne Kammer
Da hvidsker een Stemme paanye
Bag rankedæckede Stammer

Stemmen:
"Kom, om du vil! Kom i Mørcket!
Mit sorte Øie skald vinde dig!
Mit bløde Haar skald binde dig!"
(Saa dragende, sugende Ord...)

Pigen:
"O søde Røst, hvi væcker du
Min hemmelige Smerte nu
I disse stille Lunde?"

Stemmen:
"Tøs, hvad venter du her at vinde?
Følg mig i Dalen need...
Hvorledes kand du faae aff Minde
Voor Lycke, voor Hiemmefred?"

Pigen:
"Eg forstaar ikkje - eg er saa rar...
...Si maa eg - maa eg?"


English Translation:

She wakes on shadowed trails
In the forest’s deep green chambers
Then a voice whispers anew
Behind leafhidden trees

The voice:
“Come, if you want! Come into the dark!
Mine black eyes shall find you!
My soft hair will tie you!”
(Said sucking, enchanting words)

The girl:
“O sweet voice, why do thee wake
My seceret sorrow now
In this silent mound?”

The voice:
“Girl, what do you expected to find here?
Follow me down this hill...
Where else can you find the memory
Of happineness, of home?"

The girl:
“I don’t understand – I feel so weird...
...tell me, do I have to? Do I have to?”
5. Capitel V : Bergtatt - Ind I Fjeldkamrene

Pigen bad for sig
Det maatte ey hende hiælpe
Oc med det een nye Pige de røfvede
Foer med hende som de vilde
Oc ey som de skulde

Til der, hvor Skyggernes Huus hun saae
Saa kolde oc evigblaae

Fjeldet tog hende ind
Til sit haarde Graabergkind
Igien herskede Natten dend sorte
Oc nu er hun borte...

Hun skriger med sidste Pust aff siin Stemme
Een Epoche vi aldrig vil glemme
- Een forstened Krop

...Maanen er borte
Ocsaa Stiernerne ere sluknede

Hu! det regner og det blæs;
For langt nord i Fjellom
Djupt under Hellom
Der leikar det...


English Translation:

The girl prayed for her [life]
It must not happen to her
And with that a new girl they took
Treated her as they wanted too
And not as they should

There, the house of shadows she saw...
..Soo cold and eternal blue

The mountain took her in
Too it’s hard gray cheek
Again the black night regined
And now she is gone...

She screams with her last breath
An epic we will never forget
- A body turned to stone

...the moon is gone
Also the stars have gone out

Ooh! It rains and blows [hard]
Far into the north, in the mountain
Under the ground
There they play...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links