Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


UGNëLAKIS LYRICS

Ugnëlakis

"Ugnëlakis" (1999 Demo)

1. (Intro) Po diev? skraiste
2. Link ?nirðusio veiksmo pradþios
3. Gamtos totemo atspindys
4. Tirpsmas (Instrumental)
5. Þem?s ðauksmas
6. Kylant su liepsnom
7. Þengiant keruosna1. (Intro) Po diev? skraiste
2. Link ?nirðusio veiksmo pradþios

Ðiànakt mes gavom þenklà ið ðiaurës.
Ðiànakt mes ruoðiam kardus.
Ðiànakt mes nubrëðime ratà.
Ðiànakt mes iðtarsim vardus.

Blyðki, plevenanti, silpna ðviesa
Nuðvieèia raðmenis, pajuodusias raides.
Tai simbolis, nurodantis mums naujà kelià,
kuris á Jëgà mus nuves.

Tai ragas te nurodo takà
Link geidulingø, tamsiø merginø.
Tai jos palies mus savo lûpom,
Kurias prakeikë tie, kurie neþino.
Jog Naktyje ginklai mums paruoðti,
Jog nirðtàs vëjas neða mums jëgas,
Jog mes visi, Ratu sustojæ,
Giedosim màslias giesmes

Pradai susijungia, liepsnoja.
Ir raganø kerai palaiko mus...
Nakties gelmëj atvëræ tamsø lobá.
Pakylam, Degam, Nirðtam
Imdami kardus. Nakties vardu!
3. Gamtos totemo atspindys

Tyla suspindi rimtimi –
Þengiu tenais, á niûrø kelià,
Pajutæs amþinàjà galià,
Sutinkanèia su Mirtimi.
Þaibai aitrieji mintá skrodþia,
Paverèia akmenim vaizdus,
Iðtirpdo paskutiná þodá,
Kaip ir visus kitus þodþius.
Ne að esu tenais tikrai,
Paniræs á liûdnas marias
Ir stebintis þiaurias aistras,
Kur ðypsos tolimi vaizdai,
Senieji! Að gi jus ðaukiu!
...suprasdamas viskà kitaip...
Kardai rûdija virð kapø –
Jau laikas, laikais, laiks iðeit!

Sunkusis delnas prakeikimo,
Paëmæs saujà smëlio dulkiø
Paverèia rankà, kraujo pilnà,
Apipila juo ðiltà vilnà.
Likimo merdinèioj tyloj
Ir ðaukianèio savæs dvasioj...
Tai kas? Tarytum prakeikimas...
Ar jis niekad niekur neþûva?
Dejuodamas ryto ûkuos
Ir ðaukdamas savæs banguos...

Ðauk, kauk ir kviesk vilkus,
Ir vanagus, ir sakalus!..
Ðaknis, þvaigþdes ir jø raudas,
Nesuskaièiuojamas dainas!..
Vël jø baigtis, paèias pradþias –
Kur ðitas kelias mus nuves?!
Á Audrà, geleþiná garsà.
Ar Saulës Raudonumo Narsà?!..
4. Tirpsmas (Instrumental)
5. Þem?s ðauksmas

Ir ðtai atðliauð þalèiu pavirtæs Ruduo,
Atneðdamas raudonà akmená ið Upës.
Gili pjûtis þemës veide
Sugis nuo to akmens prisilietimo.

Ir vël ruduo pavirs þalèiu...
Ir vël ruduo pavirs þalèiu...

O kvapas... Toks artimas ir tikras.
Brandus, rûstus, tylus ir daug þinàs.
Tai begalës jausmø, sujungtø liepsnose
Tai ákvepia uþvaldo ir nukreipia.
6. Kylant su liepsnom
7. Þengiant keruosna

Matau rûkuose skæstanèias kalbas –
Tai vizijos ir jausmo miðinys.
Kvëpuoju að Naktim, iðtiesæs rankà,
Kas sekantis tà tylià paslaptá iðvys?

Ir mano pëdsakai samanose
Kas karta vis negilesni.
Nykstu að Bûtyje, kintu Viduj –
Jausmai vis stipresni ir stipresni!

Ir pagaliau pavirsta keras
Konkretybe, suteikianèia jëgø.
Ið pelkiø gilumø iðkyla liepsnos
Ir dega, dega josios atspindy akiø

O tosios akys... Jos iðvysta,
Kaip plazda vëliava juoda, juoda, juoda...
Paèioj joje, jos Esmëje
Ir glûdi paslëpta mano siela!...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links