Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


UDUMBAL LYRICS

Sarcis

"Sarcis" (1998)

1. Pathan
2. Anadinidhana
3. Rudra
4. Apakar
5. Chatal Hujuk
6. Abhitapa
7. Sarcis Lokagarbhagrham
8. Nirdeva1. Pathan

...Saumja Saurypura
Nagehdrabhavana Gandharva
Saylagama Krauncha
Krurapura Vichitrabhavana
Bahvapada Duhkhada
Nanakrandapura Sutapthabhavana
Raudra Pajevarsana
Sitadhaja Bahubhiti...
O, Yama!
2. Anadinidhana

Mahaujasah!
Idam...sthavarajangamman
Jaramrtyubhayavyadhibhavabhava
-vinichcayah
Anadinidhana!
Itihasapradipena
Mahavaranaghatina
Caracaragurum
Tadsadasadatmakam
Idam...sthavarajangamman
Etadanadyantam
Anadinidhana!
3. Rudra
4. Apakar

Apakar pratipadam!
Apakar pratidicham!
Apakar pratidecham!
Apakar pratisthanam!
Apakar pratipurusam!
Apakar pratideham!
Apakar pratihedayam!
Apakar pratidrcham!
Apakar pratyavayavam!
Apakar pratimuhurtam!
Apakar praticodanam!
Chyama Atman...
5. Chatal Hujuk
6. Abhitapa

Ityahurman dvijatayah:
Bhuta adhilokam,
Kamalapatraksa,
Vibhavasu
Ajnanatinuirandhasya lokasya
Tu vicestatah jnanan.
Ityahurman dvijatayah:
Pratiksanam sarpasatre
Chankhadundubhinisvanah
Parisamap unmada
Janmaprabhrti
Ityahurman dvijatayah:
Anuvedyantam,
Divah purtobrhadbhanuch.
Rathastha...
Paramesti, janmaprabhrti.
7. Sarcis Lokagarbhagrham

Lokana triloka
Bhaktacintitapurakah
Nispara, pratibhaya
Sadhuma sarcis
Lokagarbhagrham
Devarajan, pitrajan
Apakar niryantranam bhutabhavyam
Krurabhibhasin, Bhayavah,
Prajasamyamanas, Paramavyaya.
Duranubodha, Yugaksaya,
Sarcis Lokagarbhagrham
8. Nirdeva

Nirdeva, nispad, durhrd,durakrti
Niraydha, duchcarman, durbala.
Ananga, vitara.
Vitara tamas...
Sat mam...praijnacaksusam
Adhi dvijanisevitam
Rogachokaparitapabandhanavyasnani
Chruttisamksepa-abadha
Kulabhavant sesura
Ananga, sapaksa,
Nirayudha, durbala,
Nirupakrama vinetra manyu.
Durhrd Pitamaha
Anu medha, nirdeva...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links