Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SEMAI LYRICS

Nebe nezná vyvolených

"Nebe nezná vyvolených" (2005 Demo)

1. Nechutenství života
2. TOTAL Blitzkrieg
3. Dopad lidství
4. Nebe nezná vyvolených
5. Civilizace1. Nechutenství života

Na pláních bezedných
V krajinì zpálené
Sledován pohledy
V mlze zahalené
Postavy s nástroji
Pìjící hymnusy
Hanící vše živé
Duši mám na kusy

Obklopen samotou
Písním o neživém
Pomalu podléhám
V šílenství bezesném

Pahýly hvìzd mou duši halí
Neschopen vznést jen protest malý
Proplouvám tmou v opojení
Adrenalin z umírání?

Sterilní však omývám líc
Beztvarou vodou ze øeky Stix
hluchou tváø teï zakrývá káp
pahýly dlaní budou vám hrát.
2. TOTAL Blitzkrieg

Krieg!
Krieg!!
Blitzkrieg!!!

Totální umìní
Totální svoboda
Totální šílenství
TOTÁLNÍ VÁLKA!!!

Rychlost šílenství
krev èistoty
zdvojení blesku
bez lidskosti

Totální umìní
Totální svoboda
Totální šílenství
TOTÁLNÍ VÁLKA!!!

souhlas boha
pravý vzhled
papež grand
a smrt hned.

Válku jsem seslali na naši zem
a vraždy zvìøe jsou naším chlebem
šílené plameny a mrtvý déšť
sadistické peklo hladová smršť
lidským smetištìm byl jsem znechucen
v masovém hrobì sním si svùj sen
3. Dopad lidství

Národ umrlèí
Vydal se svìtem
Pøírodu mrzaèí
Lidským dechem

Civilizace páchnoucí
V náhrobcích z betonu
Planoucích záøí
Ohnì mamonu

Pohrdat sebou
Pohrdat svìtem
Ohòùm co vzplanou
Však neuteèem

APOKALYPSA
4. Nebe nezná vyvolených

Touha v nenávist
Andìlù tváøe rys
Vzpoura na nebesích
Málá pozornost
A zákon o rovnost
Obrácen byl v prach
Válka o princip
Vraždí boží bøit
Krev stéká po køídlech
Padlí andìlé
Køièí zbìsile
Z hlubin øíše nové

Bohu se vzbouøit, pak jen hlaveò zøít
NENÁVIST

Armády padlých
V zemi nemrtvých
Nová øíše pekel
Kosti vìøících
Z hrobù hnijících
Stávají se naší zbrojí
Andìlé smrti
Ve stínu skryti
Èekají na útok
Pøíprava puèe
Svržení nebe
Bitva ve jménu nikoho

Toužíme žít v nenávisti, bez boha jež v naší mysli
Nebe nezná vyvolených, z padlých jsou dnes vrazi

Bohu se vzbouøit, pak jen hlaveò zøít
NENÁVIST

V èerných køídlech
Svítí smrti dech
Rozuzlení dìjin
Planina bitvy
Na nebi pøítmí
Kouø halí boží stát
Planoucí kostel
Odplata model
Návrat kultù smrti
Andìl popravèí
Boha roztøíští
Lidé jsou svobodní
5. Civilizace

V zákopech teï hníti
Krysa vedle krysy
Chcípat beze strachu
Na hrudi obrysy
Èáry tváøe smrti
Boží, krista øiti
Symboly vìènosti
Slaboty a marnosti
Hrdost tu pohøbýt
Ideálem prùmìr
Mozek ten vyblít
Vývoj-bùh-zámìr

Toužím zemøít, toužím nièit
Toužím hnít, toužím mìnit
Roztøíštit svìt, roztøíštit se
Roztøíštit zem, znièit nebe.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links