Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


SEMAI LYRICS

Holčička z Palerma

"Holèièka z Palerma" (2004 Demo)

1. Intro
2. Boblig
3. Svatý Holocaust
4. Holèièka z Palerma
5. Symbol
6. Outro1. Intro
2. Boblig

Boblig
(celým jménem Jindøich František Boblig z Edelschtatu)

Zrùda ta nejvìtší
co kdy v Cechách žila
inkvizièní soudce
jehož jménem hranice plála
perverzní dobytek
ve službách církve
chladnokrevný vrah
s rukama od krve

na banální povìøe
že kráva po svaté hostii
bude více dojit
vykonstruoval proces
tak krvavý a zrùdný
že se bude dlouho hojit
na hranici poslal
104 nevinných

sám dožil v poklidu
se svìdomým èistým
vždyť jednal
ve jménu svatých
ve mìstì Šumperku
rozesel teror
nikdo nevìdìl
kdo bude další

ve jménu Kladiva jednal
a pùsobil bolest
sám se stal váženým
tedy spíše obávaným
žil v klidu a pokoji
nikým nerušen
k odchodu do nebe
byl tedy pøedurèen
3. Svatý Holocaust

Svatý holocaust

Na poèátku všeho bylo slovo
To slovo bylo u boha
To slovo bylo SMRT

Až tisíce sluncí v jedinou chvíli
Rozzáøí své jasné høiby
Mraèna smrti jako èerný mor
Obstoupí modrou Zemi
Vraždící dým vyjeví hrdý obraz
Té sadistické hyeny
Jež s radostí neskuteènì velkou
Tvoøí smrti dìjiny
Jeho tváø je neznámá, jméno dogma
Dogma stává se zbraní
Jeho podstata zaštítí holocaust
Znièí ty co se neklaní
Necítí nic pouze nás nenávidí
Nesnáší náš druh
Musí znièit náš vlastní názor
Protože pouze on je BÙH.
4. Holèièka z Palerma

Holèièka z Palerma

Sicilské Palermo
hrobem je mým
s tisíci dalších
tiše tu sním
spletité chodby
pod chrámem božím
bez slunce, bez vody
jen mumiím slouží

holèièka malá
uvìznìná mezi nebem a zemí
v posmrtném náøku
nikdo jí nerozumí

hedvábná kùže
dùlky bez oèí
krajkové šaty
div se nerozbreèí
úlisní kapucíni
se svolením papeže
vytvoøili mauzoleum
s vchodem do chrámové vìže

holèièka malá
uvìznìná mezi nebem a zemí
v posmrtném náøku
nikdo jí nerozumí

posledním pøírùstkem
do chrámu Hrùzy
stává se dívenka
potomek ne luzy
výstavní exponát
mumie skvostná
zvrácená krásná
smrtelnì neúprosná
5. Symbol

Symbol

Nazaretu syn, Izraele král
dítì boží, slabochù pán

Poslední pout, pohøební marš
v èele je král a nese si hrob

zástupy zoufajících jen tupì hledí
jak pod tíhou køíže král se klátí

k vrcholu Golgotì boží dítì jde
síly mu dochází Neschopný nepomùže

na Lebku vchází mezi dva køíže
k vrahùm a zlodìjùm bude teï blíže

bezcitnì nabodán na hrob svùj nasazen
pro pøíští staletí stává se dogmatem.
6. Outro

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links