Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


RIFF LYRICS

Metaloterapie

"Metaloterapie" (2005)

1. Paradise
2. Andele
3. Bismarck
4. Vlci
5. Vim
6. Smich posledniho blazna
7. Pan "Znamej"
8. Porazenej
9. Prazdny sal
10. Outro1. Paradise

PARADISE
D.Dvoøák/R.Vachoušek

* Èasto se mi zdá,
že chci nìkam dál,
nìkam a já vím,
že se nevrátím.

* Prožít tajný sen,
duši moøi dát,
dobýt celý svìt,
každej pøístav znát.

* Stále marnì hledám zemi jménem Paradise,
osud zavál kroky mé do Port Royal.

* Holky na stolech,
vína plnej džbán,
pøíbìh prastarej,
až po zádech jde mráz.

* Èasto se mi zdá,
Že jsem zase sám,
ráno sen je pryè,
já tu žiji dál.

* Stále marnì hledám zemi jménem Paradise,
osud zavál kroky mé do Port Royal,
stále marnì hledám zemi jménem Paradise,
osud zavál kroky mé do Port Royal.
2. Andele

ANDÌLÉ
D.Dvoøák/J. Chobotský

* My jsme noèní andìlé,
nás tu každej zná,
každá holka od baru,
se za náma podívá.

* Zùstaòte dnes trochu dýl,
nìco pro vás mám,
já mašinu kop do slabin,
a od dveøí povídám.

* Nemáme èas tady stát, èeká nás noèní let,
nìkam do ráje a pak zase dál,
necháme motory øvát, øeknu jen pár vìt,
kdybych nejezdil, za co bych umíral.

* Náš osud je napsanej,
válí se v prachu cest,
jenom vùní benzínu,
necháme se vést.

* Rychlost to je prokletí,
za ni život dám,
smíøím se s tou obìtí,
když ti povídám.

* Nemáme èas tady stát, èeká nás noèní let,
nìkam do ráje a pak zase dál,
necháme motory øvát, øeknu jen pár vìt,
kdybych nejezdil, za co bych umíral.
3. Bismarck

BISMARCK
D.Dvoøák/R.Vachoušek

* Pýcha, šílenství,
síla, vítìzství,
poslouchej.

* Hustá mlha, obraz zkázy skrývá, skrývá,
nìmé tváøe a smrt si tiše hvízdá, hvízdá,
zbudit ïábla, peklo na zem pøivoláváš, pøivoláváš,
a šedé moøe requiem si zpívá.

* Víra, neštìstí, síla.

* Hustá mlha, obraz zkázy skrývá, skrývá,
nìmé tváøe a smrt si tiše hvízdá, hvízdá,
zbudit ïábla, peklo na zem pøivoláváš, pøivoláváš,
a šedé moøe requiem si zpívá.

* Pýcha, šílenství,
síla, vítìzství.

* Jeden výstøel a pád, co se nedá vrátit,
nezbyl èas se bát, ani šance se bránit,
cesta do pekel, ráj tì nemusí trápit,
cítíš sílu a máš moc.

* Smlouva s ïáblem, teï jsi králem, on je bùh, on je bùh
jakým právem, s tímhle bláznem, neriskuj, neriskuj,
spousta slávy, dobrý zprávy, je ti fajn, je ti fajn,
další øády, neznáš pády, tak se mìj.

* Smlouva s ïáblem, byl jsi králem, kde je bùh, kde je bùh,
stejným právem, pøijde s ránem, tak se opatruj, opatruj,
krutá rána, špatná zpráva, a co dál, a co dál,
marná snaha, kde je sláva, teï se ptáš.

* Tam dole tì èekaj tvý starý známí,
vaše duše už k nebi v pokoji kráèí,
právì teï pøišel èas na odpuštìní,
na hrobech bez vìncù, nápis ,,bezejmenní".
4. Vlci

VLCI
D.Dvoøák/R.Vachoušek

* Jó, já je znám,
vlci v rouše beránèím,
z bilbordù kážou nám,
o nás prý jde pøedevším.

* Vyhlásím válku všem zrádným jidášùm,
jen ať se sami nacpou tìch svejch gulášù,
vyhlásím válku všem zrádným jidášùm,
jen ať se sami nacpou tìch svejch gulášù.

* Jak vlci hladový,
po naší krvi jdou,
a kýble špíny svý,
zas na nás vylejou.

* Vyhlásím válku všem zrádným jidášùm,
jen ať se sami nacpou tìch svejch gulášù
vyhlásím válku všem zrádným jidášùm,
jen ať se sami nacpou tìch svejch gulášù.
5. Vim

VÍM
D.Dvoøák/R.Vachoušek

* Pár prázdnejch slov, když není si co øíct,
jsem nezvanej host, mìl jsem dávno jít.

* Slova jako jed, stále útoèíš,
všechno chceš mít hned, ty se nezmìníš.

* Vím, teï už to vím, mám toho dost,
tohle to sbohem je poslední,
nehraj tu pláè, dobøe tì znám, když na to pøijde,
víš co máš dát,
vem si co chceš, když dávám, tak ber,
takhle jsi to chtìla, nezapírej,
teï už to vím, mám toho dost,
prostì zas táhnu dál.

* Stále nemáš dost, chceš víc a víc,
jsem na konci sil, kde na to mám vzít.

* Pár prázdnejch slov, už není si co øíct,
Když ti nejsem vhod, mùžeš sama žít.

* Vím, teï už to vím, mám toho dost,
tohle to sbohem je poslední,
nehraj tu pláè, dobøe tì znám,když na to pøijde,
víš co máš dát,
vem si co chceš, když dávám, tak ber,
takhle jsi to chtìla, nezapírej,
teï už to vím, mám toho dost,
prostì zas táhnu dál.
6. Smich posledniho blazna

SMÍCH POSLEDNÍHO BLÁZNA
R.Vachoušek/R.Vachoušek

* Zase zní rachot bot okovaných ohnìm,
zase zní hlasy mužù zocelených bojem.

* O maso se s èervy rveš, v noci tajnì breèíš,
duše chtìjí odlétnou do nebe, a ty èekáš až si pøijdou i pro tebe.

* V hrdle ti odumøel smích, smích posledního blázna
na téhle scénì svaté,
vyber si, z které ruky chceš,
v levé je smrt a v pravé také.

* Tam dole pod strání
chtìl bys potkat dívku bosou
jenže k tvému zklamání
tì tam èeká jenom paní s kosou

* V hrdle ti odumøel smích, smích posledního blázna
na téhle scénì svaté,
vyber si, z které ruky chceš,
v levé je smrt a v pravé také.
7. Pan "Znamej"

PAN "ZNÁMEJ"
D.Dvoøák/R.Vachoušek

* Bejvals jako my, neznámej, vlasy na paty,
samej trapas, big beatem jsi žil,
místo do školy, to známe, karty, hospody,
holky krásný a ty král jsi byl.

* Každej veèer sám sebe se ptáš,
jestli jsou tvý prachy štìstí, na co je máš,
teï by ses chtìl vrátit zpátky k nám,
jestli najdeš v sobì sílu, všeho se vzdáš.

* Náhle mìníš smìr, jak blázen, a jdeš proti nám,
cesta nahoru ti problém nedìlá,
vila s bazénem, pan známej, ale vlastnì sám,
jsi bez pøátel, každej se tì bál.

* Každej veèer sám sebe se ptáš,
jestli jsou tvý prachy štìstí, na co je máš,
teï by ses chtìl vrátit zpátky k nám,
jestli najdeš v sobì sílu, všeho se vzdáš.
8. Porazenej

PORAŽENEJ
D.Dvoøák/J. Chobotský

* Nemáš sílu, nemáš šanci, jsi outsider, tak to vzdej,
nejsi vítìz, nejsi svatej, jsi vždycky poraženej,
poraženej.

* Je to síla proti proudu hnát se a bejt nej,
pálíš mosty, mizíš v davu, jsi vždycky poraženej,
poraženej.

* Jen smùla tvá sílí, dál v uších ti zní, tohleto slovo,
poraženej.
jen smùla tvá sílí, dál v uších ti zní, tohleto slovo,
poraženej.

* Svìtská sláva, polní tráva, jseš nahej a zlomenej,
stejnì pøijde další rána, zùstáváš poraženej,
poraženej.

* Jen smùla tvá sílí, dál v uších ti zní, tohleto slovo,
poraženej.
jen smùla tvá sílí, dál v uších ti zní, tohleto slovo,
poraženej.
9. Prazdny sal

PRÁZDNEJ SÁL
D.Dvoøák/R.Vachoušek

* Nìkdy nás trochu bolej záda,
a v noci nemùžeme spát,
vadí nám horko, pak zas zima,
ráno nechcem vstát.

* Mladý holky už nám vykaj,
a vlastní dìti chtìj se smát,
naše tìla èasto vzdychaj,
naše srdce, ty se nechtìj vzdát.

* Jedem dál, ať to má spád, jen ať to huèí, ať se to valí,
rokù pøibývá, èasu nezbývá,
zase hrát stejnej drajf, nám se to líbí, jak se to valí,
jízda bláznivá, zaèíná.

* Nechcem prostì umøít nudou,
ještì máme chuť se rvát,
hvìzdy z nás už tìžko budou,
my chcem jenom hrát.

* Touha nás žene stále dál,
a mozek velí zùstat stát,
možná nás èeká prázdnej sál,
naše srdce, ty se nechtìj vzdát.

* Jedem dál, ať to má spád, jen ať to huèí, ať se to valí,
rokù pøibývá, èasu nezbývá,
zase hrát stejnej drajf, nám se to líbí, jak se to valí,
jízda bláznivá, zaèíná.
10. Outro

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links