Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


OUTER EDGE LYRICS

Sąd

"S¹d" (2001 Demo)

1. S±d
2. Ostatnie pytanie1. S±d

Nikt nie wie sk±d siê wzi±³
Pojawi³ nagle siê
I w proch obróci³ dawny ³ad
Co kiedy¶ by³o z³e
Dzi¶ godne chwa³y jest
Wrêcz po¿±dane
Nowy lepszy ¶wiat?

Pojawi³ nagle siê
A jego imiê przera¿one t³umy
Nios³y wraz ze ¶mierci± innych bóstw
Umar³ niebiañski ¶wit
Mrok zala³ dusze
Serca skazi³ lêk

Nadszed³ ¶wiata tego kres
Bóg zszed³ na ziemiê
Kim lub czym naprawdê jest?
To ból i cierpienie

S±d wielki sprawi nam
Pokutne ³zy zalej± wszystkie l±dy, skryj± ¶wiat
I znów odwa¿ny kto¶
Zbuduje arkê i odrodzi Ziemiê, a¿ do dnia

Gdy nadejdzie ¶wiata kres
Bóg zejdzie na ziemiê
T³umy znów ogarnie strach
Ból i cierpienie
2. Ostatnie pytanie

Pocz±tek by³ dziwny do¶æ
U³amki sekund trwa³o to
Lêk o to co zwykli¶my ¿yciem zwaæ
Zmrozi³ w mych ¿y³ach krew

Pe³en obraz tamtych chwil
Spoczywa gdzie¶ na dnie mojej ja¼ni
Straci³em cz±stkê ¿ycia, bliskich
Zyska³em wiedzê kosztem wyobra¼ni

Pamiêtam niewiele
Kilka kadrów, jak pociêty film
W g³owie szum, syren ryk
Twarze, które mówi±: tylko ten bêdzie ¿y³...

Zjawi³ siê wtedy pierwszy raz
I ¶miej±c siê rzek³: Zdradzê ci sekret
Odpowied¼ dam jedn±
Za ka¿dy tak cenny dar

Moc skrywanych przed lud¼mi
Tajemnic mi wyjawi³e¶
¯±daj±c w zamian kolejnych ofiar
M±dro¶ci pe³ni± mnie ³udzi³e¶

Pytanie jedno zadaæ chcê
Czym jest ¿ycie, czym jest ¶mieræ?
Krwi± przekupiæ muszê ciê...
Czym jest ¿ycie, czym jest ¶mieræ?

G³ód wiedzy opêta³ mnie
Nocami sia³em ¶mieræ
Nikt oprócz mnie nie widzia³ ciê
Zacz±³em rozumieæ ¶wiat

Ogromny ciê¿ar przyt³acza mnie
Chcia³bym wreszcie skoñczyæ z tym
Ostatni raz uka¿ siê
Potem na zawsze rozwiej w dym

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links