Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


OUTER EDGE LYRICS

Ostatni Bastion

"Ostatni Bastion" (2005 Demo)

1. Nie Mów Mi
2. 9mm
3. Do¶æ
4. Hemingway1. Nie Mów Mi

Daj odej¶æ przesz³o¶ci i mi
Jak z kalendarza dni
Nie mów nic, otrzyj ³zy
Wracam w trzewiach z blach

Powtórz jej, przeka¿ mu
I wyja¶nij tre¶æ z³ych snów
Nie wierz jej, ¿e to dar
Bezlitosnej si³y czar

Po¿egnaj ode mnie ten ¶wiat
¯al straconych lat
W huku salw w dó³ sze¶æ stóp
Odt±d to mój dom

Taliê tê rozda³ czart
Brakowa³o mocnych kart
Wiarê, co w jego moc
Pok³ada³em wiod³a w noc

Nie mów mi gdzie, nie mów mi jak
Znam ju¿ swój b³±d, znam jego smak
Dziedzictwo twe - przetarty szlak
2. 9mm

Niewinnie rodzi siê twój grzech
Poczêty z kilku prostych krech
Papieru stron, które ch³on± tusz

Zrodzony z kompetentnych s³ów
Zawi³ych prawd uczonych g³ów
Z potoku ognia ujêtego w karb

Przechodzi z r±k do r±k
Narzêdzie kszta³tuj±ce los
Zimny klejnot rodzi lêk
Póki potrzebny jest

Troskliwe d³onie daj± kszta³t
W strumieniu iskier czyni± gwa³t
Pos³aniec skryty w cieniu skupia wzrok

Umys³ po¿era g³odny czerw
Spragniony ci±gle ¶wie¿ych ¶cierw
Jedna z milionów ¶wiec dopala siê
3. Do¶æ

Do¶æ, do¶æ tego k³amstwa, które wywo³uje z³o¶æ
Do¶æ, zabierz je

Przygarbiony, chowaj±c urazê
Kre¶li s³owa czcze noc± i dniem
Beznadziejnie wci±¿ licz±c na s³awê
W¶ród tych, co uwierz± w te brednie

Do¶æ tego k³amstwa, które wywo³uje z³o¶æ
Z³o¶æ, która sprawia, ¿e znów w nas kie³kuje gniew
Wersy z³e niech strawi p³omieñ
I niech ¶wiat zapomni ciê

I poruszy³ gar¶æ wiernych swym krzykiem
Co jak owce w bezmy¶lnym pêdzie
Stratuj± wszystko kopytem
¯eby tylko pozostaæ w stadzie

Do¶æ tego k³amstwa, które wywo³uje z³o¶æ
Z³o¶æ, która sprawia, ¿e znów w nas kie³kuje gniew
Wersów tre¶æ niech strawi p³omieñ
I niech ¶wiat zapomni ciê

...niech ¶wiat zapomni ciê
4. Hemingway

Wieczór zgasi³ s³oneczny blask
Pust± sieci± wita³e¶ noc
Now± wiarê przyniesie brzask
Teraz ¶pij owiniêty w koc

¦wit go zasta³ na ³odzi
W otch³añ rzuci³ pajêcz± sieæ
I zatopi³ siê w my¶lach swych

Nagle poczu³, ¿e ofiarê sw±
W krêgu side³ i w³adzy swej ma
Teraz walka ciê czeka

W rêku orê¿ swój wzniós³
Aby zadaæ mu ¶miertelny cios
Zwyciê¿y³em ciê wiêc giñ!

Zwyciêstwem napawasz siê
Lecz na tw± zdobycz czekaj± ju¿
Czuj± krew
£atw± krew

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links