Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


OBTEST LYRICS

T?vynei

"T?vynei" (2004 Video/VHS)

1. Kruvinos Pašvaistės
2. Svarbiausias Mūšis
3. Devyniaragis
4. Anapus Nemuno
5. Prisiek
6. Auka Seniems Dievams
7. Dvylika JuodVarnių
8. Vilkalokiai
9. 9971. Kruvinos Pašvaistės

Triuškinantys žygiai nesustabd? n? vieno,
Griausmas šaukia kilt kovon – tokia Diev? valia,
Kraujas susilieja ir visi kaip vienas
Pasiryž? siausti su visa žv?ries galia.

Kruvinos pašvaist?s...

Mirt? lenkia viesulu žirgai eikliausi,
Negyvai sutryps visus, kas stos kely,
T?kstan?iais vilk? ši?nakt šeš?liai kausis,
Kruvinos pašvaist?s švies virš?ni? s?kury.

Kruvinos pašvaist?s...

Požemi? kerai užverda didži? audr?,
Viskas bus nušluota, kur prajos gauja,
Žem? skils po kojom ir prarijus aušr?
Kruvinos pašvaist?s degs ugnies šviesa.
2. Svarbiausias Mūšis

Kad nieks ne?tart?, kariauna viesulu joja
Po v?jo skraiste,
Kad nieks neišgyt?, mirusiu vandeniu
V?linas plauna žaizdas.
Kad nieks nepal?žt?, iš rago stipryb?s
Geria vaiduokliai raiti,
Kad nieks nepasprukt?, juodb?ri? kojos
Ugnin?s šauna str?le...

...Dovanok man gyvenim?
Dar vienam m?šiui,
Dar vienai aušrai,
Dar vienam gurkšniui
Iš rago Daus?...
...Dar vienai pergalei...

Požemi? kalv?se plienas,
Nukaltas juodojoj ugny,
Gr?dintas priešo kr?tin?je,
Aštrintas stabio širdim,
Rank? ne vien? pakeit?s,
Tarnauja lig šiolei kovoj,
Mirt? ar pergal? neša
Amžin? kov? Daus? prarajoj...
3. Devyniaragis
4. Anapus Nemuno

Ten, kur saul? leidžias vakaruos, kur Pr?s? gimin?s
Pavargusios kovot su kryži? nešan?iais šunim,
Krito Pamed?, Galinda, Barta, gyn?s Semba
Ir Notanga sukilimais šlav? vokie?i? pilis.
Penkiasdešimt met? kov?s narsiai, nenurimo
Karo b?gnas, plakt širdis, kerštu liepsnojantys ginklai,
Teks palikt t?v? žemes ir pažad? sugr?žt, ugnim
Išdegint tai, kas svetima, ? pelenus paverst.

Pr?sus ir Jotvingius, Kuršius, S?lius ir Žiemgalius
Lietuva priglaust susp?jo, ginkl? galin?ius laikyt,
Geležin?s vald? rankos, kautis troško ir atkeršyt,
Už t?v? mirtis krikš?ionims gal? padaryt.
Niekšai, j?s svajojat eit toliau, anapus Nemuno,
Ir žem? Lietuvos gr?smingais kryžiais nusmaigstyt,
Mes vergaut neprat?, m?s? laisv? – tai kova,
Mes visi numirsime m?šyje laisvi.

Pralaimi tie, kurie nebetiki,
Nustoja plakt širdis, ?puolusi ? nevilt?.
Sud?t ginklus – pasmerkt gyvenim?,
Iškeisti laisv? ? beviltišk? vergavim?.
Kas dr?sta pult ? prieš? begal?,
Suklup?s kumštyje suspaudžia savo pergal?.
Visai arti, anapus Nemuno,
Laukt pasiruoš? dien? nakt? priešo svetimo.

Ryt sudreb?s dangus, prapliups lietum, pažadins v?jus,
S?kuriais audra pakils ir juodu vandeniu patvins,
Nemunas galingas siena stos ir nei vienas išpera
N? kojos kelti Lietuvon nedr?s.
Matos iš toli gr?sm?, dangus ugnim kraujuoja,
Kitame krante jau girdis atžygiuojantys b?riai,
Ryt? j?s vaitosit, jeigu Nemun? ?veiksit,
Ir gail?sit?s, kad j?s? dievas siunt? jus ?ionai.

Anapus nemuno....anapus nemuno....
5. Prisiek
6. Auka Seniems Dievams

Ir v?l ? m?š? traukiant m?s ginklai nerimsta;
Tik priešo kraujas gali pergal? nulemt,
Kovoj gyvenimas akimirksniu pavirsta
Auka Seniems Dievams...
Auka Seniems Dievams...
Kovoj gyvenimas akimirksniu pavirsta
Auka Seniems Dievams...

Iš m?šio gr?žtant? mane varnai ramino,
Liepsna nuplov? mano kruvinas rankas,
Ši mano pergal? nebuvo paskutin?
Auka Seniems Dievams...
Auka Seniems Dievams...
Ši mano pergal? nebuvo paskutin?
Auka Seniems Dievams...

Vilk? balsais mane pakvies iš?j? broliai,
Mirtis man keli? rodys ? savo valdas,
Šita naktis tikriausiai paskutin?
Auka Seniems Dievams...
Auka Seniems Dievams...
Šita naktis tikriausiai paskutin?
Auka Seniems Dievams...
7. Dvylika JuodVarnių

…Išlakst? juodvarniais
Išlaisvinti vaikai,
Juodi sparnai -
Piktosios pamote?s kerai

Ieškot savo broli? sesuo iškeliavo,
Didysis erelis jos brolius surado…

…Dienas jie slepia
Virš debes? kalne,
Nakty ni?rioj -
Padanges raižo tamsoje…

Sulygina nakt? su žem?s juodyb?m
Nuaudžia takus ? tamsias begalybes…

Dvylika broli? JuodVarniais laksto...

Išnyks kerai
Kai numegsti bus marškiniai
Visi pražus,
Jei sesei dilg?li? pritruks…

Tyli beveid?, neprataria žodžio
Rankas savo slepia, aki? neparodo...

Už raganystes,
Ant laužo auštant ji sudegs
Ar sp?s lyg ryto
Ji broliams marškinius numegzt?

Dvylika met? padangi? galyb?s
JuodVarniais maiš? nuženg? vyrais...

Dvylika broli? JuodVarniais laksto...
8. Vilkalokiai

Išvaduota j?g? tamsoje išaust?
Dvasios gelm?se bunda galia
Dovanota r?s?i? žv?riaveidži? Diev?
Virš kariaunos iškyla kruvina v?liava
Urzgia, staugia kariai, nuramint nepavyks
Kraujo troškulio j? aršiose širdyse
Kojos neša pirmyn, akys ieško aukos
M?šio pradži? paskelbs nuridenta galva
Užvaldo krauju persisunkus aistra
Ir akys ?siplieskia pyk?io liepsna...
Kraujas trykšta stulpais, stojas piestu žirgai
Iš žaizd? kamuoliais veržias žuvusi? v?l?s
Lauk? gaubia migla, apžav? sukelta
Iš landyni? sav? protuos smelkiasi žv?rys
Temsta akys kari?, aptaškytos krauju
Tai, kas buvo žmogaus, tapo valioj žv?ries
Ginklus keit? nagai, veidai virto nasrais
Prieš? griebus ranka traišk? lokio j?ga
Pagimdyti vilku? ir žindyti krauju
Prieš? kaukol?m žaid? užaug? miške
Karo men? ?vald? iš Diev? uždraust?
Gim? tam, kad numirt? m?šio lauke
Verdantis kraujas trykšta j?ga
Mirties s?kl? pas?ja prieš? širdyse
Siaubas skaid? pla?ias maldinink? gretas
Mirtis myn? j? v?liavas žem?n
Kraujy skendo balti kryžneši? angelai
Kryžium liko gul?t daugel k?n? kryžm?
Melskis ar nesimelsk savo dievui, šunie
Svetimšali kryžiuotu apsiaustu
Tavo vard? ant žem?s parašysiu krauju
Ir išpl?šiu šuns šird? iš kr?tines tavos
Su krauju at?j?s iš seniausi? laik?
Tartas siaubo sukaustytom l?pom
Širdyje išraižytas nagu, pasl?ptas randu
Užkeiktas kario ženklu vardas...
VILKALOKIAI!
9. 997

Ragaudami kraujo raudono lašus
Iš naujo atgyja ginklai
Pabunda, prisikelia karo vadai
Užstaugia išalk? vilkai...
Vytie! P?sk ragan!
Kviesk visus vyrus karan!
P?sk! P?sk stipriau!
?baugink at?j?nus!

Ridenos makaul?s lenk?, vokie?i?
Ir mums svetim?j? diev?
Kl?pojo prieš pr?s? šun? pranašai
Dreb?jo nuo josios s?n?
Dink! Ten iš kur at?jai! Dink!
Mirk! Atsibast?s šunie! Mirk!

Ei! Gal?sk ginklus aštriai!
Kard? kelk aukštai!
Kraujo negail?k!

Tiek amži? gyvavus didinga tauta
Valdyta valdov? narsi?
Išnyko prilietus kryžiuota ranka
Bet vis dar rusena liepsna mumyse
Kas pardav? mus, kas gi pardav? mus?
Po t?kstan?io met? kov? kruvin?
Atminus savuosius vardus
Barzdoti valdovai sugr?š iš daus?
Atkeršyt už savo s?nus
Po t?kstan?io met?...po t?kstan?io met? kov?...

B?kit pagarbinti kariai,
Kovoj? tiek ilgai,
Iš?j? milžinai...
Jei suklupo karžygiai
Pasidav? vadai,
B?k tas, kuris nesuklupo!
Po t?kstan?io met? kov?...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links