Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


OBTEST LYRICS

Tukstantmetis

"Tukstantmetis" (1997)

1. Karo Dvasia - Is Nualinto Krasto (Kai Nieko Nebelieka)
2. Vilkalokiai
3. Tolstant Krantams
4. 997
5. Menulio Karunos Kautynes
6. Sakme Apie Ugnine Sirdj
7. Amziams1. Karo Dvasia - Is Nualinto Krasto (Kai Nieko Nebelieka)

Juo daugiau bus pralieta krikðèioniðko kraujo,
juo geriau augs duona mûsø þemëje...


Dunda þemë, staugia vëjas
Að nuoþmus mirties skelbëjas
Vis lekiu pirmyn.
Ten verpetai sukûriuoja,
Liepsnomis dangaus gaisruoja,
Ei, tolyn, tolyn!
Kas èia stovi man ant tako?
Tavo brolis - jis atsako,
Brolis? - a, tai tu...
Ir pamatæs jojo spalvà
Brolio prieðininko galvà
Perskeliau kardu...

Stûmë pajëgos pritvinæ
Pult á prieðininkø minià
Nuo geismø alpau.
Ðëlau pirmàjá nuþudæs
Ir kraujuose jo paplûdæs
Ðirdá iðlupau...
Dunda þemë, staugia vëjas
Að nuoþmus mirties skelbëjas
Ðëlstu kaip audra.
Èia þaibai, tenai perkûnai
Ris visus mirties siaubûnai
Gailesèio nëra!
2. Vilkalokiai

Kuomet nutrûksta kankliø stygos
Ir baltinius nuspalvina vaidilos kraujas
Kuomet artojas ardamas sudegintà rugiø laukà þemëje randa kalavijà
Kuomet gráþusá ið kelionës namo sûnø pasitinka degësiø kvapas ir artimøjø vëlës
Kuomet nualintoj ir iðkankintoj þemëj
Plyti dykra
Kuomet gal net baisiau nualintoj ir iðkankintoj ðirdy
Plyti tuðtuma
Nelieka nieko kito, tik griebtis ginklo ir lëkt su vëju
Þemiø pavergtø teriot!
3. Tolstant Krantams

Iðvaduota jëgø tamsoje iðaustø
Dvasios gelmëse bunda galia
Dovanota rûsèiø þvëriaveidþiø Dievø
Virð kariaunos iðkyla kruvina vëliava
Urzgia, staugia kariai, nuramint nepavyks
Kraujo troðkulio jø arðiose ðirdyse
Kojos neða pirmyn, akys ieðko aukos
Mûðio pradþià paskelbs nuridenta galva
Uþvaldo krauju persisunkus aistra
Ir akys ásiplieskia pykèio liepsna...
Kraujas trykðta stulpais, stojas piestu þirgai
Ið þaizdø kamuoliais verþias þuvusiø vëlës
Laukà gaubia migla, apþavø sukelta
Ið landyniø savø protuos smelkiasi þvërys
Temsta akys kariø, aptaðkytos krauju
Tai, kas buvo þmogaus, tapo valioj þvëries
Ginklus keitë nagai, veidai virto nasrais
Prieðà griebus ranka traiðkë lokio jëga
Pagimdyti vilkuø ir þindyti krauju
Prieðø kaukolëm þaidë uþaugæ miðke
Karo menà ávaldæ ið Dievø uþdraustø
Gimæ tam, kad numirtø mûðio lauke
Verdantis kraujas trykðta jëga
Mirties sëklà pasëja prieðø ðirdyse
Siaubas skaidë plaèias maldininkø gretas
Mirtis mynë jø vëliavas þemën
Kraujy skendo balti kryþneðiø angelai
Kryþium liko gulët daugel kûnø kryþmø
Melskis ar nesimelsk savo dievui, ðunie
Svetimðali kryþiuotu apsiaustu
Tavo vardà ant þemës paraðysiu krauju
Ir iðplëðiu ðuns ðirdá ið krûtines tavos
Su krauju atëjæs ið seniausiø laikø
Tartas siaubo sukaustytom lûpom
Ðirdyje iðraiþytas nagu, paslëptas randu
Uþkeiktas kario þenklu vardas...
VILKALOKIAI!
4. 997

Kur tavo laivai, Kunigaikðti Tvartiki?
Iðskrodæ vandenis, teriojæ svetimus krantus...
Kur vikingø, kryþeiviø galvos...?
Kadaise puoðusios tavos pilies vartus...

Liejasi toliai, tyla balsai, kalavijas paðonëj...
Tolstant krantams... tolstant krantams...

Kur tavo kariai, Kunigaikðti Lamiki...?
Prieð kuriuos klupo narsiausi vadai...
Kur pergalës baltosios burës...?
Kodël nebegaudþia Apuolëj ragai...?

Gráþkit balta puta!

Kur tavo sunus, motina Kurða
Ko tuðtumos nykiom spalvom pasdabinai...
Ko nutilo kalba, kur iðëjo Dievai?
Kur juos visus ugniniu laivu iðplukdei?

Ugnyje lieku vienas su Jûra...kelià rodo varnai...
Tolstant krantams... tolstant krantams...
5. Menulio Karunos Kautynes

Ragaudami kraujo raudono laðus
Ið naujo atgyja ginklai
Pabunda, prisikelia karo vadai
Uþstaugia iðalkæ vilkai...
Vytie! Pûsk ragan!
Kviesk visus vyrus karan!
Pûsk! Pûsk stipriau!
Ábaugink atëjûnus!

Ridenos makaulës lenkø, vokieèiø
Ir mums svetimøjø dievø
Klûpojo prieð prûsà ðunø pranaðai
Drebëjo nuo josios sûnø
Dink! Ten ið kur atëjai! Dink!
Mirk! Atsibastæs ðunie! Mirk!

Ei! Galàsk ginklus aðtriai!
Kardà kelk aukðtai!
Kraujo negailëk!

Tiek amþiø gyvavus didinga tauta
Valdyta valdovø narsiø
Iðnyko prilietus kryþiuota ranka
Bet vis dar rusena liepsna mumyse
Kas pardavë mus, kas gi pardavë mus?
Po tûkstanèio metø kovø kruvinø
Atminus savuosius vardus
Barzdoti valdovai sugráð ið dausø
Atkerðyt uþ savo sûnus
Po tûkstanèio metø...po tûkstanèio metø kovø...

Bûkit pagarbinti kariai,
Kovojæ tiek ilgai,
Iðëjæ milþinai...
Jei suklupo karþygiai
Pasidavë vadai,
Bûk tas, kuris nesuklupo!
Po tûkstanèio metø kovø...
6. Sakme Apie Ugnine Sirdj

Karþygiai juodvarniø sparnais
Sukëlë viesulà kraujuojanèiam danguj
Dievai suëjæ nukalë ir sviedë
Akmens tvirtumo ðirdá þemën...
Perskrosdama tuðtybës paliestas erdves
Ir danguje nupieðus þaibo þenklà
Ji miegà plëðanèiu trenksmu palietus þemæ
Paþiro ðirdyse galybe kibirkðèiø...

Ta kibirkðtis manoj akmens ðirdy
Ásiplieskë liepsna sudegindama melà
Sustaugæs blogá dràskanciu balsu
Gimiau ÞMOGUM, Vaiku Senoliø þemës

O þieþirba tuðtybës apsëstoj ðirdy
Ásiliepsnok neuþgesinama liepsna
Suteik þvëries jëgos ir dievo iðminties
Kad þemæ savo ðventà atgaivinèiau!
7. Amziams

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links