Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


OBTEST LYRICS

Prisiek

"Prisiek" (2001 EP)

1. Grįžtantys Su Karo Ugnim
2. Priešą Parklupdyk
3. Prisiek (Live in Berlin)
4. Svardiausias Mūšis (Live In Vilnius)







1. Grįžtantys Su Karo Ugnim

Trys þiemos mus vedë uþðalusiom upëm,
Klaidino miðkø gûdumoj,
Vilko kantrybë á geleþá vertë
Dar vienà dienà iðlaukt.

Mes gráþtam su karo ugnim
Uþgrûdinti mûðiuos, praëjæ kliûtis,
Dar dega akyse viltis,
Surinkti kariaunà, suðukti - Pirmyn!

Mes gráþtam su karo ugnim...

Rudenio burtai triskart uþkerëjo
Mus þenklà uþkeiktà iðvyst,
Ið dvasiø pasaulio mus pirðtais lediniais
Lytëjo beveidë lemtis.

Tris vasaras saulë kaitriausia lydëjo
Á tolimus þygius, keisèiausius kraðtus,
Iðdegino baimæ ir ðirdá uþliejo
Liepsnojanèiu kruvino kerðto geismu.

Pavasariai girdë tyriausiais ðaltiniais –
Ið pirmo iðtryðko þvëries gyvastis,
Gurkðnis ið antro paþadino ugná,
Treèio vanduo – tai Dievø iðmintis...




2. Priešą Parklupdyk

Þaizdos negyja, nes nëra vilties sugráþti namo,
Kalbos netyla, sëjanèios baimæ kario galvoj.
Svetimas kraðtas, tolimas kelias, þemë juoda,
Mûðis parodys, kokia gi lietuviðko plieno galia...

Pulk, Kirsk ir Þudyk!
Prieðà Parklupdyk!

Pergalës gydo þaizdas, primena randai klaidas,
Dainos sudëtos áamþina vyrø narsiausiø kovas.
Þemë prisimena kraujà, pavirtusá pievom nykiom,
Karo keliai paþenklinti þirgo kanopom juodom.

Skomantas vedë jotvingiø pulkus per Pinsko þemes,
Dûmais paleido kas dega, atlygino boèiø skriaudas,
Traidená, Kernavës valdovà, rusas ilgai dar atmins,
Prakeiktas ne kartà uþ mirtinus þygius narsus karvedys...




3. Prisiek (Live in Berlin)




4. Svardiausias Mūšis (Live In Vilnius)

Kad nieks neátartø, kariauna viesulu joja
Po vëjo skraiste,
Kad nieks neiðgytø, mirusiu vandeniu
Vëlinas plauna þaizdas.
Kad nieks nepalûþtø, ið rago stiprybës
Geria vaiduokliai raiti,
Kad nieks nepaspruktø, juodbëriø kojos
Ugninës ðauna strële...

...Dovanok man gyvenimà
Dar vienam mûðiui,
Dar vienai auðrai,
Dar vienam gurkðniui
Ið rago Dausø...
...Dar vienai pergalei...

Poþemiø kalvëse plienas,
Nukaltas juodojoj ugny,
Grûdintas prieðo krûtinëje,
Aðtrintas stabio ðirdim,
Rankà ne vienà pakeitæs,
Tarnauja lig ðiolei kovoj,
Mirtá ar pergalæ neða
Amþinà kovà Dausø prarajoj...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links