Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


OBTEST LYRICS

Auka Seniems Dievams

"Auka Seniems Dievams" (2001)

1. Ið Ðirdies...
2. Anapus Nemuno
3. Auka Seniems Dievams
4. Svarbiausias Mûðis
5. Kruvinos Paðvaistës
6. Griþtantys Su Karo Ugnim
7. Prieðà Parklupdyk
8. Þirgas Parneð Mano Kûnà
9. Eime Su Mumis
10. Vardan...1. Ið Ðirdies...

Kas gimsta su ţenklu kovot,
Niekada nepaleis kalavijo iđ rankř ađtraus.
Kas trokđta á ugná áţengti aukodamas savo gyvenimŕ,
Skausmo nejaus.

Kas mirđta neţinodamas baimës,
Kraujuojanèiŕ đirdá pridengãs ranka,
Sutinka aukđèiausiam kalne savo tëvus ir protëvius
Geriant, dainuojant drauge.

Nër műđio be liepsnos, nër laisvës be kovos,
Kaip kraujo be ţaizdos...
Nër ţemës be mirties, nër ţygio be vilties,
Kaip đviesos be iđminties...
Nër kelio be kanèios, nër galo be pradţios,
Kaip melo be tiesos...
Nër ţaibo be ugnies, nër ţodţio be garbës,
Kerđtas verţias iđ đirdies...

Kas ieđko nesibaigianèio kelio,
Á savo svajones klajos amţinai.
Kas randa jëgř atlaikyti audras,
Nepabűgs á bedugnã paţvelgt iđ aukđtai.

Kas mato, kaip sukasi amţinas ratas,
Pabunda uţmerkãs akis,
Kas jauèia, kaip vëjai alsuoja mirtim,
Tam dega prieđ műđá đirdis.
2. Anapus Nemuno

Ten, kur saulë leidţias vakaruos, kur Prűsř giminës
Pavargusios kovot su kryţiř neđanèiais đunim,
Krito Pamedë, Galinda, Barta, gynës Semba
Ir Notanga sukilimais đlavë vokieèiř pilis.
Penkiasdeđimt metř kovës narsiai, nenurimo
Karo bűgnas, plakt đirdis, kerđtu liepsnojantys ginklai,
Teks palikt tëvř ţemes ir paţadŕ sugráţt, ugnim
Iđdegint tai, kas svetima, á pelenus paverst.

Prűsus ir Jotvingius, Kurđius, Sëlius ir Ţiemgalius
Lietuva priglaust suspëjo, ginklŕ galinèius laikyt,
Geleţinës valdë rankos, kautis trođko ir atkerđyt,
Uţ tëvř mirtis krikđèionims galŕ padaryt.
Niekđai, jűs svajojat eit toliau, anapus Nemuno,
Ir ţemã Lietuvos grësmingais kryţiais nusmaigstyt,
Mes vergaut nepratã, műsř laisvë – tai kova,
Mes visi numirsime műđyje laisvi.

Pralaimi tie, kurie nebetiki,
Nustoja plakt đirdis, ápuolusi á neviltá.
Sudët ginklus – pasmerkt gyvenimŕ,
Iđkeisti laisvã á beviltiđkŕ vergavimŕ.
Kas drásta pult á prieđř begalã,
Suklupãs kumđtyje suspaudţia savo pergalã.
Visai arti, anapus Nemuno,
Laukt pasiruođã dienŕ naktá prieđo svetimo.

Ryt sudrebës dangus, prapliups lietum, paţadins vëjus,
Sűkuriais audra pakils ir juodu vandeniu patvins,
Nemunas galingas siena stos ir nei vienas iđpera
Në kojos kelti Lietuvon nedrás.
Matos iđ toli grësmë, dangus ugnim kraujuoja,
Kitame krante jau girdis atţygiuojantys bűriai,
Rytŕ jűs vaitosit, jeigu Nemunŕ áveiksit,
Ir gailësitës, kad jűsř dievas siuntë jus èionai.

Anapus nemuno....anapus nemuno....
3. Auka Seniems Dievams

Ir vël á műđá traukiant műs ginklai nerimsta;
Tik prieđo kraujas gali pergalã nulemt,
Kovoj gyvenimas akimirksniu pavirsta
Auka Seniems Dievams...
Auka Seniems Dievams...
Kovoj gyvenimas akimirksniu pavirsta
Auka Seniems Dievams...

Iđ műđio gráţtantá mane varnai ramino,
Liepsna nuplovë mano kruvinas rankas,
Đi mano pergalë nebuvo paskutinë
Auka Seniems Dievams...
Auka Seniems Dievams...
Đi mano pergalë nebuvo paskutinë
Auka Seniems Dievams...

Vilkř balsais mane pakvies iđëjã broliai,
Mirtis man keliŕ rodys á savo valdas,
Đita naktis tikriausiai paskutinë
Auka Seniems Dievams...
Auka Seniems Dievams...
Đita naktis tikriausiai paskutinë
Auka Seniems Dievams...
4. Svarbiausias Mûðis

Kad nieks neátartř, kariauna viesulu joja
Po vëjo skraiste,
Kad nieks neiđgytř, mirusiu vandeniu
Vëlinas plauna ţaizdas.
Kad nieks nepalűţtř, iđ rago stiprybës
Geria vaiduokliai raiti,
Kad nieks nepaspruktř, juodbëriř kojos
Ugninës đauna strële...

...Dovanok man gyvenimŕ
Dar vienam műđiui,
Dar vienai auđrai,
Dar vienam gurkđniui
Iđ rago Dausř...
...Dar vienai pergalei...

Poţemiř kalvëse plienas,
Nukaltas juodojoj ugny,
Grűdintas prieđo krűtinëje,
Ađtrintas stabio đirdim,
Rankŕ ne vienŕ pakeitãs,
Tarnauja lig điolei kovoj,
Mirtá ar pergalã neđa
Amţinŕ kovŕ Dausř prarajoj...
5. Kruvinos Paðvaistës

Triuđkinantys ţygiai nesustabdë në vieno,
Griausmas đaukia kilt kovon – tokia Dievř valia,
Kraujas susilieja ir visi kaip vienas
Pasiryţã siausti su visa ţvëries galia.

Kruvinos pađvaistës...

Mirtá lenkia viesulu ţirgai eikliausi,
Negyvai sutryps visus, kas stos kely,
Tűkstanèiais vilkř điŕnakt đeđëliai kausis,
Kruvinos pađvaistës đvies virđűniř sűkury.

Kruvinos pađvaistës...

Poţemiř kerai uţverda didţiŕ audrŕ,
Viskas bus nuđluota, kur prajos gauja,
Ţemë skils po kojom ir prarijus auđrŕ
Kruvinos pađvaistës degs ugnies đviesa.
6. Griþtantys Su Karo Ugnim

Trys ţiemos mus vedë uţđalusiom upëm,
Klaidino miđkř gűdumoj,
Vilko kantrybë á geleţá vertë
Dar vienŕ dienŕ iđlaukt.

Mes gráţtam su karo ugnim
Uţgrűdinti műđiuos, praëjã kliűtis,
Dar dega akyse viltis,
Surinkti kariaunŕ, suđukti - Pirmyn!

Mes gráţtam su karo ugnim...

Rudenio burtai triskart uţkerëjo
Mus ţenklŕ uţkeiktŕ iđvyst,
Iđ dvasiř pasaulio mus pirđtais lediniais
Lytëjo beveidë lemtis.

Tris vasaras saulë kaitriausia lydëjo
Á tolimus ţygius, keisèiausius krađtus,
Iđdegino baimã ir đirdá uţliejo
Liepsnojanèiu kruvino kerđto geismu.

Pavasariai girdë tyriausiais đaltiniais –
Iđ pirmo iđtryđko ţvëries gyvastis,
Gurkđnis iđ antro paţadino ugná,
Treèio vanduo – tai Dievř iđmintis...
7. Prieðà Parklupdyk

Ţaizdos negyja, nes nëra vilties sugráţti namo,
Kalbos netyla, sëjanèios baimã kario galvoj.
Svetimas krađtas, tolimas kelias, ţemë juoda,
Műđis parodys, kokia gi lietuviđko plieno galia...

Pulk, Kirsk ir Ţudyk!
Prieđŕ Parklupdyk!

Pergalës gydo ţaizdas, primena randai klaidas,
Dainos sudëtos áamţina vyrř narsiausiř kovas.
Ţemë prisimena kraujŕ, pavirtusá pievom nykiom,
Karo keliai paţenklinti ţirgo kanopom juodom.

Skomantas vedë jotvingiř pulkus per Pinsko ţemes,
Dűmais paleido kas dega, atlygino boèiř skriaudas,
Traidená, Kernavës valdovŕ, rusas ilgai dar atmins,
Prakeiktas ne kartŕ uţ mirtinus ţygius narsus karvedys...
8. Þirgas Parneð Mano Kûnà

Pirmyn! Raiti viesulai,
Ţemã sudrebinkit, prieđas lai bijo!
Karèiais ugniniais ţirgai
Neđa per dykvietes vyrus.

Priesaikŕ tvirtino savo krauju
Protëviř kerđtŕ atlikt iki galo,
Matë Dievai, kiek paklota galvř,
Matë, kaip kraujas ţemã iđvalo...

Kautis, ginklais pamojuot
Trokđta kiekvienas narsuolis,
Prieđŕ nors vienŕ nudobt
Taikos tarytum grobuonys.

Ţirgas parneđ mano kűnŕ namo,
Skydas papasakos tai kas nutiko,
Ragas kovos paskutiná kart pűs
Ir palydës mane vëjř platybën!

Vëjau, tu karius klaidini,
Primeni tűkstanèio prieđř kariaunŕ,
Tylŕ slepi jř đarvř ţvangesy,
Pakeli miglŕ lyg juodŕjŕ audrŕ...

Kelio man nieks nepastos,
Ţaibo greièiu lekia ţirgas,
Ginkluos griausmo galia
Drasko á gabalus viskŕ.
9. Eime Su Mumis

Vëlës iđminèiř slepias vilkais
Miđkuos, kurie kadais buvo đventais,
Jř akys ţiba ledine đviesa
Kaip ţvaigţdës – tolimos, đvieèia nakèia.
Kaip vakaras saulã skandina ugny,
Taip grimzta svajonës gilyn uţmarđty,
Pavirsdamos dulkëm ir smëlio krislais,
Po kojomis tř, kur gyvens amţinai...

...Eime su mumis... kur veda ugnis
rymo prieđ saulã senoliai ţili,
ateina iđ karo didvyriř bűrys,
kur traukia dainas iđnaikinta gentis...
...Eime su mumis... kur veda ugnis
skrenda varnai, kur uţgims ateitis,
kelias toks tolimas, tartum mirtis,
kelias toks artimas, kaip praţűtis...

Po milţinř paliktais akmenim,
Giliausiuos urvuos rusena ugnis,
Ta, kuri đildë Kűrëjř rankas,
Ta, kuri uţdega naktá ţvaigţdes.
...Rankose dega ugnis...
Skradţiai tuđtumŕ sklinda đviesa,
Pakyla varnai, nusileidţia naktis...
Ir đnabţda... Eime su mumis...

...Eime su mumis... kur veda ugnis
rymo prieđ saulã senoliai ţili,
ateina iđ karo didvyriř bűrys,
kur traukia dainas iđnaikinta gentis...
...Eime su mumis... kur veda ugnis
skrenda varnai, kur uţgims ateitis,
kelias toks tolimas, tartum mirtis,
kelias toks, artimas kaip praţűtis...
10. Vardan...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links