Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


OBTEST LYRICS

9 9 7

"9 9 7" (1998 EP)

1. Karo Dvasia
2. 997
3. Tolstant Krantams1. Karo Dvasia

Dunda þemë, staugia vëjas
Að nuoþmus mirties skelbëjas
Vis lekiu pirmyn.
Ten verpetai sukûriuoja,
Liepsnomis dangaus gaisruoja,
Ei, tolyn, tolyn!
Kas èia stovi man ant tako?
Tavo brolis - jis atsako,
Brolis? - a, tai tu...
Ir pamatæs jojo spalvà
Brolio prieðininko galvà
Perskeliau kardu...

Stûmë pajëgos pritvinæ
Pult á prieðininkø minià
Nuo geismø alpau.
Ðëlau pirmàjá nuþudæs
Ir kraujuose jo paplûdæs
Ðirdá iðlupau...
Dunda þemë, staugia vëjas
Að nuoþmus mirties skelbëjas
Ðëlstu kaip audra.
Èia þaibai, tenai perkûnai
Ris visus mirties siaubûnai
Gailesèio nëra!
2. 997

Ragaudami kraujo raudono laðus
Ið naujo atgyja ginklai
Pabunda, prisikelia karo vadai
Uþstaugia iðalkæ vilkai...
Vytie! Pûsk ragan!
Kviesk visus vyrus karan!
Pûsk! Pûsk stipriau!
Ábaugink atëjûnus!

Ridenos makaulës lenkø, vokieèiø
Ir mums svetimøjø dievø
Klûpojo prieð prûsà ðunø pranaðai
Drebëjo nuo josios sûnø
Dink! Ten ið kur atëjai! Dink!
Mirk! Atsibastæs ðunie! Mirk!

Ei! Galàsk ginklus aðtriai!
Kardà kelk aukðtai!
Kraujo negailëk!

Tiek amþiø gyvavus didinga tauta
Valdyta valdovø narsiø
Iðnyko prilietus kryþiuota ranka
Bet vis dar rusena liepsna mumyse
Kas pardavë mus, kas gi pardavë mus?
Po tûkstanèio metø kovø kruvinø
Atminus savuosius vardus
Barzdoti valdovai sugráð ið dausø
Atkerðyt uþ savo sûnus
Po tûkstanèio metø...po tûkstanèio metø kovø...

Bûkit pagarbinti kariai,
Kovojæ tiek ilgai,
Iðëjæ milþinai...
Jei suklupo karþygiai
Pasidavë vadai,
Bûk tas, kuris nesuklupo!
Po tûkstanèio metø kovø...
3. Tolstant Krantams

Kur tavo laivai, Kunigaikðti Tvartiki?
Iðskrodæ vandenis, teriojæ svetimus krantus...
Kur vikingø, kryþeiviø galvos...?
Kadaise puoðusios tavos pilies vartus...

Liejasi toliai, tyla balsai, kalavijas paðonëj...
Tolstant krantams... tolstant krantams...

Kur tavo kariai, Kunigaikðti Lamiki...?
Prieð kuriuos klupo narsiausi vadai...
Kur pergalës baltosios burës...?
Kodël nebegaudþia Apuolëj ragai...?

Gráþkit balta puta!

Kur tavo sunus, motina Kurða
Ko tuðtumos nykiom spalvom pasdabinai...
Ko nutilo kalba, kur iðëjo Dievai?
Kur juos visus ugniniu laivu iðplukdei?

Ugnyje lieku vienas su Jûra...kelià rodo varnai...
Tolstant krantams... tolstant krantams...

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links