Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


NONSAKRUM LYRICS

Tu, Czyli Gdzie?

"Tu, Czyli Gdzie?" (2005 Demo)

1. Miasto brudu
2. Apokalipsa (teraz)
3. Moloch
4. Minuta ¶wiadomo¶ci
5. Zgwa³æ mnie
6. Militarne k³amstwo1. Miasto brudu

¯yjê tu, sam nie wiem gdzie...
Przeklête miejsce na koñcu ¶wiata
Dobrze wiem ¿e nie mam szans
Nasi±k³em tym syfem jak pieprzona szmata

To miasto brudu
Ja jestem st±d
To ciemne miejsce
To jest mój dom

Tyle lat i zero zmian
Zdechniesz tu, gdzie siê urodzi³e¶
Niszczy ciê równanie w dó³
Dosta³e¶ kopa w twarz gdy siê wychyli³e¶

Nie wychylaj siê z brudu!

To miasto brudu
Ono zabija ciê
Ale gdzie indziej zdechniesz szybciej...
Wiêc przystosuj siê

Tyle razy kto¶ chcia³ zaprowadziæ porz±dek
Ale w tym ciemnogrodzie nigdy nic siê nie udaje

Pewnie to i lepiej, bo wolê ¿yæ w brudzie
Ni¿ czysty maszerowaæ ze sztywn± rêk±
2. Apokalipsa (teraz)

Jeszcze jedna kropla, która przeleje siê
Jeszcze jeden system, który rozwali mnie
Gdzie jest nasz wspólny cel do którego wszyscy d±¿±?
Nasze wspólne dobro? -Jaki¶ pieprzony ¿art...
Kim ty jeste¶?
Co tu robisz?
Czy ju¿ chcesz po¶wiêciæ ¶iê?

Jeszcze jeden prorok, który nie myli siê
Jeszcze jeden mesjasz, który prowadzi mnie
Jeszcze jeden program... telewizja k³amie
...miliardy widzów s± przeklête na wieki...

Kim ja jestem?
Co tu robiê?
Czy ju¿ chcê po¶wiêciæ siê?
Bez sumienia, bez znaczenia...
...po prostu jeszcze jeden organizm ¿yj±cy bez sensu...

Tylko trwaæ, bez sensu, tak...

Tylko ¿yæ, nie masz szans
Aby poj±æ ca³y plan
Tylko ¿yæ, tylko byæ
Wdech i wydech, jeszcze raz

Jeszcze jedna kropla, która przeleje siê
Jeszcze jeden cel, który poch³ania mnie
Jeszcze jeden krok we w³a¶ciw± stronê
Jeszcze jedna ostateczna apokalipsa...

Kim ty jeste¶?
Co tu robisz?
Czy ju¿ chcesz po¶wiêciæ siê?
Bez sumienia, bez znaczenia...
...po prostu jeszcze jeden organizm ¿yj±cy bez sensu...

Tylko ¿yæ, nie masz szans
Aby poj±æ ca³y plan
Tylko ¿yæ, tylko byæ
Wdech i wydech, jeszcze raz...
...jeszcze raz przed pierdolon± apokalips±
3. Moloch

Nie jeste¶ cz³owiekiem - jeste¶ gównem
Zosta³e¶ po¿arty a potem wysrany
Kiedy wreszcie dojdzie do ciebie?
¯e ju¿ nie ¿yjesz, ¿e jeste¶ przegrany
Nie bêdzie przysz³o¶ci...
Nie by³o przesz³o¶ci - by³ pieprzony sen
Twój koniec nast±pi³
Ale ty ci±gle czekasz na nastêpny dzieñ

Po¿ar³ ciê moloch...
Nie ma lito¶ci dla takich jak ty...

Jeden organizm
- To ludzie ludziom zgotowali ten los
Doskona³a machina
- Gdzie¶ w jej wnêtrzu ginie twój g³os
Nie jeste¶ ofiar±
- Jeste¶ katem, czê¶ci± ca³o¶ci
Inni id± za tob± i gin±
Tak jak zdech³e¶ ty, po¿arty bez lito¶ci

Oto jest moloch...
Nie ma lito¶ci dla takich jak ty...
Wci±¿ nowi ludzie przy³a¿± tu, bez walki poddaj± siê
Zostaj± po¿arci i nie¶wiadomi czekaj± na nastêpny dzieñ

Nie jeste¶ cz³owiekiem - jeste¶ odpadem
Spo³eczeñstwo tobie zgotowa³o ten los
Ale jeste¶ przyk³adem
- Z u¶miechem na twarzy podpala³e¶ stos
Przez ciebie p³onêli
Przez ciebie zdychali tak jak teraz zdychasz ty
Nic nie zosta³o
Tylko gówno, które czeka na nastêpny dzieñ

Po¿ar³ ciê moloch...
Nie ma lito¶ci dla takich jak ty...
Wci±¿ nowi ludzie przy³a¿± tu, bez walki poddaj± siê
Zostaj± po¿arci i nie¶wiadomi czekaj± na nastêpny dzieñ
4. Minuta ¶wiadomo¶ci

Dobr± wybra³e¶ ¶mieræ
Twój ojciec by³by dumny
Jego inwestycja zwróci³a siê
Teraz chwila bólu
A potem wieczna chwa³a
Byæ mo¿e kto¶ jeszcze wznosz±c toast wspomni ciê

Teraz ju¿ nie masz szans
Zosta³e¶ sam ze sob±
Wszyscy nie ¿yj± ju¿, nie b±d¼ z³y
Oni sp³acili d³ug
A teraz s± ju¿ wolni
Zaraz te¿ sp³acisz go ostatni± kropl± krwi
Przez tyle lat tu ¿y³e¶
Tu ros³e¶, w to wierzy³e¶
Przecie¿ to spo³eczñstwo ¿ywi³o ciê
Gdy spojrzysz wstecz, zobaczysz
-Spieprzy³e¶ swoje ¿ycie
Teraz jest ju¿ za pó¼no by uratowaæ siê

"Gdzie tu sens?" -Nie ma go
"Co teraz?" -Wykrwaw siê
"Gdzie jest Bóg?" -Nie ma go
"Co teraz?" -Tylko ¶mieræ

Tyle lat mówili ci
Co masz robiæ by ten burdel trwa³ dalej
Czy obudzisz siê z rêk± w nocniku?
A mo¿e nie obudzisz siê wcale...

Módl siê...

"Gdzie tu sens?" -Nie ma go
"Co teraz?" -Wykrwaw siê
"Gdzie jest Bóg?" -Nie ma go
"Co teraz?" -Tylko ¶mieræ

Tylko ¶mieræ uwolni ciê
5. Zgwa³æ mnie

Tak jak powiedzia³e¶
Pierdolony faszysto
"To co mnie nie zabije uczyni mnie silniejszym"
Wiêc dalej...

Zgwa³æ mnie!
£adnie proszê, zgwa³æ mnie!

Zrób ze mnie mê¿czyznê
Uczyñ swoj± dziwk±
Uwolnij szaleñstwo
By¶my mogli spokojnie pozagryzaæ siê

Zgwa³æ mnie!
£adnie proszê, zgwa³æ mnie!

Nie chcê ju¿!
Wyno¶ siê!
Nie chcê ju¿!
Wyno¶ siê!

Zgwa³æ mnie!
£adnie proszê, zgwa³æ mnie!

Nie chcê ju¿!
Wyno¶ siê!
Nie chcê ju¿!
Wyno¶ siê!
...albo zdychaj
6. Militarne k³amstwo

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links