Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


NONSAKRUM LYRICS

To Właśnie Wy

"To W³a¶nie Wy" (2007 Demo)

1. Brud tego ¶wiata
2. Hobby?
3. Zabijaj i daj zabijaæ
4. Negatiwa
5. Babilon
6. Heroina dla mas
7. Wszystkie modelki L'oreala to brudne kurwy1. Brud tego ¶wiata

To w³a¶nie wy jeste¶cie brudem tego ¶wiata
To w³a¶nie was siê brzydzi zdrowa wiêkszo¶æ
A te wasze tak zwane "idea³y" to pierdolone k³amstwa
Ma³e my¶li g³upich ludzi, zabawa w politykê

To duma, to honor,
A wszystko takie chore...
Ma³e my¶li g³upich ludzi
To wirus nienawi¶ci
Ju¿ dawno wy¿ar³ wasze mózgi

To w³a¶nie wy brudzicie ziemiê pod stopami
Banda g³upców i ich chora rzeczywisto¶æ
Wasza przemoc nie ukryje tych kompleksów, które w sobie macie
Wci±¿ zabawa w "idea³y", zabawa w wojnê

To strach, to s³abo¶æ
A wszystko takie chore...
Wa¿ne cele ma³ych ludzi
To wirus nienawi¶ci
Ju¿ dawno wy¿ar³ wasze mózgi

To w³a¶nie wy jeste¶cie brudem tego ¶wiata
To w³a¶nie was siê brzydz± miliony

W waszym ma³ym, nazistowskim raju
Bez wroga pozagryzacie siê jak psy

To duma, to honor,
Wszystko takie chore...
Ma³e my¶li g³upich ludzi
To wirus nienawi¶ci
Ju¿ dawno wy¿ar³ wasze mózgi
2. Hobby?

Jeste¶ nikim, jeste¶ ¶cierwem
Zwyk³ym ¶mieciem ¿a³osnym jak chuj
Psychopata w tobie siedzi
Zwyk³e hobbie? Ka¿e ci mordowaæ
W innym czasie, w innym miejscu
Pilnowa³by¶ ludzi id±cych do komór
Czyste z³o ubrane w s³owa
"Polowanie", "Odstrza³ kontrolowany"

Spo³eczêñstwo ciê rozgrzesza
Wmawiasz wszystkim ¿e jeste¶ potrzebny
Gdy zabijasz czujesz si³ê
Czujesz to czego nie do¶wiadczasz w swoim
Ma³ym, ¿a³osnym, pierdolonym ¿yciu

Zabij teraz!
Poka¿ si³ê!

Zabij teraz!
Poka¿ si³ê!
Zabij teraz!
Poka¿ w³adzê!

Giñ, giñ, giñ...

Jeste¶ nikim
Chcesz zabiæ kompleksy
Jeste¶ s³aby
Nic ci nie pomo¿e
Zabij teraz
Poka¿ swoj± w³adzê
Poka¿ si³ê
Zrób to skoro mo¿esz
3. Zabijaj i daj zabijaæ

Jeste¶ na szczycie ³añcucha pokarmowego
Twoje ¿ycie jest najwiêksz± warto¶ci±
Masz prawo zabijaæ aby siê od¿ywiaæ
¿ycie innych to szczegó³ wiêc morduj ile wlezie...

Holocaust wci±¿ trwa, nazwa jest inna, cel ten sam
Wci±æ gin± miliardy... ale nie ma problemu, nikt siê nie skar¿y
Cz³owiek dominuje, ma prawo zabijaæ
Wygodnie by³o uwierzyæ, wygodnie jest tolerowaæ z³o

Zabijaj i daj zabijaæ innym
Tego chce spo³eczeñstwo z którego wyros³e¶
Zabijaj i daj zabijaæ innym
...
Zabijaj i daj zabijaæ innym
Tego chce spo³eczeñstwo z którego wyros³e¶
Zabijaj i daj zabijaæ innym
...

Wspó³czucie jest twoj± s³abo¶ci±,
Si³a jest twoim ¶wiêtym prawem,
Da³e¶ sobie wmówiæ ¿e masz jakie¶ pierdolone prawo,
Dobrze siê zastanów kto ci je da³ i nie mów ¿e Bóg...

Zabijaj i daj zabijaæ innym
Tego chce spo³eczeñstwo z którego wyros³e¶
Zabijaj i daj zabijaæ innym
...
Zabijaj i daj zabijaæ innym
Tego chce spo³eczeñstwo z którego wyros³e¶
Zabijaj i daj zabijaæ innym
...

Dominuj±cy gatunek
Prawa natury
£añcuch pokarmowy
¦wiêto¶æ ludzkiego ¿ycia

Jeste¶ na szczycie ³añcucha pokarmowego
Twoje ¿ycie jest najwiêksz± warto¶ci±
Masz prawo zabijaæ aby siê od¿ywiaæ
¿ycie innych to szczegó³ wiêc morduj ile wlezie...
4. Negatiwa

To jest mój ¶wiat, wy go niszczycie
Nie mogê oddychaæ dlatego bo wy
Zatruwacie powietrze
Swoim ¶mierdz±cym oddechem

Wszyscy! Wszyscy! Wszyscy wypierdalaæ!

Przez tyle lat kto¶ mi powtarza³,
Wci±¿ te same k³amstwa, to s± "oni", to "my"
Ale nie ma "nas" jestem tylko "ja" i pierdolony ¶wiat
Ale koniec, nie bêdê próbowa³ hamowaæ czego¶ co wci±¿ narasta
¦lepa nienawi¶æ? Je¶li tego nie wyrzygam to skonam

Wszyscy! Wszyscy! Wszyscy wypierdalaæ!
5. Babilon

Spójrz jacy fajni ludzie
Id±cy odnale¼æ nadziejê
Pog³êbiæ swoj± wiarê
I takie tam jeszcze sprawy...
...rozwiej± twoje obawy
Oto jest pierdolona
Odnowa ¿ycia duchowego
Chwyæ tê d³oñ, niech ciê poci±gnie
I spokojnie przeprowadzi przez ¿ycie

Babilon to w³a¶nie oni

Patrz jaki fajny kole¶
W telewizorze mówi
Ile masz daæ jego kumplom
Aby spokojnie mogli prowadziæ swoje owieczki

Babilon to w³a¶nie oni
Pisane jest im run±æ...

Ile kosztuje zbawienie
W tym pojebanym systemie?
Czy jeste¶ lepszy gdy jeste¶ niewolnikiem?

Spójrz jacy fajni ludzie
Wykupili swoje bilety
Do ¿ycia wiecznego
Za grub± kasê od swoich kap³anów
A teraz siê ciesz±

Cieszysz siê i ty...
Czemu nie widzisz ¿e oni ciê tylko doj±?
A ty dziêkujesz za szkochy którymi ciê poj±

Babilon to w³a¶nie oni
Pisane jest im zdechn±æ...
6. Heroina dla mas

Miliony s³ów o Wielki Niczym
"¦wiêto¶æ, zbawienie, ¿ycie w rozterce"
Wci±¿ jak zaraza szerzy siê wiara
Przyjmij ten dar, prosto w serce
Nic nie rozumiesz, o niczym nie wiesz
Jaki jest skutek? Gdzie tkwi przyczyna?
Ale wci±¿ s³uchasz, ufasz i wierzysz
Wci±¿ nowa dawka, heroina
Dla mas...

Jeszcze raz

¦wiec±ce pud³o wci±¿ przypomina
¦wiête tradycje, wa¿ne zwyczaje
Jak obywatel masz siê zachowaæ
Nie b±d¼ cip±, giñ za wiarê
B±d¼ ma³ym trybem wielkiej ca³o¶ci
Twojego kraju, miasta, rodziny
Rób to co mówi±, bierz to co daj±
Przyjmij dawkê heroiny
Dla mas...

Dla mas

Zawsze bêdzie kto¶ ponad
Zawsze bêdziesz s³u¿yæ

Zawsze bêdziesz s³ug±
Zawsze bêdziesz nikim
Mo¿esz tylko przyj±æ
Nastêpn± dawkê, bêdzie ³atwiej

Zawsze bêdziesz s³ug±
Oni chc± aby¶ tak my¶la³...
7. Wszystkie modelki L'oreala to brudne kurwy

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links