Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KRYPTOR LYRICS

"Vice and Virtue" (1988 Demo)

1. Charon
2. Rychlost vítìzí
3. Fuck Off!
4. Proroctví
5. Vlèí vdova
6. Padesátý v øadì (Genocida)
7. Marquis de Sade
8. To se nemìlo stát
9. Osudové pouto1. Charon

Charone nemávej, èas tak rychle plyne ke bøehu pøiplouváš
už na mì nemávej, má duše ještì žije pán temnot tì volá.
Noc je bouølivá, zase bojuješ touha tì nièí
máš v sobì smrt, ta všechno zahubí pán temnot tì volá.
Už odplouváme
nezùstává nic
na vesla pozor dej
hlubokej je Styx.
2. Rychlost vítìzí

Jedinì smrt ve svìtì nespìchá
pøichází pomalu a v klidu
rychlost je symbol dnešního života
a jako krev v každým z nás klokotá.

Jsme otroci èasu
zvítìzí jen ten kdo je rychlejší
spìch a shon s náma zápasí
až nás jednou doèista zahubí.
Ale dokud žijem - rychlost vítìzí!
3. Fuck Off!

FUCK OFF!
Fuck off - with all your talks about freedom
fuck off - with all your lies
fuck off - with this repressive terror
fuck off and die!
4. Proroctví
5. Vlèí vdova

Krajem zní krutý volání, tesknì se nese nocí
žena s kosou splnila svý poslání
žena co smrt v ruce nosí.
Nocí se plížej vlkodlaci, vdova o jednom z nich zpívá
nad mrtvolama kroužej supi
vlèí vdova píseò smrti zpívá.
Vlèí vdova píseò smrti zpívá!
Vlèí vdova!
Krajem svejch snù vlèice bìží
vzpomínky dávnejch dnù a už jen tiše leží
sebe se ptá proè sil jí ubývá
to se jí zdá, smrt v tìle nosívá.
6. Padesátý v øadì (Genocida)

Do prázdných oèních dùlkù kape den a pálí
mý oèi na dlani už dávno dodoutnaly
snad se jen ještì panenkami smály
ale slzy po mých tváøích už nestékaly.
V mojí øadì jedna žena zešílela:
"Hoøí!" - leè výkøik utkvìl v mrtvém vzduchu.
Nasáklá krví hoïte na hranici tìla!
ten její køik nás stále bodal v uchu.
Hrùzou z tìch jatek pomatená žena
bez hlesu klesla na zem udušená.

Šílený dupot slepce který kvílel
a pletl nohama jak poražená ovce
úprk za ním - a mrtvá ticha chvíle
pak tupý pád když zablýskl nùž lovce.
Ten už je spasen, øekl jsem tmì, kdy dojde na mì
v tu chvíli nevšim jsem si že nás vezou k jámì
pøes slzy zas mi zela jak v tom ránu
hluboká jáma, od vèerejška èerstvá
napjal jsem sluch a èekal první ránu
až padne na dno jámy první obìť zvìrstva.
Oteklým uchem bedlivì jsem chytal
údaje kdo už odpadl tam vzádu, kdo v pøedu
sèítal jsem a odeèítal
a stále dál šlo poèítání pádù.
Pøesnými smysly chtìl jsem popoøadì
poèítat mrtvé, jsa padesátý v øadì!

Sluch mi to všechno místo zraku sdìlil
i zablýsknutí slunce na èepeli
to strašný svìtlo ještì dnes mì bolí
blesky a rozbøesky ho nezastíní
svìtlo života jako bych byl prolil
ohnivý slzy - cítím je i nyní
a k tomu vytí muèených se speklo
v jediný šílenství, v jediný peklo!
7. Marquis de Sade

Zde vládnu já se svojí krutostí
nikdo se nedozví o mojí zvrhlosti
vede jen cesta sem, zpátky už ne
tvýho zmizení si nikdo nevšimne.
Zbìsilá perverzita, zuøící sadismus
vidina tvý krve mi zpùsobí orgasmus
budu tì muèit, mám svoje metody
u mì se umírá, život se nerodí.

Vnímám pleskot bièe jak švihá do tvejch zad
to je ten slastnej zvuk kterej slyším tak rád
svíjíš se v bolestech a o pomoc voláš
pomoci se ovšem nikdy nedovoláš.
Místo toho poznáš co mi dìlá radost
tvý krve a bolesti já nikdy nemám dost
hrùzou a strachy na mì oèi upíráš
spatøuješ dýku, teï víš že umíráš.

Jsem markýz de Sade
muèím týrám rád
chci vidìt jak trpíš
a slyšet jak køièíš
budu to sledovat
tebe nelitovat život ti brát
jsem markýz de Sade!

Tvoje utrpení je pro mì rozkoší
vidina tvý krve mì silnì rozruší
když se ostrá ocel do tvýho tìla tne
tvùj køik a náøek náhle pomine.
V tuto chvíli moje tìlo slastí se chvìje
rozkoš mì unáší, uvnitø mì høeje
byla jsi tak mladá, krásná a nevinná
teï tvùj mladej život pozvolna zhasíná.
8. To se nemìlo stát

Ne, to se nemìlo stát, to mi dìlat nemìli
do svatý krypty mì pohøbili.
Yes, byl jsem knìz, kázal jsem pro ty
pro ty co mi vìøili.
Ale já posel temnot, uhlík doutnající v ohni
jsem oslnil lidský zrak.
Abych mìl zlatý koèáry a prostor pro èáry
má duše teï patøí tobì.
Ne, to se nemìlo stát to mi dìlat nemìli.
9. Osudové pouto

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links