Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KRYPTOR LYRICS

United

"United" (1994)

1. Intro (Wrest In Peace)
2. Charon
3. T.K.Z.
4. Noc
5. Jsou Mezi Námi
6. Vlèí Vdova
7. Smutný Století
8. Ty Jsi Moje Domina
9. Poslední Rebel
10. Greedpeace*
11. Struggle For Humanity*
12. Justièní "Omyl"*
13. Hooligans*
14. To Se Nemìlo Stát*
15. Rychlost Vítìzí*
16. Klášterní Tajemství*1. Intro (Wrest In Peace)
2. Charon

Charone nemávej, èas tak rychle plyne ke bøehu pøiplouváš
už na mì nemávej, má duše ještì žije pán temnot tì volá.
Noc je bouølivá, zase bojuješ touha tì nièí
máš v sobì smrt, ta všechno zahubí pán temnot tì volá.
Už odplouváme
nezùstává nic
na vesla pozor dej
hlubokej je Styx.
3. T.K.Z.

V agónii kráèím chladnou noèní ulicí
umírám zaživa
ale všechno se zmìní
až se pohnou...
Bejt v tonhle pekle už jsem si zvykl
padám stále níž a níž
ale všechno bude jinak
až se pohnou...
Tìžký kovový zvony.
V hlavì mi buší tìžký kovový zvony.
4. Noc

Šaty sklouznou ze tvejch zad úplnì nahá vbìhneš do øeky
nikdo z nás nevnímá noèní chlad zahøejou nás vzájemný doteky.
A jasnej úplnìk svítí dál, luštíme spolu jeho signál
noèní obloha hoøí jak líh, záblesky svìtù dávno vyhaslých.
Unikáš vzhùru ke hvìzdám i když ležíš na dosah vedle mì
snad ani nejsem, sám sobì se zdámpropadám se hluboko do zemì.
A jasný planety svítìj dál luštíme spolu jejich signál
a noèní nebesa hoøej jak líh záblesky galaxií dávno vyhaslých.
Stržen vírem událostí, na pokraji šílenství
vstøebávám tvou energii, tahleta noc je vìèná.
Spocený tìla køehnou únavou mlhavý stíny padaj na øeku
jasná noci vysoko nad hlavou jasná noci hluboko v èlovìku.
A noèní obloha hoøí jak líh záblesky vìènejch ohòù dávno vyhaslých
jasný planety z kterejch èíší mráz zapadnou, zhasnou, v tobì, ve mnì, v nás.
5. Jsou Mezi Námi

Typickej èeskej soused má tuze bystrý uši
kterejma všechno slyší skrz nejsilnìjší zdi
s ostøížím zrakem - co vidí to si píše
a piš si že tì zná líp, než ty sám sebe.
Ten nenápadnej soused o tobì leccos ví
protože špionuje, všechno si pamatuje
ani se neusereš pøijedou - už se vezeš
co s tebou bude dál ho vùbec netankuje.
Jednoho krásnýho dne
nìkdo bouchá na dveøe
už jsou tady pro tebe
a vùbec nevíš proè.
Soused to ví o to líp
dal jim totiž skvìlej tip
údajnìs mu dycky byl
òákej podezøelej.
Neúnavnej udavaè zvìdavej hnusnej dìdek
všechno si pamatuje vypátrá nabonzuje
v ústraní inkognito furt v jednom kuse šmejdí
dìlal to vodjakživa už tehdá u tajnejch.
Dùchodce co bydlí nad tebou
v životì bys u nìj neøek vo co go
ve výslužbì policajt
ten toho nenechá.
Konfident, agent, estébák
peèlivì hlídá èeskej stát
práskaè, fízl, dùvìrník
s voèima na šťopkách.
6. Vlèí Vdova

Krajem zní krutý volání, tesknì se nese nocí
žena s kosou splnila svý poslání
žena co smrt v ruce nosí.
Nocí se plížej vlkodlaci, vdova o jednom z nich zpívá
nad mrtvolama kroužej supi
vlèí vdova píseò smrti zpívá.
Vlèí vdova píseò smrti zpívá!
Vlèí vdova!
Krajem svejch snù vlèice bìží
vzpomínky dávnejch dnù a už jen tiše leží
sebe se ptá proè sil jí ubývá
to se jí zdá, smrt v tìle nosívá.
7. Smutný Století

Slova který klamou a oèi co jsou slepý
hesla fanatickejch ideologií.
Vleèeme se životem, zvyklí krást a lhát
s instinktem dravce urvat co se dá.
Prázdný fráze, žádná šance, arogance, smutný století.
Bezohlednost, zaslepenost,brutalita, krvavý období.
Anonymní ulice
ve mìstech beze jmen
v nich davy lhostejný
a city falešný.
V duševním marasmu se brodìj smeèky krys
nenasytná zvìø dychtící po krvi.
Minulý století, naše století, budoucí století, krvavá století.
8. Ty Jsi Moje Domina

Toužím po typu ženský která se ke mì hodí
ta co mì naprosto pokoøí, co ví že rozkoš bolí.
Chci jen jí a žádnou jinou, mám to prostì jinak hozený
pøijímám roli otroka pro svoje vzrušení.
Ty jsi moje domina
moje zvrhlá panovnice
extrémní bizarrní sado-queen
uplatòuješ metodu bièe.
Ve tvym S/M - studiu
zaplatím za ponížení
pøesnì tak to potøebuju
mám takový zamìøení.
Kozatá kurva v èerný kùži, nadává mi oplzle
žádá mou naprostou kázeò, bièuje mì urputnì.
Vodí mì jak psa na vobojku, dìlá se mnou všechno co mám rád
a žádnou jinou holku bych se na to nikdy netrouf ptát.
Dìsnì mì berou
dùtky a øetìzy
mým fetišem sou
sadistický poròáky.
Moje sklony jsou
totálnì perverzní
má fantazie je
silnì abnormální.
9. Poslední Rebel

Vìrný kùò v klidu postojí
když se voják vhoupne do sedla k jízdì poslední
chladný déšť mu zmáèí tváø
osudu stín je v jeho oèích navždy vytesán.
Už dávno dìla mlèí
pøátelé vìènì spí, chce-li se vrátit domù
musí nechat svoji minulost za sebou
sám rebel na cestách.
Dnes toulá se jen se svou kytarou
je vyvrhel kterýho nikde nikdo nevítá, a tak kráèí dál.
Žije svùj sen a ten už nepustí
nezmìníš nic, proè zùstat nìkde kam èlovìk nepatøí.
Tak kráèí prašnou cestou, dnes tady, zejtra tam
kdo hledá nenajde ho, neohlíží se zpìt.
Je poslední rebel, je úplnì sám
poslední rebel
dnes tu a zejtra tam
poslední rebel
sám rebel na cestách.
Takovejch jako je on moc není
nechte ho v klidu žít
dopøejte mu jeho snìní
je pøece poslední.
10. Greedpeace*
11. Struggle For Humanity*
12. Justièní "Omyl"*
13. Hooligans*
14. To Se Nemìlo Stát*
15. Rychlost Vítìzí*
16. Klášterní Tajemství*

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links