Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KRYPTOR LYRICS

Time 4 Crime

"Time 4 Crime" (1991)

1. Zjevení Minulosti
2. Vládci
3. Maskované Stíny
4. Haluciance
5. S.H.M.F.
6. Hooligans
7. Zajatci Zvùle
8. Obchod Se Smrtí
9. Maniak
10. Zvìrstva
11. ...A Potom Nezbyde Nic
12. Válka
13. Vraždící Øetìzy1. Zjevení Minulosti

ZJEVENÍ MINULOSTI
Hluboko v tvém nitru se zrcadlí tvá druhá tváø
v jejích oèíc je morbidní pravda krvavá
vraždy, války, popravy, díla tvé minulosti
smál ses náøku obìtí, kochal ses jejich smrtí.
Už nespoèítáè tisíce tebou zavinìných pohøbù
když každou noc tì sledují do svìta tvejch snù
rozètvrcená tìla bestiálních vražd tì obklopují
vzpomínky na minulost tvému duchu rozkazují.

Když se vrátíš nìkam kdekoli už jsi jednou byl
víš že i zde jsi høešil, moøe krve prolil
kolem sebe vnímáš i s odstupem let utrpìní jiných
i bez svìdkù tì teï pravda stihla, pykej za zloèiny.
Nemùžeš ji uniknout když tì všude obklopuje
svìdomí høíšného vraha tì pronásleduje
sny se mìní v noèních mùr dìsivé bìsnìní
vìøíš že jen tvá smrt je jediné vykoupení.

Zjevení
dávno zapomenuté minulosti
tì nyní po letech krutì stíhá
otøásá s tebo, drží tì ve své moci
pøed svým svìdomím se nemáš kam skrýt.

Minulost se k tobì vrací a ty už nechceš žít
démoni v tvém nitru ti nedopøejí klid
v zoufalství øveš o pomoc ale nejsi vyslyšen
do chøtánu oèistce budeš uvržen.
Je po všem a dým se nad tvým popelem valí
vzduch je nasycen mastným smradem èerných sazí
tvoje høíšná minulost však není pohøbena
vìèný klid tvoje zlá duše dodnes nenašla.
Výkøiky v hlubinách temné noci
chladný pot na èele vyráží
ztracen ve víru èasu
nevíš kde vlastnì jsi
pøed vlastní minulostí
se není kde skrýt.
2. Vládci

VLÁDCI
V džungli dnešního vìku vládne síla
s bojem se zlem se musí zaèít hned
drogy, zloèin, války, teror
modla penìz uchvátila svìt.

V zemích tøetího svìta chcípaj lidi
hladomor, paradox našeho století
profit je pøednìjší než lidský život
ostuda pro celé lidské pokolení.

Vládci se o nic nechtìjí zajímat
schováni v palácích pøedstírají že jsou slepí
vládci se o to nezajímají
jejich kariéra je jim pøednìjší.

Tyrani kteøí se s nièím neobtìžují
lidský život pro nì má cenu hovna
v palácích jsou nad tím vším lhostejní
je to chyba, která jim srazí hlavu.

Vládci se o nic nechtìjí zajímat
hýèkáni v pøepychu pøedstírají že jsou hluší
vládci se o nic nezajímají
politická moc je jim pøednìjší.
3. Maskované Stíny

MASKOVANÉ STÍNY
Leckdo má silácký øeèi
a svùj osud pokouší
nerozpozná nebezpeèí
roste sebìvìdomí.
Skelný zrak, ruce bez citu
volantu se uchopí
z jezdcù kteøí mizí v dáli
mnohý se už nevrátí.
Riziko a ohrožení
z protismìru silnice
pak náhle tváøí v tváø
cítí plamenù prudký žár.
Mlha v mozku, dvì promile
øízení neovládá
umírají nevinní
nikdo se nepouèí.
Maskované stíny
nejasné vidiny
zlomky vteøiny
siluety se šklebí v zatáèkách.
Svìtlo a temno
splynou v jedno
bezedné tajemno
motor náhle zmlkne
pøi plných obrátkách
4. Haluciance

HALUCINACE
Konec snìní, je tu probuzení
zaèíná další ze všedních dnù
dost už vášní, dost už omámení
stal ses otrokem svejch snù.
Teï už jen èekáš až zase pøíjde bolest
kterou další dávkou zaženeš
oslepen jedem, oklamán podveden
tvùj svìt se toèí stále rychleji.

Ovládanej seš jak loutka, kdosi zmocnil se tvý duše
diktuje ti a tejrá tvùj mozek, jednou za èas dopøeje ti rozkoše.
Vìøils že jehla je cesta ke štìstí, kterou ses vydal a nikdy nezradíš
teï nevrátíš se z tohoto scestí, už jenom víš, že kráèíš smrti vstøíc.

Bludný kruh se uzavírá
není úniku
náruè zkázy se otevírá
blíže k zániku.

Rituál plný hrùzy a utrpení
hra kde je v sázce život probíhá
bílá snìhová past z které cesty ven není
ponmalu ale jistì tvé tìlo umírá.
Železná pouta drogové závislosti
halucinace tvoje smysly unáší
falešné blaho, klamavé omámení
ti hnisavé žíly po tìle roznáší
5. S.H.M.F.

S. H. M. F.
Židovská hvìzda roztrhaná, perzekuèní bìsnìní
koncentraèní tábory, statisíce obìtí.
Jeden velký vùdce vládne, nadøazená rasa s ním
zdvižené pravice fanatikù pod vlajkou s køížem hákovým.

S. H. M. F.
øvou zaslepené zástupy
S. H. M. F.
poslušnì kráèí do záhuby.

Se zpìvem "dnes nám patøí Deutschland a zítra celý svìt!"
Wehrmachtu stovky divizí, váleèná mašinérie táhne vpøed
Luftwaffe jako pøedvoj smrti, sirény upozoròují na nálet
germánský nápor Evropu drtí, padesát milionù obìtí za šest let.
6. Hooligans

HOOLIGANS
Tak se dáme do toho ať teèe soupeøù krev
fotbal nás nezajímá, chceme se jen rvát
násilí a fanatismus velí našim èinùm
bejt hooligan - náš smysl života.
Nic nezastaví nás v týhle výtržnosti
mezi náma a nima neexistuje pøímìøí.
Bojuj nebo uteè, pro strach tady není místo
bitva v ochozech zaèíná.
Anonymita davu, alkohol v krvi, agresivita a nenávist.
Hooligans!
Policajti jsou bezmocní, nás neuhlídaj
dnes je to kdo z koho, to není boj fair play
brutalita se násobí v masový šílenství
posedlost násilím, nikdy to neskonèí.
Nic nezabrání nám v našem vandalismu
mezi náma a nima - nekoneènej boj!
Pìsti a tyèe, kameny øetìzy
válka na stadiónech probíhá.
Anonymita davu, alkohol v krvi, agresivita a nenávist.
7. Zajatci Zvùle

ZAJATCI ZVÙLE
Stále nás hlídají, stupòují teror
vydáni jsme jim na pospas
prý ať jsme rádi že mùžem tu být
že lépe se zde má každý z nás.
Zajatci navìky bez práva názoru
nesmíme kam chcem odejít
mì už teï ale nesmí nic zadržet
nenechám si svobodu vzít.

Již plný zoufalství když zaèal jsem žít
jen abych pøežil vždy musel jsem se bít
pomoc jsem neèekal, já vždycky byl sám
odvìký psanec, jak zvìø jsem byl štván.
Pocit klidu klame vás
chaos zuøí kolem nás
udavaèi a fízlové
sledují každý krok.
Nenechaj tì v klidu žít
nemùžeš si co chceš øíct
staèí být podezøelý
jsi odsouzený.
Psi, kulomety a elektrické ploty
kamery vìdí o každém tvém skutku
nehybné tváøe tam na strážních vìžích
pro nì jsi vinnen i bez rozsudku.
Najdu jsou cestu ven i kdybych sám mìl jít
žádné represi se nepodrobím
nikdo mì nezadrží na tom mém útìku
kdo se snad pokusí, toho rozdrtím.
8. Obchod Se Smrtí

OBCHOD SE SMRTÍ
Krize støídá krizi v tomto dnešním svìtì
války proti slabším zuøí bez pøestání dál
cítíš tìla hoøet, dech smrti kolem sebe
touha po penìzích zavinila tento stav.
Špinavá moøe, znièená pøírodní scenérie
toxický odpad požírá všechny formy života
nedýchatelný vzduch, jaderné havárie
kde øeka penìz teèe pramen života vysychá.
Prolhaní papaláši
ministøi obrany
ženou svìt do záhuby
nemají zábrany.
Šíleným vùdcùm
s chorými mozky
nevadí obìtí
nepøekaží trosky.
Akcie na burzách prudce vstoupají
obchod se smrtí se musí rozvíjet
jeden se pøežírá, stovky hlady pochcípají
ale vraždící technologie je tøeba vyvíjet.
Gangy vrahù v ulicích kam v noci nikdo nevkroèí
sociální beznadìj, ghetta jsou pøeplnìna
korupce a nezájem tìch co jsou zodpovìdní
jejich bankovní konto dolary pøetéká.
Dnešní moderní doba plná utrpení
skýtá samá úskalí z nichž úniku není.
Sledujeme dekadenci lidského charakteru
èlovìk èlovìku vlkem, podrazy, zpronevìru.
Je za minutu dvanáct, nejvyšší èas nìco zmìnit
nemají-li potomci pouhé peníze zdìdit.
9. Maniak

MANIAK
Jedou, jedou
Hells Angels Prahou
øev tìžkejch motorù duní temnotou
na mašinách chrom se blýští
v jejich rukách øetezy sviští.
Nic netušící mladí manželé
dávají svý haranty spát do postele
èekaj až dìcka budou sladce spát
pak si jdou do vany urputnì zamrdat.
Když jsou naši holoubci v extázi
vrahoun se zlou myšlenkou
do koupelny vchází
vaøící sprchou ubránit se chtìla
zloèinec však pistolí rozstøílel jejich tìla.
Do ruda se zbarvila pìna Avela
pachatel však mizí v dáli byt opustil zcela
a malá robátka v postýlce plakají
ach bìda pøebìda, co s námi sirotky...
Maniak!
Òáká stará baba
šla s moèí k doktorce
tu náhle spatøí gangstera
na jeho tìžký motorce
pod koly Harleye v krvi se zmítá
vydìšenej dav z místa èinu kmitá.
Maniak!
10. Zvìrstva

ZVÌRSTVA
V zoufalství kdy touha po dávce sílí
hodláš podstoupit trýzeò a oddálit svá muka
nejzvrhlejších pudù hanebné ukojení
jizvy na tìle i duši, které èas nezahojí.
Pro chvíle vlastní slasti, pár minut barevných nù
chceš znièit i ty trosky hrdosti které máš
nevíš co tì èeká, neøekli ti že hrozí
nejperverznìjší ohavnost, život za cizí rozkoš dáš.
Úchylné ukojení deviantù
smìt tvojí krve a jejich padlých chtíèù
morbidní byznys s ilegální pornografií.
Snuff!
Zvìrstva které žádný zákon nezlomí.
Nevídané zábìry bez trikù
tento scénáø se toèí naostro
jsi hvìzda v hlavní roli
Patnáct minut slávy, poprvé a naposled!
Pedofilní nekrosadismus
plebofilní aborace
psychosexuální vzrušení
poptávka stoupá.
11. ...A Potom Nezbyde Nic

... A POTOM NEZBYDE NIC!
Zpùsob který žijem znièí okolo nás vše živé
o teoriích se furt kecá, ale praxe nás zahubí
ze všeho svinstva na Zemi jednou všichni zešílíme
ale to už nezbyde nic, na záchranu nebude èas.

Je to destruktivní boj proti samotné podstatì žití
zøejmì hodláme znièit celou modrou planetu
ale nevidíme jak pøiroda kolem nás odumírá
ona však bez èlovìka pøežije, ale my bez ní ne.

Toxická devastace
zamoøí oceány
jedovaté plyny
otráví atmosféru
jaderný odpad
èasovaná bomba
kyselé déštì
lesy zahubí.

Naše bezohledné drancování znièí vše živé
hazardní hra - ve jménu chamtivosti obìtujeme svìt
lidská blbost jednou trumfne vše, pak sama sebe
napáchaná škoda bude definitivní
a potom nezbyde nic!
12. Válka

VÁLKA
Tisíce padlých na bojištích
dýma a trosky na spáleništích
likvidaèní strategie
zcela legální.
Tela rozervaná minou
zde se vrah stane hrdinou
neurotická hra na život a smrt
je to absurdní

Jsi povolán - bìž a zabíjej
narukuj - tøeba se nevracej
projdi peklem - v zájmu mocných
chcípni - co jim je po tobì

Rozkazy vydané pro nièení
a nesmyslné zabíjení
dávno necítíš jak èlovìk
vše se jeví normální.
Vraždi, støílej nebo padni
každý povel uposlechni
koho vlastnì zajímá
že tys tu válku nezaèal

Válka - totální šílenství
válka - všichni jsme obìti
válka - rozum v rozvalinách
válka - smutné image èlovìka!
13. Vraždící Øetìzy

VRAŽDÍCÍ ØETÌZY
Krvavé orgie pod mrazivým úplòkem
cáry mrakù na obloze, opar se zdvihá
kdo by se teï v noci odvážil ven
když nìkde ve tmì šílenec èíhá.
Zmítáš se ve snech jak ve stavu beztíže
køièíš ze spánku, ale daleko je den
klid venku klame, ty netušíš, že
za chvíli se vynoøí za oknem

Úder nohou, øinèení skel
tys ta obìť co on chtìl
vùnì benzínu, motoru øev
tvý tìlo na sraèky, všude samá krev.

Ta pila je jeho zákon, je jeho druhé já
zná jen pudy nejnižší, sentiment netrpí
když se øetìz smrti toèí stoupne touha úchylná
masakruje tìla, krve popíjí.
Lidskému náøku naslouchat, to miluje
tvou zohavenou mrtvolu zprzní a vykuchá
sílu mu dodá zvuk co nade vše zbožòuje
øev motorové pily se kterou smrt rozdává.

Maska z lidské kùže skrývá tváø
nikdo neví co je zaè
Ed Gein, chorý psychopat
Leatherface, z Texasu kat.

Nekrofilní kanibal
sadista co životy braly
motorové pily píseò pìjící
smrt vìštící øetìzy vraždící.

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links