Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KRYPTOR LYRICS

Septical Anaesthesia

"Septical Anaesthesia" (1990)

1. Neznámý Vojín
2. Klášterní Tajemství
3. Markýz de Sade
4. Lepra
5. Krysy Útoèí
6. Padesátý V Øadì (Genocida I)
7. Smrt Je Samozøejmost
8. Rychlost Vítìzí
9. Justièní "Omyl"
10. Genocida II
11. To Se Nemìlo Stát
12. Fuck Off!1. Neznámý Vojín

NEZNÁMÝ VOJÍN

Nemá èas ležet pod drnem a vyèkávat v hrobì na øeèníky
až bìhem fanfár vykoktají díky - už dávno musel vstát a jít!
Dokud se válèí musí vstát
a zase padnout jako vèera
za slávu øíše, boží majestát
za císaøe, krále, papeže, za Hitlera.
Nebo pro bossy drogové mafie
i když neví kdo za tím vším je
ví jen že umírat je džob
neznámých vojínù všech dob.
Pøechází ze století do století
a jako by už dávno dávno zapomìl
kolik má vdov a kolik dìtí
a kolik už pohøbil vlastních tìl.
Zmasakrovali ho v Stalingradu
na kusy rozsekali u Slavkova
vykašlal plíce u Yperu
a musel vstát a narukovat znova!
V knihách dìjepisu
o nìm nikdy zmínka není
neznamí vojíni
zùstávaj bezejmenní.
Neposkytují interview
nanejvejš mávnou ustøelenou rukou
a ubalí si cigaretu z novin
s fotkou vítìzného generála
vykouøí jí pøesto že je bez hlavy
neznámý vojín vyžije i z mála.
Už ho to ale zmáhá
tahat svùj osud v batohu jak èinku
moc rád by vìdìl kolikrát
má ještì padnou a zas vstát
než jednou provždy ulehne k odpoèinku!
2. Klášterní Tajemství

KLÁ ŠTERNÍ TAJEMSTVÍ
V klášteøe jsou jeptišky celej život bez muže
kdoví co tropjej když ulehnou veèer na lože
jsou tyhle holky tak cudný jak pøedstíraj
proè tedy každý ráno nevyspalý jsou?
Navenek zachovat ctnost se jim dobøe daøí
zatím však èasto bejvá vlhko na oltáøi
cožpak ty služky boží rozkoš nepoznaj
cožpak jeptišky celej život nemrdaj?

Nikdy nikdo nespatøí
tak erotický scény
øádový sestry
bejvaj øádnì nadržený
rouškou tmy je zahalený
klášterní tajemství.
Na život bez ocasu jeptiška prej si zvyká
tak co to za tmy z komor tak hlasitì vzdychá
co se to odehrává za klášterní zdí
když každá jeptiška v noci údajnì jen spí.
Okurka nebo svíèka nebo kolo bez sedla
není nic co by si žádná ráda nezavedla
v noci kdy mnoho lidí z vlhkejch snù se tìší
v klášteøe pod rouškou tmy se dìjou hrozný vìci.
3. Markýz de Sade

MARKÝZ DE SADE
Zde vládnu já se svojí krutostí
nikdo se nedozví o mojí zvrhlosti
vede jen cesta sem, zpátky už ne
tvýho zmizení si nikdo nevšimne.
Zbìsilá perverzita, zuøící sadismus
vidina tvý krve mi zpùsobí orgasmus
budu tì muèit, mám svoje metody
u mì se umírá, život se nerodí.

Vnímám pleskot bièe jak švihá do tvejch zad
to je ten slastnej zvuk kterej slyším tak rád
svíjíš se v bolestech a o pomoc voláš
pomoci se ovšem nikdy nedovoláš.
Místo toho poznáš co mi dìlá radost
tvý krve a bolesti já nikdy nemám dost
hrùzou a strachy na mì oèi upíráš
spatøuješ dýku, teï víš že umíráš.

Jsem markýz de Sade
muèím týrám rád
chci vidìt jak trpíš
a slyšet jak køièíš
budu to sledovat
tebe nelitovat život ti brát
jsem markýz de Sade!

Tvoje utrpení je pro mì rozkoší
vidina tvý krve mì silnì rozruší
když se ostrá ocel do tvýho tìla tne
tvùj køik a náøek náhle pomine.
V tuto chvíli moje tìlo slastí se chvìje
rozkoš mì unáší, uvnitø mì høeje
byla jsi tak mladá, krásná a nevinná
teï tvùj mladej život pozvolna zhasíná.
4. Lepra

LEPRA
Znetvoøený duše a zohyzdnìný tìla
malomocných co spoleènost vyvrhnula
tìlo jim uhnívá každým dalším dnem
život je pro nì pouhým zlým snem.
Hnisá ruka, po ní druhá
smrad se šíøí a krev stéká.
Pøi plném vìdomí se tìlo rozkládá
žádná nadìj v existenci když se život rozpadá
umírají pomalou a strastiplnou smrtí
ponecháni o samotì se svou bolestí.
Hnijou nohy, mokvaj støeva
vøedy se tvoøí, smrt je blízká.
Lepra si tì najde a pøivodí ti smrt
bez šance na uzdravení tì znièí na padrť
nelze pøed ní uniknou, tvý tìlo pozmìní
nikdo nezná pùvod ani zpùsob léèení.
Shniješ zaživa!
5. Krysy Útoèí

KRYSY ÚTOÈÍ
V kanálech tloustnou bez práce
jsou plní síly, odpoèatí, hbytí
dovedou tìžit z lidskejch omylù
dopøáli jsme jim skvìlý živobytí.
Nepotøebujou morálku ani politiku
dobroèinnost ani sentimentalitu
umìj èekat na svùj èas
pak vèas zaútoèej ze svýho krytu.
Žádnej jed je nevyhubí
pøizpùsobí se a zdokonalej geny
pøežijou všechny apokalypsy
záhadnì profitujou z každý zmìny.

Nekomromisní, nebezpeèní, draví
zaplaví celej svìt a nic je nezastaví.
Krysy útoèí!
6. Padesátý V Øadì (Genocida I)

PADESÁTÝ V ØADÌ / GENOCIDA I
Do prázdných oèních dùlkù kape den a pálí
mý oèi na dlani už dávno dodoutnaly
snad se jen ještì panenkami smály
ale slzy po mých tváøích už nestékaly.
V mojí øadì jedna žena zešílela:
"Hoøí!" - leè výkøik utkvìl v mrtvém vzduchu.
Nasáklá krví hoïte na hranici tìla!
ten její køik nás stále bodal v uchu.
Hrùzou z tìch jatek pomatená žena
bez hlesu klesla na zem udušená.

Šílený dupot slepce který kvílel
a pletl nohama jak poražená ovce
úprk za ním - a mrtvá ticha chvíle
pak tupý pád když zablýskl nùž lovce.
Ten už je spasen, øekl jsem tmì, kdy dojde na mì
v tu chvíli nevšim jsem si že nás vezou k jámì
pøes slzy zas mi zela jak v tom ránu
hluboká jáma, od vèerejška èerstvá
napjal jsem sluch a èekal první ránu
až padne na dno jámy první obìť zvìrstva.
Oteklým uchem bedlivì jsem chytal
údaje kdo už odpadl tam vzádu, kdo v pøedu
sèítal jsem a odeèítal
a stále dál šlo poèítání pádù.
Pøesnými smysly chtìl jsem popoøadì
poèítat mrtvé, jsa padesátý v øadì!

Sluch mi to všechno místo zraku sdìlil
i zablýsknutí slunce na èepeli
to strašný svìtlo ještì dnes mì bolí
blesky a rozbøesky ho nezastíní
svìtlo života jako bych byl prolil
ohnivý slzy - cítím je i nyní
a k tomu vytí muèených se speklo
v jediný šílenství, v jediný peklo!
7. Smrt Je Samozøejmost
8. Rychlost Vítìzí

RYCHLOST VÍTÌZÍ
Jedinì smrt ve svìtì nespìchá
pøichází pomalu a v klidu
rychlost je symbol dnešního života
a jako krev v každým z nás klokotá.

Jsme otroci èasu
zvítìzí jen ten kdo je rychlejší
spìch a shon s náma zápasí
až nás jednou doèista zahubí.
Ale dokud žijem - rychlost vítìzí!
9. Justièní "Omyl"

JUSTIÈNÍ "OMYL"
Rozsudek smrti bude vykonán sedíš na židli jako pøikován
do hlavy buší ocelový kladiva
za oknem plynový komory kat se usmívá.
Oèi svìdkù køièí: zadrž dech!
Bojuj do konce svejch sil
víru v život v tobì zlomil justièní omyl.

Další rozsudek bude vykonán, sedíš na køesle øemeny pøipoután
na hlavu kat ti nasazuje pøílbu smrti
po drátech proudu tok tì rozdrtí.
Oèi svìdkù vìøí že bude zkrat
bojuj do konce svejch sil
víru v život v tobì zlomil justièní omyl.

Rozsudek smrti soudce pøeèítá, na øadì jsem zbyl už jen já
na jeho tváø má ruka dopadá
nemám co ztratit, síla má ho strhává.
Oèi svìdlù køiøí: soudce je vrah!
Bojuju do konce svejch sil
víru v život ve mnì zlomil justièní omyl.
To není omyl, soudce je vrah!!!
10. Genocida II

GENOCIDA II
Svìt je mé svìtlo a tma
to oni s oèima vyrvali mi i sladkost nocí
jsem jenom mozek praskající v ohni
krvavá zøítelnice v tom mozku žhnoucí.
Posledním svìtlem pøed mou nocí byly
záblesky nože a bílé jiskry v hrotu
tak jak mùj výkøik i ve slepotì bílý
byla i tìla katù s leskem potu.
Do jednoho byli do pùl tìla nazí
aby zabíjeli rychle a bez únavy.
Jak dlouho vraždili to nevím
prázdné dùlky mi prudce natékaly hnisem zanícené
a pøitom tvrdé jak olovìné kulky
a v mojích dlaních prázdné oèi vychladlé a skelné.
Zašeptal jsem, lidé jak tìžko je nám
jak vás teï opláèu, když ani slzy nemám?
Jen krev mi kapala skrz moje prsty teplá
rudá a hustá - kocovinou z krve zmožen
kat zabíjel dál a øeka krve tekla
a on už vìdìl jak mì bodne nožem.
Bolestnou cenu krve jsem teï zvážil
nic necítil jsem, nevnímal kolem ty hroby
jen v krvi jsem se jako v slzách zvlažil
a nade mnou se uzavøely mrtvé mdloby.
11. To Se Nemìlo Stát

TO SE NEMÌLO STÁT
Ne, to se nemìlo stát, to mi dìlat nemìli
do svatý krypty mì pohøbili.
Yes, byl jsem knìz, kázal jsem pro ty
pro ty co mi vìøili.
Ale já posel temnot, uhlík doutnající v ohni
jsem oslnil lidský zrak.
Abych mìl zlatý koèáry a prostor pro èáry
má duše teï patøí tobì.
Ne, to se nemìlo stát to mi dìlat nemìli.
12. Fuck Off!

FUCK OFF!
Fuck off - with all your talks about freedom
fuck off - with all your lies
fuck off - with this repressive terror
fuck off and die!

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links