Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KRUCIPüSK LYRICS

Bigada bigada bejby

"Bigada bigada bejby" (1998)

1. Bigada baby
2. Godzilla
3. Góól!
4. Madam
5. Jsem toho plnej
6. Bubla
7. Zaøíkávaè hadù
8. Xindl
9. Polka St. Maria
10. Free
11. El Torro
12. Vypínaè kosmickej
13. Poslední trik1. Bigada baby

Narodil se Bigada baby
svìt vùbec nic netušil
kostrou hejbal jak to cejtil
a von to cejtil: BIGADA - OH!
Ref: kluci neznali
ani holky neznaly
a pak to poznali
a všichni bigada dìlali
ve dvaceti Bigada baby
byl trochu divnej, nemluvil
ale hejbal se jak to cejtil
a von to cejtil: BIGADA - OH!
Ref: kluci neznali
ani holky neznaly
a pak to poznali
a všichni bigada dìlali
Lékaøi øikali:
není zdráv tenhle pán
Lékaøi øikali:
neni zdráv, musí k nám
a všichni za nìj
bigada rozjeli! YEAH!
2. Godzilla

Láska je supr vìc
na velikosti záleží
hloupej jedinec
kdo tomu nevìøí
každej, kdo zná
ještìku urostlou
láskou koktá
tu vìtu jedinou
vona je go go go go go go...?!
Láska je supr vìc
na velikosti záleží
Máòa - to není kec
je prostì nejvìtší
vona je go go go go go go...GODZILLA!
Ref: øíkáme jí Máòa
a je dìsnì veliká
naše milá Máòa
vona je go go go go go go...GODZILLA!
3. Góól!

Šel jsem na malou
WC pro pány
za dveøma dívèí sténání (?!)
øek jsem si: ty nejsi normální
to není možný
za dveøma pro pány
Tiše stojím vejít si netroufám
není to slušný ale poslouchám
pøešla mì potøeba jít na pány
vzrušilo mì to
jak fotbalový utkání
Ref: góól! góól!
tak tohle teda byl...
Šel jsem na malou
WC pro pány
za dveøma dívèí sténání (?!)
pùl hodiny - to není normální
ten chlap je zvíøe
je na ní brutální
a tak jsem za tu kliku øádnì vzal
co jsem vidìl málem jsem neustál
za dveøma s oznaèením pro pány
dìlaly to tam
dvì dámy !!!
4. Madam

Vím, vím, že
k sobì domù do spíže
na výborný lanýže
rád bych Vás pozval
Vím, vím, že
až sníme ty lanýže
do mikrostavu bez tíže
rád bych Vás dostal
A vona:
Jó? Co když to nevyjde?
Jó? Co když to nevyjde?
Vím, vím, že
aspoò zbaštíme ty lanýže, jé
Ref: dírou ve zdi
kudy jsme vlezli
spolu vyletíme mezi hvìzdy
Ne, na sbírku motýlù
já nezapomnìl
vím, vím, že šlo hlavnì o ní
ale na kosmický tržnici
jsem lanýže vidìl
cítíte? hm, ty voní...
5. Jsem toho plnej

Linka bezpeèí, prosím?
Zase den, další blbej den
to mì snad umuèí
podej mi, zlato, telefon
chci linku bezpeèí
vùbec nic mi nejde
snad bejvák neznièim
zase den, další blbej den
tak èíslo vytáèím:
Linka bezpeèí, prosím?
HI-HI-HI-HOW
jsem toho plnej!
HI-HI-HI-HOW
musí to ze mì ven!
Zase den, další blbej den
to mì snad umuèí
sbal se, zlato, vypadnem
nebo ... za sebe neruèím
kousek nebe najdem
a pod ním pìknou pláž
budu èekat na vlnu
a do ní tohle øvát
HI-HI-HI-HOW
jsem toho plnej!
HI-HI-HI-HOW
musí to ze mì ven!
6. Bubla

Vybublal jsem z bubliny
jsem Bubbla z bublající rodiny
Bubbla táta a Bubblová máma
bubláme jak limonáda
žvejkáme žvejkaèky
a když dobublají jdou 1-2-3
do koše! HHÖA!
baví mì dìlat bubliny
jsem Bubbla z bublající rodiny
Ref: Já jsem ten Bubbla
nádhernì bublám
Má oblíbená svaèina
bublající bublanina
s bublifukem na cestách
bubláme si a jsme dva
žvejkáme žvejkaèky
a když dobublají jdou 1-2-3
do koše! HHÖA!
bubliny - kraviny !!!
jak vidím bublinu
štìstím se rozplynu !!!
7. Zaøíkávaè hadù
8. Xindl

Ty vogo to si nevidìl
pan Boo pøiletìl
a zaøval Hey! Hey!
jsi starej fotr!
možná bych uvìøil
bohužel jsem dovaøil
zrovna tu kaši
co se mi po ní splaší
kytara! basa! bicí!
KRUCIPÜSK! MOTOR!
Ty brïo motor zajeèel
pan Boo vyletìl
a zaøval May day!
Hey ty jsi lotr
asi se urazil
tak jsem si uvaøil
zase tu kaši
co se mi po ní splaší
kytara! basa! bicí!
KRUCIPÜSK! MOTOR!
Ref: hudrey si jinde
papa'b'papa'b'papa
fuj ty starej xindle
papa'b'papa'b'papa
9. Polka St. Maria

Kamarád Meloun øíkal:
Je to tam divný
nechoï tam, nechoï tam!
hospoda, pohoda
nedìlní klid
a pingl veselej
jek popelník
dìvèata u koly
cvièily svý
mládenec pod stolem
svùj kuleèník
než pùlnoc odbila ... pak ...
Ref: hrála St. Maria
ta polka St. Maria
Ta pùlnoc nebo polka
rozjetej bar
bezhlavej mládenec
obsluhoval
a rytmus tý polky
èarodìjný
rozpoutal øev ïáblù
a janèení
ÓÓÓ to bylo šílený ...
10. Free

Sedím a za dveøma
slunce vychází
sedím sám
a o kus dál
ležej klíèe, láhev a já
sedím sám
a poslouchám
jak huèí vìtrák
co všechno zná?
povídá: vyber si konì
svýho si najdi
je jich plná stáj
vybírám a pøemejšlím
mùžu mít krotký i divoký
každej kùò má cestu svou
slunce a mraky nad sebou
bude to zlý
a nebo fajn
vybírám cestu a konì a stáj
Ref: je to free, yeah!
...krásný jsou
každej kùò má cestu svou
slunce a mraky nad sebou
jasnej cíl a poèet mil
svoji duši a svùj styl
bude to zlý
a nebo fajn
vybírám cestu a konì a stáj
Ref: je to free, yeah!
doušek silný koøalky
procházím stáj
mám rád cesty divoký
tak jsem ho osedlal
Ref: je to free, yeah!
11. El Torro

AQUÍ!A!
Všechno je jak má bejt
cejtim se bohatej
kouzelná korida
svìt ïáblù rohatejch
Ou-wow-wow proto zdá se mi
bije srdce mý
v arénì pod sluncem
figury na pekelnym kolotoèi
roztancujem
AQUÍ!A! He Heya! Venga Torro!!!
asi to tak má bejt
písek je vyhøátej
Guapa signorita
øekla: tak si to vem!
Ou-wow-wow proto zdá se mi
bije srdce mý
v arénì pod sluncem
figury na pekelnym kolotoèi
roztancujem
AQUÍ!A! El Torro! Budu tvùj Torro
castagnette sexem zní
El Torro! Budu tvùj Torro
krásnì se mi po tom spí
Flamengo rudý
šaty pøíšernì pálí
flamengo rudý
já stojím u tvý brány ... voòavý
12. Vypínaè kosmickej

Vesmírem toèí
obøí mašina
a já jsem jenom
malou mouchou
jak mì to mele
poøád do kola
zaèínám žít
jedinou touhou
mùžou mì muèit
mùžou mì zabít
já musim najít
hlavní vypínaè kosmicej!
Ref: vypnu!
celý to vypnu!
Vesmírem toèí
obøí mašina
stereotypnì
drtí úkol
a pocit
že to všechno zastavim
mùj mozek
naplòuje Mùzou
13. Poslední trik

Zbejvá ti poslední trik
jdi na to!
jako bejk
jako traktor!
s výdrží železnou
jdi na to! go! go! go!
zbejvá ti poslední trik
seš dobrej!
ty si král...
buï hustej!
s výdrží železnou
a lidi øvou, øvou, øvou
zbejvá ti poslední trik
úplnì poslední trik

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links