Metal Lyrica - The Largest Metal Lyrics Archive
 www.metallyrica.com
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
Advanced Search 


KRUCIPüSK LYRICS

~4~

"~4~" (2001)

1. Bafomet a Mendes
2. Pogo
3. My way
4. Sexy woodoo
5. Kowboy - krvavej boy
6. Musim do Mexika
7. Živý to znaj
8. Valibuch
9. Blázen
10. Wampwaltz1. Bafomet a Mendes

Jsem tady abych dostal
do kostela svoji postel
a zjistil kdy odpustky tu dávaj
Zdi jsou dìsivì chladný
jen andìlé boubelatí
se smíchem na mì
z tý vejšky mávaj
Chci nechat svoje kosti
napustit si nevinností
a zbavit se svojí bible høíchù
Né nejsem v žádný krizi
slyšel jsem to v televizi
že to dìlaj solidnì a v tichu
POSLOUCHÁM!
VYZÝVÁM!
STØÍZLIVYM!
Co se to dìje? Nìkdo mi pøeje!
Co se to dìje? Nìkdo mi pøeje!
Hrùza mì jímá zcela
zpovìdnice osiøela
dveøe vypadaj jak brána pekla
cejtim tam hrozný story
Madona mi k tomu svoje øekla
"Vem hochu svoji postel
teï bude náš tenhle kostel
už se bojim v týhle díøe sama"
Dál píšu bibli høíchu
Madona mý dítì v bøichu
místo Krista máme na zdi hada
BAFOMET A MENDES!
2. Pogo

Je tu dort
a hostina
a supr lidi
A tequilla
a trochu pepøe
ať se vzepøe
NARVU TAM CO SE DO VÁS VEJDE!
a hulení
je koøení
a trochu chilly
na pocení
støelnýho prachu
taky trochu
NARVU TAM CO SE DO VÁS VEJDE!
Ať se to hejbe!!
TOGO MÁ KOULE!!
Nekecej, startuj a pojï
TO POGO RAKETOVÝ POGO
Jsi jako bitevní loï
TO POGO RAKETOVÝ POGO
a tøeba po stropì lez
TO POGO RAKETOVÝ POGO
Buï jako urvanej pes
TO POGO! DRŽ SI KOZY BEJBY!
TOGO MÁ KOULE!!
Komon bejby!
Buï kurva jak ten pes!
3. My way

Budu dìlat sakra jenom to co se mi líbí
èoko voko pána Boha jiná parta živý
milí žáci, milé žaèky
jediný, co vim - rajcuje mì adrenalin
MY WAY!
Nakopal jsem píèoviny, co smrdìli nudou
a rozjel novou historii kde mi nervy dupou
milí žáci milé žaèky
staèí mi co vim - rajcuje mì adrenalin
MY WAY!
My! když lítá kolem andìl
Way! šeptá mi že jsem blázen
My! pak objeví se ïábel
Way! kráká: hey! sráèi zaber!
MY WAY!
Nìkdy padám na kolena
držkou reju v zemi
pomalu se probírám
dejchám je to skvìlý
milí žáci milé žaèky
staèí mi co vim - rajcuje mì adrenalin
MY WAY!
Bojovat - necouvat
vvvìci hustý milovat
andìla neposlouchat
von-má-svùj-svìt
nevidìt - neslyšet
zkusim to proletìt
Hey go! go!
nakuø to tam
GO! GO!
4. Sexy woodoo

Jehla tì do srdce píchne
má duše do tebe vlítne
a sexu poøádná porce
ta síla nebere konce
má milá tohle je woodoo
zapomeò na pevnou pùdu
letíme do svvvvìta kouzel
ten je nám osudem souzen
TO JE SEXY SEXY WOODOO
zažijem milostný bouøe
zažijem muka i hoøe
svíjet se v blažený køeèi
a rituál nekoneèný
Tohle je svatební cesta
jediná proklatì hezká
znamení velkýho mága
von mi tì na lože skládá
TO JE SEXY SEXY WOODOO
Vobleè si má milá svatební rubáš
dneska bude noc jen my dva
na to èekáš
tak otevøi lùno já chci k tobì vejít
dneska bude naše noc
mám velkou moc vìø mi
cejtíš - mì pod sebou
cejtíš - mì nad sebou
tady máš co jsi chtìla
cejtíš mì každým pórem svýho tìla
TO JE SEXY SEXY WOODOO
5. Kowboy - krvavej boy

Splašenì buèej krávy
dostaly dneska špatný zprávy
honáci spráskli ruce
kravínem bují revoluce
COWBOY * KRVAVEJ BOY
Pohyby má ladná - krávy buïte klidný
bejci si brousej rohy
a neposlouchaj tupý voly
COWBOY * KRVAVEJ BOY
kdo si mùže bejt jistej
že ne- ne- neskonèí jako stejk
COWBOY * KRVAVEJ BOY
Pohyby má ladná - krávy buïte klidný
miliony kopyt v akci
dvounohej honák nemá šanci
jen: COWBOY * KRVAVEJ BOY
drží je jedna víra
a tohle je jejich hymna
COWBOY * KRVAVEJ BOY
pohyby má ladny - krávy buïte klidný
6. Musim do Mexika

POLICE - FUCK YOU! Oi! Oi!
Hey fízle vodpal nech nás bejt
dostal si podìlanej kšeft
Hey tady si do sraèek šláp
to je má rodina!
Hey fízle zabal to a bìž
vodsaï si bullshit vodneseš
asi tì zjebe ten tvùj šéf
Hey! nebuï hrdina... FUCK YOU
Schovej tu bouchaèku
vypni tu houkaèku
nedìlej paniku
Hey fízle vodpal nech nás bejt
tohle je do hajzlu náš svìt
zabal to a jdi na guláš
Hey! nebuï hrdina!
Hey! fízle kolem huèí noc
tady je každej druhej cvok
tak padej vo dva bloky dál
tady je rodina... FUCK YOU!
Schovej tu bouchaèku
vypni tu houkaèku
nedìlej paniku a poslouchej!
Nevolej posily
trochu jsme popili
ser na politiku a poslouchej!
...když to jinak nejde
chlap se prostì sejme
do prdele práce!
Ty benga! benga! benga! vypatlaný
strkaj prdel! prdel! prdel! do lví tlamy
hrajou masa! maso! maso! vo medajli
a já teï musim! musim! musim!
pryè vod mámy!
JEDU DO MEXIKA
7. Živý to znaj
8. Valibuch

Stoletej chlap do dlaní mi srdce vzal
Øek: nebudu ti lhát
na svìtì je hochu fajn
Ser na ty šajze vvìci
co tvoji hlavu drancujou
a žít ve zlatý kleci
je jako šukat s mrtvolou
a von to znal (to jo)
A ten šedivìj chlap
èarodìj nebo král
podobu draka vzal
a do srdce mi nalil grál
seru na šajze vìci
co moji hlavu drancujou
a vim že živej sem
a že jsou živý co už nežijou
POSLOUCHEJ SVOJE SRDCE!
Znaj - zapomínaj
živý to znaj - a na to umíraj
živý to znaj - zapomínaj
živý to znaj - a na to umíraj
Stoletej chlap
co mi do dlaní srdce vzal
øek: nebudu ti lhát
na svìtì je hochu fajn
vim že to nejsou kecy
a prachy že jsou na hovno
votevøi voèi vole
já nehraju tu divadlo
9. Blázen

To chce mít dobrej vkus
a taky trochu filipa
umìt milovat
ale i bojovat
a v kapse mít trochu žita
já jsem v žitì byl
tam jsem je pobavil
i víly byly k mání
mìl jsem dobrej vkus
ale ten protikus
byl konec a basta fidli
BLÁZEN - VŽDYŤ TY JSI!!
Nìco o vojnì
poslouchej mimonì
prosila mì moje mama
mìli divnej vkus
já nebyl protikus
a moje nálada vadla
šel jsem do naha
bosejma nohama
kopal zelenýho pána
nechtìl pochopit
že chci už odejít
že mi tam nechutná káva
BLÁZEN - VŽDYŤ TY JSI!!
nebreè mámo
jsem tornádo
jsem tvý dítì
život je krátkej
a já miluju tì
Je mi dáno
dìlám koniny
lezu na komíny
chci mouchu v letu vyfotit
stavim pomníky
jsou to mý podniky
pøemejšlim jak dluhy splatit
hraju každou hru
vždycky ji prohraju
ale jsem docela šťastnej
možná pøijde den
kdy budu polapen
øeknu jim
ŽIVOT JE KRÁSNEJ
10. Wampwaltz

Již nepamatuji se jak dlouho
možná tisíc let
chodím po této zemi za svitu luny
kteráž je pro mne to co slunce pro živé
a neznám strach ze stáøí, nejistoty
a blížícího se konce
se svou družinou obývám místa
kam smrtelník stìží zabloudí a když?
Hahaha...
beztak není síly kteráž soudila
by naše èiny a spravedlnost je pouze
lidský klam ve službách vìèné viny...
Jsem podoben èlovìku aè èlovìk nejsem
a taktéž má krásná navìky mladá družina
Jsme vyvoleni k tomuž, by žili a nežili jsme
v konèinách jež lidská mysl není s to pochopiti
ba právì proto mùžeme jednati jak jednáme
dìlati co dìláme, hodovati jak hodujeme
a hmotných statkù si nevšímaje
plynouti stoletími bez tohož
by muka boží na nás uvalena byla
a v jámì pekelné by høíchy své jsme
odpykati mohli
Èas od èasu slituje se nìkdo z nás
a pøivede druha èi družku do krajiny
vìèného poznání by rozmnožil náž rod
však vstoupiti je omezeno
a lidské bytosti sloužíc nám
jakož žíznivému voda a hladovému chléb
necháváme svémuž osudu
Již nevzpomínám dne kdy
zrodil se život mùj a síla má
a komuž vùbec vdìèiti mohu
za nekoneèný prostor a èas
Sláva mu, sláva jí, sláva tomu
Moji bratøi a sestry, zaèíná bál
høbitov a svíèky - toť pøekrásný sál
všichni tanèí a èíše pøesladká krev
nejsou tu zrcadla, stíny na zdech
Vìky vìkù jsme tady už, je to tak
moje milá je diva, kouzelná wamp
mìsíc a hvìzdy a láska a krev
nejsou tu zrcadla, stíny na zdech

 


Search lyrics by band name or use our Advanced Search engine: 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  www.metallyrica.com 


Contact e-mail: webmaster@metallyrica.com
Copyright (c) 2007 - Metallyrica.com - All lyrics are the property and copyright of their respective owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only. Please read the disclaimer.

About Us - Submit Lyrics - Privacy Policy - Disclaimer - Links